شما اینجا هستید: مهندسی زلزله و عمران > سمینارها و پایان نامه ها > مقایسه تطبیقی آیین نامه طراحی و دستور العمل مقاوم سازی > فصل پنجم

 
بازگشت به صفحه اصلي
بازگشت به بخش پایان نامه ها و سمینارها

 مقایسه تطبیقی آیین نامه طراحی و دستور العمل مقاوم سازی

فهرست مطالب

فصل اول مقدمه
فصل دوم مروری بر مقدمات بهسازی لرزه ای
فصل سوم مروری بر روشهای تحلیلی و معیارهای پذیرش دستور العمل مقاوم سازی
فصل چهارم موارد اختلاف آئین نامه های طراحی و دستورالعمل مقاوم سازی
فصل پنجم مقایسه تطبیقی آئین نامه طراحی سازه های بتن آرمه و دستورالعمل مقاوم سازی

توضیح

مطلب حاضر توسط جناب آقای مهندس محمد هادی جلیلی ارسال گردیده و با توجه به بازار داغ مقاوم سازی مطمئنا خواهد توانست بخشی از کاستی های آیین نامه بهسازی را آشکار نماید. شماره تماس با نویسنده: 09121994537

لطفا پیشنهادها و مطالب خود را به آدرس زیر ارسال نمایید:

Email : info@Vojoudi.com

دریافت فایل

میتوانید نسخه کامل به فرمت PDF را از اینجا دریافت نمایید: (حجم: 552 کیلوبایت در 45 صفحه)

مقایسه تطبیقی آیین نامه طراحی و دستور العمل مقاوم سازی

مقایسه تطبیقی آیین نامه طراحی و دستور العمل مقاوم سازی

 

فصل پنجم

مقایسه تطبیقی آئین نامه طراحی سازه های بتن آرمه و دستور العمل مقاوم سازی

 

لازم است ابتدا به نحوه مقایسه ایین نامه و دستورالعمل بپردازیم . سپس به تفكیك به بررسی تیرها و ستونهای طرح شده توسط آئین نامه در سیستم قاب خمشی و امكان پاسخگویی آنها توسط دستورالعمل می پردازیم.

5 ـ 1 ـ كلیات روش مقایسه تطبیقی

 

در این روش ابتدا فرض می كنیم سازه با استفاده از آئین نامه، طراحی شده باشد. سپس با توجه به نسبت نیرو به ظرفیت طراحی عضو، DR، امكان پاسخگویی آن توسط دستورالعمل با هدف بهسازی مبنا[1] بررسی می شود.

در اعضای كنترل شونده توسط تغییر شكل، باتوجه به كنترل رابطهطبق دستورالعمل، متناظر با ضریب m  دستور العمل ضریبی به نام md تعریف می كنیم كه برابر با نسبت می باشد. این ضریب با توجه به نسبت نیرو به ظرفیت طراحی عضو، DR، تعیین می شود. سپس بین ضرایب md تعیین شده و ضریب  mموجود در دستورالعمل مقایسه ای انجام می دهیم.

در اعضای كنترل شونده توسط نیرو با توجه به كنترل رابطه طبق دستورالعمل، نسبت با استفاده از نسبت نیرو به ظرفیت طراحی عضو،DR ،  با استفاده از ایین نامه تعیین می شود(md)، و سپس با مقدار مجاز دستورالعمل یعنی عدد K مقایسه خواهدشد. عدد K باتوجه به وضعیت ساخت و ساز در کشور و اطلاعات موجود از ساختمانهای درحال مقاوم سازی برابر 0.75 انتخاب می شود.

5-2- تعیین ضریب md برای اعضای کنترل شونده توسط تغییر شکل

 

ضریب md  مطابق با آنچه که گذشت برابر با نسبت زیر تعریف می شود:

 (5-1)                                                                                       

كه در آن :               

QUD  : نیروی ایجاد شده در اعضای كنترل شونده توسط تغییر شكل طبق ضوابط بخش (3-3-1)

QCE  : مقاومت مورد انتظار عضو طبق ضوابط بخش 6 دستورالعمل.

 (5-2)                                                                   

 (5-3)                                                                           

كه در رابطه فوق QD و QL و QEr  به ترتیب تاش ناشی از بار مرده، بار زنده و نیروی زلزله براساس دستورالعمل می باشد.

مقدار QEr مطابق ضوابط بخش (3-2-1) طبق رابطه (5-4) محاسبه می شود.

 (5-4)                                                                    

كه ضرایب موجود در رابطه QEr مطابق ضوابط بخش(3-2-1) تعریف شده اند.

 

با توجه به اینكه مقاومت مورد انتظار عضو با افزایش25% تنش تسلیم فولاد و افزایش50% مقاومت مشخصه بتن بدست می اید، پس ضریبی به نام λ برای تبدیل مقاومت طراحی به مقاومت مورد انتظار عضو تعریف می شود.

 (5-5)                                                                                       

كه Qr در رابطه فوق مقاومت عضو طبق ایین نامه می باشد.

با توجه به تعریف نسبت نیرو به ظرفیت طراحی داریم :

 (5-6)                                                                                                             

كه Qu نیروی ایجاد شده در عضو مطابق ایین نامه می باشد و طبق روابط (5-7) و (5-8) محاسبه می شود.

 (5-7)                                                                                 

 (5-8)                                                                                     

با توجه به روابط بالا داریم :

كه با جایگذاری QCE    و QUD  در رابطه md  (5-1) خواهیم داشت:

 (5-9)                                                 

برای بدست آوردن ضریب md  ، ضرایب زیر را تعریف می كنیم.

ضریب Xd : ضریب نشان دهنده نسبت تلاش ناشی از نیروی زلزله بر اساس دستورالعمل به تلاش ناشی از نیروی زلزله بر اساس ایین نامه.

(5-10)                                                                   

ضریب γ : نسبت تلاش ناشی از نیروهای طراحی ثقلی به تلاش ناشی از نیروهای طراحی زلزله در ایین نامه طراحی می باشد.

 (5-11)                                                                                   

ضریب η : نسبت تلاش ناشی از نیروی ثقلی دستورالعمل به تلاش ناشی از نیروی ثقلی ایین نامه می باشد..

 (5-12)                                                                       

كه با جایگذاری ضرایب فوق در رابطه md  (5-9) نهایتا" md  مطابق رابطه زیر بدست می اید. 

 (5-13)                                                                       

5-3- تعیین ضریب md برای اعضای کنترل شونده توسط نیرو

ضریب md مطابق رابطه زیر تعریف می شود:

(5-13)                                                                   

که در آن:       

 QUF: نیروی ایجاد شده در اعضای كنترل شونده توسط نیرو مطابق ضوابط بخش(3-3-1) می باشد.

QCL: كرانه پایین مقاومت عضو طبق ضوابط بخش 6 دستورالعمل می باشد.

 (5-14)                                     

(5-15)                                                                 

كه در رابطه فوق:

QL، QD و QE به ترتیب تلاش ناشی از نیروهای زنده، مرده و زلزله براساس دستورالعمل می باشد.

C1، C2 و C3  ضرایب تعریف شده طبق بخش (3-2-1) می باشد.

 ضریب J ضریب تعریف شده مطابق ضوابط بخش (3-3-1) می باشد .

ضریب همچنان تعریف می شود:

 (5-16)                                                                                               

ضریب DR نیز همان تعریف قبلی را خواهد داشت:

 (5-17)                                                                                   

كه نهایتا" متناظر با روابط موجود در محاسبه md  داریم :

با جایگذاری QUF و   QCLدررابطه md  یعنی نسبت داریم:

كه برای بدست آوردن نسبت فوق ضرایب γ  و η را مشابه آنچه برای اعضای کنترل شونده توسط تغییر شکل گذشت تعریف می كنیم

ضریب XF که نشان دهنده نسبت تلاش ناشی از نیروی زلزله بر اساس دستورالعمل به تلاش ناشی از نیروی زلزله بر اساس ایین نامه است را به این صورت تعریف می کنیم.

(5-18)                                                         

با جایگذاری ضرایب بالا در رابطه md ( نسبت  ) نهایتاً نسبت فوق به صورت زیر بدست می اید.

(5-19)                                                          

          مشاهده می شود که نتیجه و ضرایب موجود در رابطه md برای هر دو دسته اعضای کنترل شونده توسط نیرو و تغییر شکل مشابه شد ند و فقط ضریب Xd و XF آنها با هم فرق دارند.

5-4- بررسی محدوده ضرایب مورد استفاده در تعیین  ضریب  md 

5-4-1- محدوده ضریب Xd

            طبق تعریف ضریب Xd  برابر است با:

(5-20)                                                 

ضریب C1: ضریب تصحیح برای اعمال تغییر مکانهای غیر ارتجاعی است.

(5-21)                                                                   

          که T0 زمان تناوب مشترک بین دوناحیه شتاب ثابت و سرعت ثابت در طیف بازتاب طرح بوده، مقدار آن برابر همان  T0در ایین نامه می باشد.( بند 2-4-3 استاندارد 2800) و T زمان تناوب اصلی سازه است.

(5-22) و (5-23)                                                                                  

            با توجه به اینکه C1 نباید از 1.5 بزرگتر انتخاب شود، ماکزیمم C1 برابر 1.5 است و در سازه های خیلی کوتاه اتفاق می افتد.

ضریب C2: اثرات کاهش سختی و مقاومت اعضای سازه ای را بر تغییر مکانها به دلیل رفتار چرخشی آنها نشان می دهد و مقدار آن در تحلیل های خطی برابر یک فرض می شود.

ضریب C3: برای اعمال اثرات  با رفتار غیر خطی مصالح بر تغییر مکانها بوده و طبق روابط زیر محاسبه می شود.


 

[1]- در نظر گرفتن بهسازی مبنا برای ساختمانهایی که در حال حاضر در کشور ما در حال مقاوم سازی می باشند ممکن است تا حد زیادی از کاربردی بودن نتایج بکاهد و لی بسط نتایج برای هدف های بهسازی دیگر در پایان انجام خواهد شد.

 

 

  

 

تمام حقوق برای سایت Vojoudi.com محفوظ است - Info@Vojoudi.com