شما اینجا هستید: مهندسی زلزله و عمران > مهندسی عمران > آموزش مهندسی عمران > پروژه های تحقیقاتی > روسازی راه - ارزیابی آزمایشگاهی استفاده از روباره فولاد به عنوان سنگدانه در راه سازی

پیوندهـــــــا

صفحه اصلی سایت

مجموعه آموزشی عمران

بازگشت به پروژه های تحقیقاتی

 

ارزیابی آزمایشگاهی استفاده از روباره فولاد به عنوان سنگدانه در راه سازی

 

شناسنامه مطلب

عنوان مطلب:   ارزیابی آزمایشگاهی استفاده از روباره فولاد به عنوان سنگدانه در راه سازی  (PDF)
ارسال كننده:

اسماعیل محمدی

دانشگاه -
تاریخ تهیه -
استاد مربوطه مهندس كرباسیون
درس مربوطه روسازی یا راه سازی
تعداد صفحات 51 صفحه
كد res14-01
توضیح

 

در اجرای قرارداد استفاده از خدمات پژوهشی ومشاوره ای بین شرکت فولاد خوزستان و دانشکده فنی دانشگاه تهران به شماره 7994/82 مورخه 7/12/1379 با موضوع بررسی و تحقیق در خصوص روباره های تولید جنبی مجتمع فولاد اهواز به لحاظ ارزیابی  قابلیت استفاده در تولید سیمان و بتن و در راستای ماده دو آن قرارداد ،تا کنون چهار گزارش تحت عناوین" بازدید کارشناسی از مجتمع فولاد اهواز به منظور بررسی روند تولید روباره" ، " اعزام کارشناس ناظر جهت اجرای صحیح عملیات نمونه گیری از روباره های آن مجتمع و کد گذاری مستندات " ، " کاربرد های روباره در جهان " و" نتایج آزمایشهای کاربرد روباره به عنوان سنگدانه در بتن" تهیه و ارسال شده است. انجام آزمایشهای راهسازی که در گزارش حاضر تقدیم می گردد, موضوع هیچکدام از بندهای قرارداد نبوده است, اما با توجه به اهمیت کاربرد روباره فولاد در صنعت راهسازی بر اساس نتایج گزارش سوم, آزمایشهای لازم انجام گردید که گزارش حاضر با عنوان  "ارزیابی آزمایشگاهی استفاده از روباره فولاد به عنوان سنگدانه در راهسازی" ارائه می گردد. نخست نتایج حاصل از آزمایشهای انجام شده در آزمایشگاه مکانیک خاک و آزمایشگاه روسازی راه دانشکده فنی دانشگاه تهران شرح داده شده است . در ادامه نتایج مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و در انتهای هر بخش نتیجه گیری شده است.

 

امید است با استفاده از راهکارهای بدست آمده از نتایج تحقیقات انجام شده در قالب این قرارداد پژوهشی و نیز همکاریهای موثر آن مجتمع کلیه روباره های انباشته شده در محل به نحو مناسبی در راستای عمران و آبادانی مهین اسلامی بکار برده شود. 

 

فهرست مطالب:

بخش اول اساس و زیراساس

1-1-        آزمایش سایش لوس آنجلس                                                                             

1-2-        آزمایش تعیین حدود اتر برگ                                                                            

1-3-        آزمایش هم ارز ماسه                                                                                     

1-4-        آزمایش تراكم                                                                                             

1-5-        آزمایش نشانه باربری كالیفرنیا                                                                         

1-6-        آزمایش برش مستقیم                                                                                   

1-7-        نتیجه گیری                                                                                                

1-8-        مراجع                                                                                                     

 

بخش دوم - روسازی آسفالتی

2-1- آزمایش مارشال                                                                                             

2-1-1- مصالح مصرفی                                                                                          

2-1-2- مشخصات آزمونه های ساخته شده                                                                  

2-1-3- محاسبات                                                                                                

2-1-4- بارگذاری نمونه ها                                                                                     

2-2- نتیجه گیری                                                                                                  

2-3- مراجع                                                                                                       

 

 

شناسنامه فایلها

نام فایل فرمت امكان چاپ حجم Kb توضیح
res14_01.doc word yes 4130 فایل متن -51  صفحه
res14_01.pdf PDF yes 674 فایل قابل باز شدن در آكروبات 7 - 13 صفحه

 

 
 

کلیه حقوق برای سایت Vojoudi.com محفوظ است.