Current Page : Earthquake Engineering Home Page > Earthquake > Earthquake Hazard in Iran > Construction in the Fault Region of Tabriz

 

Back to Earthquake Page

Back to "earthquake Hazard in Iran"

Earthquake in Iran

(All In Persian)

Iran Earthquakes History

Tehran

(All In Persian)

Photos of Tehran Faults in North of City
One cm Deformation in South Alborz
Earthquake Hazard  in Tehran
The safest regions in Tehran
Tehran Fault Map

Tabriz

(All In Persian)

Article: Voice of Earthquake in Tabriz
North of Tabriz Fault Region
Tabriz Historical Earthquakes
North of Tabriz Fault Photos
Construction in the Fault Region in Tabriz
North of Tabriz Fault Photos and the construction above it

Hazard Map

Iran Seismic Hazard Map

Global Seismic Hazard Map

Please send your suggestions

Email : Info@Vojoudi.com

Construction in the Fault Region of Tabriz

 

 

طی بازدید از ساخت و ساز در حریم گسل شمال تبریز گزارشی اجمالی تهیه نمودم. در این بازدید به همراه مهندس مسعود حداد در بیستم بهمن 1382 انجام دادیم بخش شمال شرقی شهر را پوشش دادیم که شامل منطقه باغمیشه و نواحی اطراف آن می شد.

با مقایسه تصاویر تهیه شده از منطقه باغمیشه در فاصله سه سال میتوانید به سرعت پیشرفت شهر بر روی گسل پی ببرید. طی این 3 سال خانه های بسیار زیادی بر روی این گسل خطرناک ساخته شده است.

ساخت و ساز در حریم گسل شمال تبریز

چه ساخته ایم؟ کجا ساخته ایم؟ دامنه کوههای شمالی تبریز... محل عبور گسل را در سالهای اخیر به اصطلاح عوام آباد کرده ایم!!!

 

گروه اول: گسترش شهرکها به پای کوههای شمالی

پای کوههای شمالی تبریز، درواقع خط عبور گسل شمال تبریز است. در دو تصویر زیر مشاهده میشود که شهر به سمت کوهپایه ها کشیده شده و حتی در کوهها نیز پیشروی نموده است.

خطر زلزله در شهر تبریزخطر زلزله در شهر تبریز

گروه دوم: خطر زمینلغزش

همانطور که در تصاویر زیر مشاهده میشود خطر زمینلغزش بسیاری از ساختمانهای ساخته شده در این منطقه را تهدید میکند

خطر زمینلغزش در تبریزخطر زمینلغزش در تبریزخطر زمینلغزش در تبریزخطر زمینلغزش در تبریزخطر زمینلغزش در تبریزخطر زمینلغزش در تبریز

گروه سوم : عدم استفاده از ابزارهای باربر جانبی در برخی از سازه ها

عدم استفاده از ابزارهای باربر جانبی در برخی از سازه ها

گروه چهارم : ساخت و سازهای عظیم بر روی گسل

تابلوی زیر خبر از ساخت برجهایی در کنار گسل شمال تبریز و همچنین در درون دره ای میدهد که علاوه بر خطر زمینلرزه، خطر سیل را نیز میتواند در بر داشته باشد.

ساخت و سازهای عظیم بر روی گسل

 

 

 
 
 

All Rights reserved ©2002-4   Vojoudi.com