شما اینجا هستید: مهندسی زلزله و عمران > زلزله > مقالات مهندسی زلزله > میراگرهای سازه > مطالعات موردی سیستم های یک درجه آزادی

 

بازگشت به صفحه زلزله

بازگشت به مقالات مهندسی زلزله

میراگرهای سازه

فهرست مطالب

مقدمه
یک مثال مقدماتی
مثال هایی از سیستم‌های میراگریهای جرمی تنظیم شده موجود
تئوری TMD برای سیستم SDOF (یک درجه آزادی)
مطالعات موردی سیستمهای یک درجه آزادی
تئوری میراگرهای جرمی تنظیم شده برای سیستم چند درجه آزادی
مطالعات موردی سیستمهای چند درجه آزادی

توضیح

مطلب حاضر توسط دوست و همکار عزیزم جناب آقای مهندس کسگین خواهشی ارسال گردیده است. این مطلب بسیار کامل بوده و میتواند بعنوان کاملترین منبع فارسی برای بحث میراگرهای جرمی تنظیم شده قابل استناد باشد. جهت تبادل نظر با ایشان میتوانید از ایمیل زیر استفاده نمایید:

UT_engineer@Yahoo.com

در ضمن شماره تماس با ایشان: 09123374464

لطفا پیشنهادها و مطالب خود را به آدرس زیر ارسال نمایید:

Email : info@Vojoudi.com

میراگرهای سازه - مطالعات موردی - سیستمهای یک درجه آزادی

 

مطالعات موردی سیستم SDOF

اشكال (4-33) تا (4-44) پاسخ‌های تاریخچه زمانی برای دو سیستم SDOF با دوره‌های تناوب 49/0  و 35/5 ثانیه را به ترتیب تحت تحریكات هارمونیك (در حالت‌های تشدید) ال سنترو و تافت نشان می دهد. تمام مثال ها، نسبت میرایی سیستم 2 درصد و TMD تنظیم شده بهینه با نسبت جرمی %1 دارند. بزرگاهای مربوط به تحریك (بار) مقیاس شده اند تا دامنه حداكثر پاسخ سیستم بدون TMD ،واحد باشد. اشكال، پاسخ سیستم بدون TMD (خط نقطه چین) و پاسخ سیستم با TMD (خط توپر) را نشان می دهند. همچنین اشكالی كه تاریخچه زمانی تغییر مكان نسبی TMD را نسبت به سیستم نشان می‌دهند ارائه می‌شوند. در این حالت كاهش اساسی پاسخ سیستم اولیه تحت تحریك هارمونیك مشاهده می شود.

گرچه میراگرهای تنظیم شده بهینه جرمی به طور نسبی تحت بار لرزه‌ای، غیر موثر عمل می‌كنند و در پاره‌ای موارد نیز اثر منفی دارند. یعنی گاهی پاسخ را  اندكی افزایش می‌دهند. این عملكرد ضعیف به ناكار آمدی میراگر جرمی فعال در بارگذاری ضربه ‌ای نسبت داده می‌شود و همچنین ناتوانی در رسیدن  به شرایط تشدید می‌تواند دلیل این امر باشد و بنابراین اتلاف انرژی تحت تحریك اتفاقی عامل عدم كاركرد موثر آن است. این نتایج تطابق نزدیك با اطلاعات ارائه شده توسط Kaynia و همكاران (1981) دارند.

 

 

 

شكل 4-33: پاسخ SDOF به تحریك هارمونیك

 

شكل 4-34: تغییر مكان نسبی TMD تحت تحریك هارمونیك

 

 شكل 4-35: پاسخ SDOF به تحریك ال سنترو

 

شكل 4-36: تغییر مكان نسبی TMD تحت تحریك ال سنترو

 

شكل 4-37: پاسخ SDOF به تحریك تافت

 

شكل 4-38: تغییر مكان نسبی TMD تحت تحریك تافت

 

شكل 4-39: پاسخ SDOF به تحریك هارمونیك

 

شكل 4-40: تغییر مكان نسبی TMD تحت تحریك هارمونیك

 

 

شكل 4-41: پاسخ SDOF به تحریك ال سنترو

 

شكل 4-42: تغییر مكان نسبی TMD تحت تحریك ال سنترو

 

 

شكل 4-43: پاسخ SDOF به تحریك تافت

 

شكل 4-44: تغییر مكان نسبی TMD تحت تحریك تافت

 

 

 

  

 

تمام حقوق برای سایت Vojoudi.com محفوظ است - Info@Vojoudi.com