شما اینجا هستید: مهندسی زلزله و عمران > مهندسی عمران > آموزش مهندسی عمران > زبان تخصصی > درس هفتم زبان تخصصی مهندسی عمران

 

پیوندهـــــــا

صفحه اصلی سایت

بازگشت به آموزش مهندسی عمران

بازگشت به زبان تخصصی مهندسی عمران

 

لطفا مطالب خود را به آدرس زیر ارسال نمایید: Info@Vojoudi.com

 

زبان تخصصی مهندسی عمران - درس هفتم

دریافت نسخه PDF قابل چاپ

 

   

لغات جدید درس هفتم :

مطلوب

Desirable

 

غیاب، عدم حضور

Absence

انباشته شدن

Accumulate

 

تجربی، عملی

Empirical

تجمعی

Cumulative

 

مشاهده

Evidence

تناسب

Fitness

 

جایگزین ، انتخاب

Alternative

دقت

Precision

 

تبدیل

Reduction

چگالی

Density

 

توصیفی، تشریحی

Descriptive

تغییر كردن

Vary

 

همبستگی

Correlation

نمودار ستونی

Histogram

 

ضریب

Coefficient

كمی

Quantitative

 

توصیف كردن

Characterizing

دوره، طرح كلی

Outline

 

میانگین

Mean

قضیه، نظریه

Theorem

 

شدت

Intensity

نپسندیدن، عدم قبول

Rejection

 

مطابق، متقابل

Corresponding

مقتضی

Appropriate

 

سرمایه‌گذاری

Funding

مطابق دستور

Grammatically

 

اشاره، علامت

Indication

از دوسر، متقابلا

Mutually

 

فرضیات

Concepts

قالب، استخوان بندی

Framework

 

تركیب، اتحاد

Incorporating

سنتی

Traditional

 

ارزیابی كردن

Assessment

اشاره

Implications

 

راهنمایی كردن

Enlightening

ملاك، معیار

Criterion

 

فرضیات

Hypothesis

برعكس

Conversely

 

برون‌یابی

Extrapolating

دنباله

Tails

 

حدس

Prediction

 

 

 

پیش‌بینی

Forecast

 

 

 

استنباط

Inference

 

 

 

ذاتی

Inherent

 

 

 

حل شده

Dissolved

 

 

 

غلظت

Concentration

 

 

 

جریان

Stream

 

 

 

احتمال

Likelihood

 

 

 

محقق

Investigator

 

 

 

كشیدگی

Skewness

 

 

 

نظریه‌ای

Hypothesize

 

 

 

انتقاد

Criticize

 

 

 

قطعه قطعه

Break-up

 

 

 

نامنظم كردن

Disordering

 

 

 

گسسته كردن

Discrete

حل تمرینات درس 7 :

Part I. Comprehension Exercises

A.     True of False

 1. T

 2. F

 3. T

 4. T

 5. T

B.     Choose a , b , c  or d

 1. c

 2. d

 3. a

 4. c

 5. c

C.     Answer orally

1.      Hypothesis tests are designed to use sample information to draw inferences about populations.

2.      It indicates the expected value.

3.       

4.      Because it defines the sampling distribution of the statistic.

5.      Knowledge of the sampling distribution of the parameter.

Part II. Language Practice

 1. Choose a, b, c or d.

  1. (a)

  2. )a)

  3. (a)

  4. (a)

  5. (c(

 2. Fill in

  1. Variables

Variation

  1. Assess

Assessment

  1. Probable

Probability

  1. Rejected

Rejecting

  1. Quantitative

Quantity

 

 

 

 1. Fill in the blanks :

Random

Variable

Quantitative

Likelihood

Distribution

Histogram

Probability

Population

Hypotheses

 1. Put the sentences in right order :

  1. c

  2. d

  3. a

  4. b

  5. e

Section Two

 1. True or False

 1. T

 2. F

 3. T

 4. F

 5. F

 1. Choose a, b, c or d

 1. b

 2. b

 3. c

 4. c

 5. a

Section Three: Translate Activities

ناحیه رد

ناحیه رد، شامل آن مقدار از آزمایشهای آماری است كه وقتی فرشه صفر درواقع درست است، اتفاق می‌افتد. بطور معكوس، ناحیه قبول شامل مقادیری از آزمون آماری است كه وقتی فرضیه صفر در حقیقت نادرست است، اتفاق می‌افتد. احتمال وقوع مقادیر نهایی از آزمون آماری وقتی فرض صفر درست است به حداقل می‌رسد. بنابراین منطقه رد، با یك و یا دو دنباله توزیع آزمون آماری بیان می‌شود.

مقدار بحرانی آزمون آماری به عنوان مقداری كه منطقه رد و منطقه قبئل را از هم جدا می‌كند تعریف می‌شود. مقدار بحرای آزمون آماری بستگی دارد به (1) جمله فرضه جایگزین (2) توزیع آزمون آماری (3) سطح اهمیت (4) مشخصات نمونه یا داده‌ها. این چهار مورد ، چهار گام اول برای آزمون فرضیات را بیان می‌كند.

 

 
 

کلیه حقوق برای سایت Vojoudi.com محفوظ است.