شما اینجا هستید: مهندسی زلزله و عمران > زلزله > گزارش نهایی پروژه ریز پهنه بندی لرزه ای تهران بزرگ > فصل 3- تحلیل زلزله

 

بازگشت به صفحه زلزله

گزارش نهایی پروژه ریز پهنه بندی لرزه ای تهران بزرگ

فهرست مطالب

پیشگفتار

سخنرانی شهردار

فهرست جداول و اشكال

فصل 1- مقدمه

سابقه مطالعه

رویكردهای اصولی و روش‌شناختی مطالعه

تشكیلات سازمانی

فصل 2-  ایجاد پایگاه داده‌های جغرافیایی

ایجاد پایگاه داده‌های جغرافیایی برای مدیریت بحران ناشی از زلزله

شرایط طبیعی و اجتماعی موجود در گستره مورد مطالعه

فصل 3-  تحلیل زلزله

كلیات

طبقه بندی زمین

سناریوی زلزله

روشهای تحلیل

محاسبه جنبش زمین در اثر زلزله

فصل 4-  برآورد آسیب‌های ناشی از زلزله

ساختمانهای مسكونی

تلفات انسانی

پلها

سایر

فصل 5-  ارزیابی خطر پذیری هریك از مناطق برای خطر زلزله

روش ارزیابی

ارزیابی مناطق براساس هریك از مدل‌های گسل زلزله

نتیجه ارزیابی خطر پذیری

فصل 6-  انجام مطالعه آزمایشی

توصیف محدوده مطالعه آزمایشی

فصل 7-  توصیه‌هایی برای تدوین طرح تفصیلی پیشگیری و مدیریت بحران شهری

مقدمه

توصیه برای اقدامات قانونی

توصیه برای ساختار سازمانی

توصیه برای اقدامات مالی

توصیه برای طرح تفصیلی پیشگیری و مدیریت بحران شهری

توصیه برای تدوین طرحها و برنامه‌‌های اجرایی

فصل 8-  توصیه برای طراحی سازه‌ای

اقدامات اصلاحی برای آئین‌نامه‌های ساختمانی و سازه‌ها (اقدامات بلند مدت)

پیشنهاد اقدامات فوری

فصل 9-  توصیه برای وارسی‌های تفصیلی و بررسی فعالیت لرزه‌ای

فصل 3- تحلیل زلزله

 

دریافت فایل Word (برای دریافت این فایل باید عضو سایت باشید)

نام فایل - دریافت

فرمت

امكان چاپ

حجم Kb

توضیح

chap_03_jica_per.doc

Word

7100

43 صفحه

 

 

3-1-         كلیات

نمودار گردشی برای تحلیل در شكل 3-1-1 نشان داده شده است. گام نخست تصمیم‌گیری در باره زلزله سناریو است. گام بعدی ساخت مدل گسل برای محاسبات عددی است. برای تحلیل جنبش زلزله از روش تابع تجربی گرین استفاده شده است. در این مرحله، موجریخت در سنگ بستر مهندسی به طور مصنوعی تولید شده است. ضریب بزرگنمایی زیرسطح، برای شناخت جنبش زلزله در سطح زمین لازم است. برای این منظور كل زمین گستره مورد مطالعه در قالب چندین مدل طبقه‌‌بندی گردید. مدل زمین برای تحلیل عددی از طبقه‌‌بندی خاك و خصوصیات آن به‌دست آمده است. ضریب بزرگنمایی زیرسطح از طریق تحلیل پاسخ آنالیز می‌شود. موجریخت در سطح زمین از موجریخت در سنگ بستر مهندسی و تابع بزرگنمایی زیرسطح محاسبه می‌‌شود.

 

3-2-1-    داده‌های به‌كار برده شده برای طبقه بندی خاك

به منظور گرد‌آوری اطلاعات پایه خاك، پنجاه گمانه در گستره مورد مطالعه حفر گردید. جزئیات تحقیقات در گزارش كارگاهی خلاصه شده‌است. سرعت‌های موج برشی با همكاری گروه اكتشاف انستیتو ژئوفیزیك دانشگاه تهران اندازه‌گیری و داده‌‌های سرعت موج برشی با استفاده از اندازه‌‌گیری PS به روش معلق و درون گمانه‌‌ای گردآوری شد. این داد‌ه‌های گمانه‌‌ای، مبنایی را برای طبقه‌‌بندی تشكیل داد. مكان این گمانه‌ها در شكل 3-3-1 نمایش داده شده است. گمانه نگاشتها در شكلهای 3-2-2 تا 3-2-4 تصویر شده‌اند. به علاوه، داده‌‌های بیش از 400 گمانه كه اكثر آنها توسط مركز مطالعات ژئوتكنیك و مقاومت مصالح ارائه شده بود تأمین گردید. سطح مقطع كلی زمین‌‌شناسی گستره مورد مطالعه در شكل 3-2-5 ملاحظه می‌‌شود.


ادامه دارد...

 

 
 

تمام حقوق برای سایت Vojoudi.com محفوظ است - Info@Vojoudi.com