شما اینجا هستید: مهندسی زلزله و عمران > زلزله > مقالات مهندسی زلزله > میراگرهای سازه > یک مثال مقدمه

 

بازگشت به صفحه زلزله

بازگشت به مقالات مهندسی زلزله

میراگرهای سازه

فهرست مطالب

مقدمه
یک مثال مقدماتی
مثال هایی از سیستم‌های میراگریهای جرمی تنظیم شده موجود
تئوری TMD برای سیستم SDOF (یک درجه آزادی)
مطالعات موردی سیستمهای یک درجه آزادی
تئوری میراگرهای جرمی تنظیم شده برای سیستم چند درجه آزادی
مطالعات موردی سیستمهای چند درجه آزادی

توضیح

مطلب حاضر توسط دوست و همکار عزیزم جناب آقای مهندس کسگین خواهشی ارسال گردیده است. این مطلب بسیار کامل بوده و میتواند بعنوان کاملترین منبع فارسی برای بحث میراگرهای جرمی تنظیم شده قابل استناد باشد. جهت تبادل نظر با ایشان میتوانید از ایمیل زیر استفاده نمایید:

UT_engineer@Yahoo.com

در ضمن شماره تماس با ایشان: 09123374464

لطفا پیشنهادها و مطالب خود را به آدرس زیر ارسال نمایید:

Email : info@Vojoudi.com

یک مثال مقدماتی

 

یک مثال مقدماتی

 

در این بخش، ایده میراگر جرمی تنظیم شده با استفاده از سیستم دو جرمی نشان داده شده در شكل (4-1) توضیح داده می‌شود. اندیس d معرف میراگرجرمی تنظیم شده است و سازه به عنوان یك سیستم یك درجه آزادی شبیه سازی می‌‌گردد.

علائم و  تعاریف زیرین معرفی می گردند:

و  به عنوان نسبت جرمی تعریف می گردد.

شکل 4-1- سیستم SDOF-TMD

 

معادلات حركتی حاكم به شرح زیر می‌باشند:

هدف از افزودن میراگر جرمی این است كه وقتی سازه تحت تاثیر تحریك بخصوصی قرار می‌گیرد، حركت آن محدود می‌گردد.

طراحی میراگر جرمی شامل مشخص نمودن جرم md  ، سختی Kd و ضریب میرایی Cd می باشد. انتخاب بهینه این مقادیر در بخش 4-4 بحث می‌شود. در این مثال تخمین نزدیك به بهینه‌ای از فركانس میراگر:

برای نشان دادن پروسه طراحی استفاده می‌شود. سختی های مربوط به این تركیب فركانسی به شكل:

باز گو می‌شود. معادله (4-9) به تنظیم نمودن میراگر به پرید (دوره تناوب) مبنای سازه اشاره می‌نماید.

با در نظر گرفتن تحریك تناوبی:

پاسخ به شرح زیر می‌باشد:

 

 و  به ترتیب معرف دامنه تغییر مكان و تاخیر فاز هستند. سناریوی بار بحرانی ، حالت رزونانس (تشدید) می‌باشد. حل مساله ، در این حالت معادلات زیر را نتیجه می‌دهد.

توجه شود كه پاسخ جرم تنظیم شده 90 درجه با پاسخ جرم اولیه اختلاف فاز دارد. این اختلاف فاز، اتلاف انرژی را توسط نیروی اینرسی میراگر موجب می‌شود. پاسخ حالت بدون میرایی عبارتست از:

برای مقایسه این دو مورد می توان معادله (4-13) را با استفاده از نسبت میرایی معادل بیان نمود.

كه در آن:

معادله (4-20) مشاركت نسبی پارامترهای میراگر را نسبت به میرایی كلی نشان می‌دهد. افزایش نسبت جرمی، میرایی را افزایش می‌دهد. گرچه معمولاً افزایش جرم افزوده مدنظر است ولی یك حد (مقدار) در عمل برای  وجود دارد. كاهش نسبت میرایی میراگر معمولاً موجب افزایش میرایی كلی می‌‌گردد. با توجه به معادله (4-14) تغییر مكان نسبی در این حالت معمولاً افزایش می‌یابد و مانند جرم، در عمل محدودیتی برای حركت نسبی میراگر وجود دارد. انتخاب طراحی نهایی نیازمند آن است كه مقایسه‌ای بین دو محدودیت اخیر انجام شود.

مثال 4-1: طراحی اولیه TMD و سیستم SDOF

فرض كنید  و هدف این است كه یك میراگر جرمی تنظیم شده با میرایی معادل 10% به سیستم اضافه گردد. با استفاده از معادله (4-20) و قراردادن    روابط زیرین بین   بدست می‌اید.

حد تغییر مكان نسبی با استفاده از معادله (4-14) بدست می‌اید:

با تركیب معادلات (4-21) و (4-22) و قرار دادن  داریم:

 

معمولاً  یك درجه بزرگتر از  در نظر گرفته می‌شود. در این حالت معادله
 (4-23) به صورت زیر تخمین زده می‌شود:

صورت (فرم) عمومی معادله (4-24) از معادله (4-20) بدست می‌اید:

سرانجام، با منظور نمودن  تخمینی از  را بدست می‌دهد.

این اندازه بزرگی برای  متداول و معمول می‌باشد. پارامترهای دیگر عبارتند از:

و با استفاده از معادله (4-9):

نكته مهم این است كه توجه گردد با افزودن تنها %2 به جرم اولیه می‌توان به میرایی موثر %10 رسید. جنبه منفی آن، حركت نسبی بزرگ جرم میراگر است كه در این حالت 10 برابر تغییر مكان جرم اولیه است. چگونگی هماهنگی و تطبیق این حركت در سازه واقعی یكی از ملاحظات مهم طراحی است.

چندین كاربرد از میراگرهای جرمی تنظیم شده در سازه‌های ساختمانی در فصل آتی ارائه می‌شود تا قبل از اینكه به بحث راجع به جزئیات تئوری آن وارد شویم یك پیش زمینه دیگر راجع به این نوع اسباب ]كنترلی[ حاصل اید.

 

 

  

 

تمام حقوق برای سایت Vojoudi.com محفوظ است - Info@Vojoudi.com