شما اینجا هستید: مهندسی زلزله و عمران > مهندسی عمران > آموزش مهندسی عمران > زبان تخصصی > درس دوم زبان تخصصی مهندسی عمران

 

پیوندهـــــــا

صفحه اصلی سایت

بازگشت به آموزش مهندسی عمران

بازگشت به زبان تخصصی مهندسی عمران

 

لطفا مطالب خود را به آدرس زیر ارسال نمایید: Info@Vojoudi.com

 

زبان تخصصی مهندسی عمران - درس دوم

دریافت نسخه PDF قابل چاپ

لغات جدید درس دوم :

سوار

Assembled

تركیب كردن

Combine

تجزیه

Resolved

مطابق

According

مستقیم

Straight

متوازی‌الاضلاع

Parallelogram

دوره‌ای

Cyclic

تركیب

Combination

پاد ساعتگرد

Counterclockwise

لچكی

Bracket

همراه بودن

Accompany

مشخصات ، خصوصیات

Specifications

موافق ، مصادف

Concurrent

تغییر دادن

Alter

اثرگذاشتن

Affect

شاهد

Instance

میدان زمین(جاذبه)

Earthbound

نگهداری كردن

Secure

با میل

Readily

رفتار كردن

Treat

ظاهر ، اشكار

Apparent

جاذبه‌ای

Gravitational

درجه بندی

Calibrate

مغناطیسی

Magnetic

متعارف ، مرسوم

Customary

اعمال كردن

Exert

مشاهده

Observe

شامل

Involve

نشان دادن ، ظهور

Represent

اهمیت ، ربط داشتن

Concern

تشخیص دادن

Distinguish

محدود كردن

Restrict

فقط ، صرفا

Merely

تكیه‌گاه متحمل بار

Bearing Support

هم امتداد

Collinear

نتیجه

Conclusion

مناسب ، شایسته،دلخواه

Convenient

قابلیت جابجایی

Transmissibility

تجزیه

Resolution

تحقیق كردن

Investigate

واضح

Evident

بردار لغزان

Sliding Vector

حذف كردن

Eliminate

ذاتا

Essentially

ابهام

Ambiguity

متمركز كردن

Concentrate

نقطه چین

Dotted Line

گسترده كردن

Distribute

برعكس

Vise Versa

محدود

Finite

كارایی

Convenience

قابل صرفنظر كردن

Negligible

دلخواه، اختیاری

Arbitrary

درستی، دقت

Accuracy

منطقی

Logical

جذابیت

Attraction

جهت داشتن

Orient

آشكارا ، هویدا ، بدیهی

Obvious

بطور مناسب ، آراسته

Neatly

تقارن

Symmetry

توضیح دادن

Clarify

ساده‌سازی

Simplification

شرایط ، موقعیت

Circumstance

اصل

Principle

نشان دادن

Demonstrate

نظریه

Theorem

مزایا

Benefit

روش ، روش شناسی

Methodology

دور از هم

Apart

پدبده

Phenomenon

 

 

تمایل

Tendency

 

 

نشان دادن

Illustrate

 

 

هم صفحه

Co planner

 

 

منحصر به فرد

Unique

 

حل تمرینات درس 2 :

Part I. Comprehension Exercises

A.     True of False

 1. T

 2. F

 3. F

 4. T

 5. T

B.     Choose a , b , c  or d

 1. a

 2. a

 3. c

 4. b

 5. a

 

C.     Answer orally

 1. Types of forces that can be act on a body is classified in internal and external forces that either of these can be distributed or concentrated.

 2. If the force be an external force and the body is a rigid body.

 3. It can be replaced by a concentrated body that acts on the center of gravity.

 4. Center of gravity.

 5. Magnitude , direction and point of application of the force.

 

Part II. Language Practice

 1. Choose a, b, c or d.

  1. (c) Resultant

  2. (a) Principle

  3. (d) Resolved

  4. (d) Counterclockwise

  5. (c) Action

 2. Fill in

1.      Concurrency

Concurrent

2.      Resultant

Resulting

3.      Gravity

Gravitational

4.      Forced

Forces

5.      Elastic

Elasticity

 

 1. Fill in the blanks :

Force

Mass

Resultant

Earth

Structures

Body

Symmetry

Experiment

Remote

 

 1. Put the sentences in right order :

  1. C

  2. b

  3. a

  4. d

  5. e

 

Section Two

 1. True or False

 1. T

 2. T

 3. F

 4. F

 5. F

 1. Choose a, b, c or d

 

 

 1. a

 2. c

 3. b

 4. d

 5. c

 

 

 1. Write the answers

 1. Newton’s third law says that the action of a force is always accompanied by an equal and opposite reaction.

 2. It passes through the point of concurrency

 3. The logical choice in selecting a coordinate system depends on the geometry of the body being discussed.

 4. To determine the effect of the force in a specified direction.

 5. With this principle we can find the resultant of forces that acting in different points.

 

 Section Three: Translate Activities

 

لنگری كه به وسیله دو نیروی مساوی و خلاف جهت كه در یك صفحه نیستند ایجاد می‌شود به نام كوپل شناخته می‌شود. كوپلها خصوصیات منحصر به فردی دارند و در مكانیك كاربردهای فراوانی.

مطابق شكل a2.7 ، اثر دو نیروی مساوی و خلاف جهت F و –F و به فاصله d از هم. این نیروها نمیتوانند بصورت یك نیرو تركیب شوند بدین جهت كه جمع آنها در هر جهتی صفر است. اثر آنها كلا به صورت ایجاد تمایل به چرخش می‌باشد. گشتاور مركب از این دو نیرو حول محوری عمود بر صفحه آنها كه از هر نقطه‌ای مانند O عبور می‌كند ، كوپل M است. مقداری دارد مطابق مقدار زیر :

M=F(a+b)-Fa

M=Fd

 

و اگر از بالای شكل نگاه كنیم در جهت خلاف عقربه‌های ساعت می‌باشد. مشخصا به این نكته توجه كنید كه مقدار كوپل هیچ ربطی به ابعاد a كه فاصله جفت نیرو را از مركز O نشان می‌دهد ندارد.

 

 

 
 

کلیه حقوق برای سایت Vojoudi.com محفوظ است.