شما اینجا هستید: مهندسی زلزله و عمران > زلزله > مقالات مهندسی زلزله > تحلیل خطر زلزله در شهر تبریز

 

بازگشت به صفحه زلزله

مقالات مهندسی زلزله

عنوان مطلب:

تحلیل خطر زمین لرزه در شهر تبریز

 

 

تحلیل خطر زمین لرزه در شهر تبریز

 

توضیح عکس : منحنی خطر نهایی از روش احتمالاتی

 

برآورد خطر لرزه خیزی تبریز

به فرمت آکروبات

(674 کیلوبایت)

برآورد خطر زلزله، پایه و اساس کارهای مهندسی و طراحی سازههای مقاوم در برابر زلزله میباشد. چرا که معیاری که در دست مهندس سازه و زلزله برای طراحی میباشد، شتاب زمین بدست آمده از برآورد خطر زلزله است. برآورد خطر زلزله به دو صورت انجام میپذیرد، روش تعیینی (Deterministic) و روش احتمالاتی (Probabilistic) که در روش تعیینی با یکسری پیش فرضهایی در مورد ساختگاه و اندازه و فاصله زلزله محتمل از ساختگاه ( که معمولا بزرگترین زلزله بوقوع پیوسته و کمترین فاصله ممکن را در نظر میگیرند) شتاب زلزله تعیین میگردد که به صورت یک عدد معین حاصل خواهد شد. ولی در روش احتمالاتی کلیه زلزله ها از کلیه گسل ها، با یک روش احتمالاتی با هم ترکیب میشوند و در نهایت منحنی خطر نهایی (مانند آنچه که در بالا نشان داده شده است بدست میآید که بوسیله آن میتوان برای دورههای مختلف بازگشت شتاب ساختگاه را بدست آورد.

 

توضیح

این گزارش، با هدف آموزشی تهیه شده است، ولی اطلاعات و داده های استفاده شده در آن واقعی بوده و از بانک اطلاعات پؤوهشگاه زلزله تهیه گردیده است. در این گزارش پس از بررسی نقشه گسلهای فعال شناخته شده در اطراف شهر تبریز (نقشه بربریان) رکوردهای زلزله این منطقه از سال 1905 بر روی نقشه گسلها پیاده شده و در نهایت با روشهای تعیینی و احتمالاتی، شتاب زلزله و نمودارهای احتمالاتی شتاب - دوره بازگشت محاسبه شده و ارائه گردیده است. این گزارش به زبان انگلیسی تهیه شده ولی نقشه گسلها ضمیمه فایل نمیباشد.

This is a report presents the seismic hazard for Tabriz. It is a pedagogical project but it depends on the real data include the deterministic and probabilistic methods for hazard evaluation.

لطفا پیشنهادها و مطالب خود را به آدرس زیر ارسال نمایید:

Email : info@Vojoudi.com

 

 

تمام حقوق برای سایت Vojoudi.com محفوظ است - Info@Vojoudi.com