شما اینجا هستید: مهندسی زلزله و عمران > مهندسی عمران > سازمان نظام مهندسی > آیین نامه اجرائی ماده 27 قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان

 

بازگشت به صفحه اول

بازگشت به مهندسی عمران

بازگشت به سازمان نظام مهندسی

قوانین

آیین نامه اجرایی ماده 27 قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان

 

لطفا پیشنهادها و مطالب خود را به آدرس زیر ارسال نمایید:

Email : [email protected]  

 

آیین نامه اجرائی ماده 27 قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان

دریافت متن قابل چاپ

 

شماره: 9794/ت 22685 هـ

تاریخ: 11/3/1379

بسمه‌تعالی

جمهوری‌اسلامی ایران

رئیس‌جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

 

وزارت دادگستری ـ وزارت مسكن و شهرسازی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 8/3/1379 بنا به پیشنهاد مشترك وزارتخانه‌های دادگستری و مسكن و شهرسازی و به استناد ماده (27) قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان ـ مصوب 1374 ـ آئین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود.

 

حسن حبیبی

معاون اول رئیس‌جمهور

 

 

 

آئین‌نامه اجرایی ماده (27) قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان 

ماده 1 ـ تعاریف

واژه‌ها و اصطلاحات مندرج در این آئین‌نامه با توجه به قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های آن به شرح زیر تعریف می‌شود:

الف ـ سازمان استان: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.

ب ـ شورای مركزی: شورای مركزی سازمان نظام مهندسی ساختمان.

ج ـ مهندس واجد شرایط: مهندس دارای پروانه اشتغال به كار مهندسی معتبركه بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساخمان مصوب 17/11/1375 هیأت وزیران و دستورالعمل‌ مصوب وزارت مسكن و شهرسازی، در یك یا چند رشته تخصصی مهندسی، صلاحیت ارائه خدمات مهندسی كارشناسی را دارا باشد.

د ـ خدمات مهندسی كارشناسی: كلیه خدمات مهندسی از قبیل طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره‌برداری، كنترل و بازرسی، آزمایش، متره، برآورد، ارزیابی و تقویم، تشخیص علل خرابی كه در چارچوب معیارهای پذیرفته شده تخصصی قابل عرضه بوده و در زمره امور حرفه‌ای ناشی از پروانه اشتغال موضوع قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان یا عضویت در سازمان استان می‌باشد.

هـ ـ مراجع درخواست كننده: وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای نظامی و انتظامی، شركتهای دولتی و شهرداریها كه متقاضی خدمات مهندسی كارشناسی باشند.

 

ماده 2

مرجع درخواست كننده می‌تواند به موجب ضوابط این آیین‌نامه برای خدمات مهندسی كارشناسی از سازمان استان درخواست معرفی مهندس یا مهندسان واجد شرایط نماید. در این صورت سازمان استان فرد یا افرادی را بر اساس دستورالعمل خاصی كه از سوی شورای مركزی سازمان نظام مهندسی پیشنهاد و به تصویب وزارت مسكن و شهرسازی می‌رسد، انتخاب و به مرجع درخواست‌كننده معرفی می‌كند.

 

ماده 3

مرجع درخواست‌كننده مهندس یا مهندسان واجد شرایط، باید در برگ درخواست خود موارد زیر را درج كند:

الف ـ موضوع خدمات مهندسی كارشناسی درخواستی اعم از امور تخصصی یا ارزیابی با ذكر جزئیات لازم.

ب ـ تعداد مهندسان واجد شرایط مورد درخواست و تخصصهای هر یك از آنان.

ج ـ محل انجاام خدمات مهدسی كارشناسی.

د ـ‌مهلت زمانی معرفی مهندس یا مهندسان واجد شرایط.

هـ ـ مهلت زمانی برای اعلام نظریه خدمات مهندسی كارشناسی.

و ـ تعهد پرداخت حق‌الزحمه خدمات مهندسی كارشناسی بر اساس تعرفه مندرج در ماده (6) این آئین‌نامه.

 

ماده 4

معرفی مهندس یا مهندسان واجد شرایط به مرجع درخواست‌كننده، تنها توسط سازمان استان با رعایت ماده (74) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان صورت می‌گیرد و مراجع درخواست كننده برای خدمات مهندسی كارشناسی، مجاز به مراجعه مستقیم به مهندسان دارای پروانه اشتغال به كار مهندسی موضوع این آیین‌نامه نیستند.

 

ماده 5

نظریه مهندس یا مهندسان معرفی شده از طرف سازمان استان، پس از ثبت در دفتر سازمان استان، توسط هیأت مدیره سازمان استان به مرجع درخواست‌كننده ارسال یا تسلیم خواهد شد.

 

ماده 6

تعرفه حق‌الزحمه خدمات مهندسی كارشناسی موضوع این آیین‌نامه، عیناً معادل تعرفه مربوط به دستمزد كارشناسان رسمی دادگستری است و در مواردی كه تعرفه خاصی وجود ندارد، در چارچوب بند (15) ماده (15) قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان استان و تصویب وزیر مسكن و شهرسازی تعیین خواهد شد.

 

ماده 7

مرجع درخواست‌كننده مهندس یا مهندسان واجد شرایط مجاز به پرداخت مستقیم حق‌الزحمه خدمات مهندسی كارشناسی به فرد یا افراد معرفی شده نیستند و باید حق‌الزحمه مربوط را به حساب سازمان استان واریز و یك نسخه از فیش بانكی را به سازمان استان مذكور تسلیم كنند. سازمان استان پس از وصول اصل نظریه مهندس یا مهندسان معرفی شده، حق‌الزحمه را بعد از كسر كسورات زیر به مهندس یا مهندسان معرفی شده پرداخت می‌كند:

الف ـ پنج درصد (5%) بابت مالیات علی‌الحساب موضوع ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی.

ب ـ پنج درصد (5%) به حساب سازمان استان بابت ارجاع كار در چهارچوب ماده (37) قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان.

 

ماده 8

هر گاه مرجع درخواست‌كننده تخلفی از مهندس یا مهندسان معرفی شده توسط سازمان استان مشاهده كند، باید موضوع را به هیأت مدیره سازمان استان و شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان استان مربوط گزارش كند.

 

ماده 9

مرجع درخواست‌كننده و سازمان استان مكلفند جهات رد مهندس یا مهندسان معرفی شده را كه همان جهات رد مربوط به كارشناس رسمی دادگستری است،‌ بررسی و از عدم شمول آن اطمینان حاصل كنند، این تكلیف متوجه مهندس یا مهندسان معرفی شده، نیز می‌باشد. عدم رعایت این ماده از ناحیه مرجع درخواست‌كننده، تخلف اداری و از ناحیه سازمان استان و مهندس و مهندسان معرفی شده، تخلف انتظامی محسوب می‌شود.

 


 

شماره: 29253/ت 19295 هـ

تاریخ: 9/7/1379

بسمه‌تعالی

جمهوری‌اسلامی ایران

رئیس‌جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

 

وزارت مسكن و شهرسازی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 3/7/1379 بنا به پیشنهاد شماره 21538/100 مورخ 13/11/1376 وزارت مسكن و شهرسازی و به استناد ماده (28) قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان ـ مصوب 1374 ـ آئین‌نامه تشكیلات حرفه‌ای كاردانهای فنی را به شرح زیر تصویب نمود:

 

حسن حبیبی

معاون اول رئیس‌جمهور

 

آیین‌نامه تشكیلات حرفه‌ای كاردانهای فنی 

ماده 1

به منظور انتظام و انسجام امور حرفه‌ای كاردانهای فنی (موضوع ماده 26) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان كه منبعد در این آیین‌نامه كاردان نامیده می‌شود.) شاغل در رشته‌های معماری، شهرسازی، عمران، تأسیسات مكانیكی، تأسیسات برقی، نقشه‌برداری، ترافیك و رشته‌های مرتبط با آن و همچنین ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه‌های مذكور و بالابردن كیفیت خدمات آنها، در تهران و در مراكز استانهایی كه وزارت مسكن و شهرسازی اعلام می‌كند. كانون كاردانهای فنی ساختمان كه از این پس در این آیین‌نامه به اختصار كانون نامیده می‌شود،‌ تشكیل می‌گردد.

 

ماده 2

كانون دارای شخصیت حقوقی و غیرانتقاعی بوده و تابع قوانین و مقررات مربوط به مؤسسات غیرانتفاعی می‌باشد و می‌تواند در شهرستانهای تابع هر استان دارای شعبه یا نمایندگی باشد.

 

ماده 3

بـرای تشكیل كانون در هر استان وجود حداقل 30 نفر كاردان فنی در رشته‌های مذكور در ماده (1) این آیین‌نامه یا مرتبط با آن ضروری است.

 

ماده 4

برای عضویت در كانون احراز شرایط زیر لازم است:

الف ـ دارا بودن مدرك كاردانی (فوق‌ دیپلم) در رشته‌های موضوع ماده یك این آیین‌نامه.

ب ـ نداشتن محكومیت قطعی به محرومیت از اشتغال به كار در هنگام تقاضای عضویت.

پ ـ ساكن آن استان بودن و حداقل شش ماه ممتد قبل از تسلیم درخواست عضویت، در حوزه استان مقیم باشد، به طوری كه فعالیت حرفه‌ای وی در آن استان متمركز بوده و اقامت غالب وی در آن استان باشد.

ت ـ پرداخت ورودیه و حق عضویت سالانه طبق تعرفه‌های مصوب مربوط.

ث ـ تنظیم و تسلیم تقاضای عضویت، طبق فرم مخصوصی كه در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد همراه با مدارك مقرر در فرم مذكور.

 

ماده 5

به منظور تشكیل كانون در هر استان، وزارت مسكن و شهرسازی با همكاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان موظف است حداكثر ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه اقدام به انتشار آگهی‌های لازم و ثبت نامه واجدین شرایط و صدور كارت عضویت موقت بنماید.

 

ماده 6

در هر استان كه تعداد متقاضیان واجد شرایط به حدنصاب مقرر رسید وزارت مسكن و شهرسازی با همكاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با رعایت مواد آتی اقدام به برگزاری انتخابات اولین هیأت مدیره كانون خواهد كرد.

در دوره‌های بعدی، برگزاری انتخابات توسط هیأت مدیره كانون یا همكاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به شرح مندرج در مواد آتی این آیین‌نامه صورت خواهد گرفت.

 

ماده 7

پس از پایان برگزاری اولین انتخابات كانون هر استان شروع به كار كرده و از آن پس وظایف عضوگیری و صدور كارت عضویت برای اعضای موجود و آتی و انجام سایر وظایف و تكالیف مربوطه با رعایت مفاد این آیین‌نامه به عهده هیأت مدیره كانون خواهد بود.

در دوره‌های بعدی نیز به محض تأیید انتخابات از طرف هیأت نظارت، هیأت مدیره سابق موظف است كلیه اسناد، مدارك، دفاتر، اموال و دارایی كانون را رسماً طی صورتجلسه‌ای به هیأت مدیره جدید تحویل نماید.

 

ماده 8

هر متقاضی نمی‌تواند به طور همزمان عضویت بیش از یك كانون را دارا باشد.

 

ماده 9

در موارد زیر عضویت اعضا قطع می‌شود و در هر زمان، عللی كه موجب قطع عضویت شده برطرف شود. بنا به تقاضای كتبی متقاضی عضویت او تجدید خواهد شد.

الف ـ استعفا از عضویت كانون.

ب ـ اخراج از كانون به موجب حكم شورای انتظامی سازمان نظام مهدسی ساختمان استان.

پ ـ سلب هر یك از شرایط عضویت موضوع ماده (4) این‌آئین‌نامه.

 

ماده 10

در استانهایی كه به واسطه كافی نبودن تعداد متقاضیان واجد شرایط یا عدم ضرورت، كانون تشكیل نمی‌شود، به تشخیص وزارت مسكن و شهرسازی متقاضیان حوزه آن استان می‌توانند به عضویت كانون استان مجاوری كه تشكیل و رسمیت یافته پذیرفته شود.

 

ماده 11

اركان كانون متشكل است از:

الف ـ‌ مجمع عمومی.

ب ـ هیأت مدیره.

ج ـ شورای رابط.

د ـ بازرس

هـ كمیته انتظامی.

 

الف ـ مجمع عمومی

ماده 12

مجمع عممی كانون از اجتماع تمامی اعضای كانون كه دارای كارت عضویت معتبر باشند (اعم از اصالتاً یا وكالتاً) تشكیل می‌گردد.

تبصره ـ اعضایی كه حق رأی خود را تفویض می‌كنند باید كارت عضویت خود را ضمیمه برگه اعطای نمایندگی نمایند و نمی‌توانند جداگانه در رأی گیری شركت كنند.

 

ماده 13

جلسات مجمع عمومی به طور عادی سالی یك بار و به طور فوق‌العاده بنا به پیشنهاد هیأت مدیره یا بازرس یا 15 نفر از اعضای كانون یا نظر وزارت مسكن و شهرسازی تشكیل می‌گردد.

 

ماده 14

دعوت به تشكیل مجمع عمومی باید حداقل 15 روز قبل از تشكیل جلسه از طریق دعوتنامه ارسالی با پست سفارشی و یا آگهی در روزنامه كثیرالانتشار یا محلی صورت گیرد.

تبصره ـ اولین مجمع عمومی در تهران به دعوت وزارت مسكن و شهرسازی و در استانها به دعوت سازمان مسكن و شهرسازی استان به ترتیب فوق تشكیل می‌گردد.

 

ماده 15

جلسات مجمع عمومی با حصول اكثریت مطلق اعضا اعم از اینكه شخصاً حضور یافته و یا به عضو دیگری نمایندگی داده باشند رسمیت خواهد یافت. در صورت عدم حصول اكثریت لازم جلسه بعد با حداقل 15 روز فاصله تشكیل و با هر تعداد عضو شركت‌كننده، جلسه رسمیت می‌یابد. تصمیمات مجمع عمومی با اكثریت نصف به علاوه یك آرا حاضر در جلسه (اصالتاً یا وكالتاً) معتبر خواهد بود.

تبصره ـ در مجامع عمومی كه دستور كار جلسه، انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس می‌باشد احراز حدنصاب فوق‌الذكر ضروری نیست و انتخاب از طریق مراجعه مستقیم اعضای مجمع عمومی به صندوقها و با رأی مخفی انجام می‌شود.

 

ماده 16

مجمع عمومی توسط هیأت رئیسه‌ای مركب از رئیس، یك منشی و دو ناظر اداره می‌شود. ریاست مجمع عمومی با رئیس هیأت مدیره خواهد بود و منشی و دو ناظر از، بین اعضای حاضر در جلسه با اكثریت نسبی آراء انتخاب خواهد شد. در اولین مجمع عمومی رئیس نیز انتخابی خواهد بود. مذاكرات مجمع در صورت جلسه‌ای توسط منشی درج و پس از امضای هیأت رئیسه مجمع عمومی یك نسخه آن به دبیرخانه نظام مهندسی استان و یك نسخه به سازمان مسكن و شهرسازی استان و یك نسخه به دبیرخانه كانون ارسال می‌شود.

 

ماده 17

وظایف و اختیارات مجمع عمومی اعم از اینكه به طور عادی یا فوق‌العاده تشكیل شده باشد به شرح زیر است:

الف ـ انتخاب اعضای هیأت مدیره.

ب ـ انتخاب یا عزل بازرس اصلی و علی‌البدل.

پ ـ بررسی گزارس عملكرد سالانه هیأت مدیره و اعلام نظر نسبت به آن.

ت ـ بررسی و تصویب ترازنامه سالانه كانون و بودجه پیشنهادی هیأت مدیره.

ث ـ تعیین و تصویب ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا و سایر منابع درآمد كانون بر اساس پیشنهاد هیأت مدیره.

ج ‍ـ اتخاذ تصمیم در مورد پرداخت حق‌الزحمه اعضای هیأت مدیره، شورای رابط و بازرس.

چ ـ تعیین روزنامه كثیرالانتشار.

ح ـ بررسی گزارش فعالیتهای حرفه‌ای، علمی و فرهنگی و تصویب پیشنهادات مربوط به آن.

خ ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادات واصله از سوی هیأت مدیره كانون، شورای رابط یا سازمان نظام مهندسی استان.

د ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری كه طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به عهده و یا در صلاحیت مجمع عمومی است.

 

ب ـ هیأت مدیره

ماده 18

هر كانون دارای هیأت مدیره‌ای خواهد بود كه تعداد آن متناسب با تعداد اعضای كانون و به تفكیك رشته تا 150 نفر از 7 عضو و 150 نفر تا 1000 نفر 9 عضو و از 1000 نفر به بالا از 11 عضو تشكیل می‌شود.

تبصره 1ـ در هیأت مدیره هر كانون، از هر رشته اصلی كه حداقل 7 عضو در كانون دارد باید لااقل یك نفر عضویت داشته باشد مگر آن كه در آن رشته داوطلب واجد شرایط وجود نداشته باشد. در این صورت به تعداد موردنیاز از میان داوطلبان سایر رشته‌ها بر حسب بیشترین آراء مكتسبه انتخاب می‌گردند.

تبصره 2ـ هیأت مدیره در هر یك از رشته‌های اصلی یك عضو علی‌البدل خواهد داشت. چنانچه تعداد داوطلبان هر رشته كافی برای تعیین علی‌البدل نباشد، آن رشته فاقد عضو علی‌البدل در هیأت مدیره خواهد بود.

 

ماده 19

مدت عضویت در هیأت مدیره 3 سال است و انتخاب مجدد آنان نیز بلامانع می‌باشد.

 

ماده 20

داوطلبان عضویت در هیأت مدیره كانون باید دارای شرایط زیر باشند:

1ـ تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.

2ـ نداشتن فساد اخلاقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر

3ـ نداشتن پیشینه كیفری و عدم وابستگی به گروههای غیرقانونی.

4ـ داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی و تعهد عملی به احكام دین مبین اسلام.

5ـ داشتن حداقل 9 سال سابقه كار مفید و عملی در رشته و حرفه مربوط (دارنده پروانه اشتغال بكار كاردانی پایه 2)

6ـ فاقد محكومیت انتظامی از درجه 3 به بالا از 3 سال قبل از تاریخ اعلام داوطلبی.

تبصره 1ـ اقلیتهای دینی رسمی از شرط تعهد عملی به احكام دین مبین اسلام مستثنا هستند.

تبصره 2ـ احراز سابقه كار در اولین دوره انتخابات با وزارت مسكن و شهرسازی با همكاری سازمان نظام مهندس استان خواهد بود و در دوره‌های بعد احراز آن وسیله شورای رابط و با نظارت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به شرح مواد آتی انجام می‌شود.

تبصره 3ـ چنانچه در هر رشته داوطلبی با سابقه مندرج در بند (5) این ماده وجود نداشته باشد داشتن حداقل 5 سال سابقه كار مفید و عملی (دارنده پروانه اشتغال به كار كاردانی پایه 3) الزامی است.

 

ماده 21

برای انجام انتخابات هیأت مدیره،‌ شورای رابط هر كانون عنوان هیأت اجرایی انتخابات را دارد. دو نفر از اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به معرفی هیأت مدیره و یك نفر با معرفی رئیس سازمان مسكن و شهرسازی استان (در تهران وزارت مسكن و شهرسازی) وظیفه هیأت نظارت انتخابات استان را عهده‌دار خواهند بود. اعضای هیأت اجرایی نمی‌توانند نامزد عضویت در هیأت مدیره باشند.

تبصره ـ در اولین دوره انتخابات، هیأت اجرایی انتخابات رأساً به وسیله وزارت مسكن و شهرسازی انتخاب می‌شوند.

 

ماده 22

جلسات هیأت اجرایی با حضور حداقل 3 نفر و نماینده هیأت نظارت رسمیت یافته و تصمیمات آن با اكثریت آراء موافق معتبر می‌باشد.

ماده 23

هیأت اجرایی انتخابات پس از تشكیل موظف است ظرف یك هفته اقدامات زیر را انجام و به روشهای مقتضی آنها را اعلام نماید:

الف ـ اعلام شرایط عضویت در هیأت مدیره و مداركی كه داوطلب باید همراه تقاضای خود ارسال كند.

ب ـ تعیین مهلت قبول تقاضای نامزدی عضویت در هیأت مدیره كه مدت آن نباید كمتر از 10 روز از تاریخ انتشار آگهی باشد و تعیین نشانی و محلهای ثبت‌نام.

ت ـ اعلام روز و ساعت و محلهای برگزاری انتخابات كه باید در یك روز انجام شود.

ث ـ تعیین و اعلام تعداد اعضای هیأت مدیره در استان مربوط.

ماده 24

هیأت اجرایی موظف است با رعایت ماده (20) این آئین‌نامه ظرف یك هفته از پایان مهلت ثبت‌نام جهت احراز شرایط داوطلبان از مراجع ذی‌ربط استعلام و ظرف یك ماه از تاریخ مذكور اعم از اینكه پاسخ استعلامها واصل شده یا نشده باشد با اكثریت آراء نسبت به صلاحیت نامزدها اتخاذ تصمیم و نتیجه را به هیأت نظارت و متقاضی اعلام نماید. افرادی كه صلاحیت آنها رد شده است، می‌توانند ظرف مدت سه روز از تاریخ وصول نظریه، شكایت خود را به طور كتبی به هیأت نظارت تسلیم و رسید دریافت دارند. هیأت نظارت موظف است ظرف یك هفته پس از وصول شكایات به آنها رسیدگی و نظر قطعی خود را در مورد صلاحیت شاكیان و سایر داوطلبان به هیأت اجرایی انتخابات اعلام دارد. پس از تأیید فهرست نهایی نامزدها بوسیله هیأت نظارت، هیأت اجرایی فهرست مذكور را تكثیر و توزیع نموده و حداقل ده روز قبل از برگزاری انتخابات آن را در روزنامه محلی یا كثیرالانتشار یا از طریق مقتضی دیگر به اطلاع اعضاء برساند.

 

ماده 25

هر یك از اعضاء كانون می‌توانند با ارائه كارت عضویت همان استان به تمام یا هر یك از نامزدها و حداكثر به تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره رأی دهند. در صورتی كه بیش از تعداد مذكور در ورقه رأی نوشته شود، اسامی اضافی از آخر حذف می‌شود و چنانچه اسامی افرادی غیر از داوطلبان اعلام شده، نوشته شود آن اسامی نیز حذف می‌گردد.

تبصره ـ در اولین انتخابات، اعضای كانون با ارائه كارت موقت صادره از طرف وزارت مسكن و شهرسازی در انتخابات شركت خواهند كرد.

ماده 26

پس از خاتمه رأی‌گیری، هیأت اجرایی زیر نظر هیأت نظارت اقدام به شمارش آراء نموده و افرادی كه با رعایت مفاد ماده (18) و تبصره‌های آن دارای رأی بیشتر باشند به ترتیب در فهرست به عنوان اعضای اصلی و علی‌البدل تعیین شده و اسامی مذكور، صورتجلسه و به امضای اعضای هیأت اجرایی و نظارت رسیده و به وزارت مسكن و شهرسازی ارسال می‌گردد تا پس از تأیید جهت اطلاع اعضا به نحو مقتضی اعلام و كلیه مدارك مربوط به انتخابات به دبیرخانه كانون ارسال و وظیفه هیأت اجرایی و نظارت خاتمه می‌یابد.

 

ماده 27

هیأت مدیره كه از اعضای اصلی تشكیل می‌شود در اولین جلسه از بین خود یك رئیس و یك نائب رئیس و یك دبیر و یك خزانه دار برای مدت یكسال انتخاب می‌كند. انتخاب مجدد اعضای هیأت رئیسه در سالهای بعدی بلامانع است.

رئیس هیأت مدیره رئیس كانون استان نیز می‌باشد.

 

ماده 28

جلسات هیأت مدیره حداقل ماهی دو بار تشكیل و با حضور اكثریت اعضا رسمیت یافته و تصمیمات هیأت مدیره بر حسب تعداد اعضای اصلی (7، 9، 11 نفر) به ترتیب با 4، 5 و 6 رأی معتبر خواهد بود. اعضای علی‌البدل می‌توانند بدون داشتن حق رأی در كلیه جلسات هیأت مدیره شركت نمایند.

تبصره ـ در صورت فوت، استعفا یا سلب صلاحیت قانونی هر یك از اعضای هیأت مدیره یا غیبت غیرموجه 4جلسه متوالی یا 8 جلسه متناوب در مدت شش ماه عضو مذكور مستعفی شناخته شده و از عضو علی‌البدل به عنوان عضو اصلی دعوت به عمل خواهد آمد.

ماده 29

اختیارات و وظایف هیأت مدیره به شرح زیر است:

1ـ برنامه‌ریزی به منظور جلب مشاركت افرادی كه در امور حرفه‌ای موضوع این آیین نامه فعالیت دارند.

2ـ ارتقای دانش فنی و كیفیت كار شاغلان در بخشهای كاردانی فنی مربوط به ساختمان از طریق ایجاد پایگاههای علمی، فنی، آموزشی و انتشارات.

3ـ دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه‌ای اعضاء و تشویق و حمایت از فعالیتهای با ارزش آنها.

4ـ تنظیم روابط بین كاردانهای فنی با صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان موضوع قانون نظام مهندسی ساختمان و سازمانهای نظام مهندسی ساختمان.

5ـ تنظیم روابط بین كاردانهای فنی با كارفرمایان.

6ـ همكاری با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بلایای طبیعی.

7ـ تهیه و تنظیم برنامه‌ها و بودجه و ترازنامه سالانه كانون و ارائه آن به مجمع عمومی جهت تصویب.

8ـ تهیه و تصویب نظام نامه اداری، تشكیلات، مالی و داخلی كانون.

9ـ تنظیم امور اداری و مالی كانون طبق مقررات و نظامهای مربوط.

10ـ تعیین میزان ورودیه و حق عضویت سالانه اعضاء و ارائه آن به مجمع عمومی جهت تصویب.

11ـ افتتاح حساب بانكی به نام كانونن نزد بانكها و برداشت از این حسابها جهت انجام امور كانون و پرداخت هزینه‌ها.

12ـ تعیین امضاء یا امضاهای مجاز به منظور برداشت از حسابهای بانكی، امضای قراردادها، اسناد و اوراق تعهدآور، اقامه دعوی و صلح و سازش و انتخاب وكیل.

13ـ همكاری در برگزاری آزمونهای موضوع قانون نظام مهندسی ساختمان و این آیین‌نامه‌ها.

14ـ ایجاد تسهیلات لازم به منظور بازآموزی یا آموزشهای لازم حرفه‌ای.

15ـ فعالیت و ایجاد تسهیلات برای ارتقای دانش فنی و حرفه‌ای آنها.

16ـ انتشار خبرنامه.

17ـ انجام مشورت و كسب رهنمودهای لازم از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در زمینه‌های آموزشی، حرفه‌ای و فنی.

18ـ ارسال شكایات واصله به شورای انتظامی استان و همكاری با شورای مذكور.

19ـ اجرای وظایفی كه از طرف وزارت مسكن و شهرسازی در جهت نیل به اهداف قانون نظام مهندسی ساختمان به عهده كانون گذاشته می‌شود.

20ـ تعیین روزنامه كثیرالانتشار جهت اعلام آگهی‌ها و اعلامیه‌های كانون.

21ـ ایجاد شعبه یا نمایندگی در شهرستانهای استان.

 

ج ـ شورای رابط

ماده 30

به منظور ایجاد هماهنگی و انسجام بیشتر بین حرفه مهندسی و سایر حرفه‌های وابسته به آن و همكاری بین سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استان و كانون كاردانهای فنی ساختمان شورایی به نام شورای رابط متشكل از 5 عضو، دو نفر از اعضای هیأت مدیره كانون به معرفی هیأت مدیره كانون، دو نفر از اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی استان به معرفی هیأت مدیره سازمان و یك نفر نماینده وزارت مسكن و شهرسازی استان در هر كانون تشكیل می‌گردد.

تبصره ـ مدت تصدی اعضای مذكور 3 سال است و تجدید انتخاب آنها بلامانع است.

ماده 31

1ـ همكاری و هماهنگی با هیأت مدیره كانون جهت ایجاد ارتباط مناسب حرفه‌ای بین اعضای كانون و سازمان مهندسی استان.

2ـ همكاری و هماهنگی با هیأت مدیره كانون جهت برگزاری دوره‌های بازآموزی و ایجاد امكانات و تسهیلات آموزشی برای اعضای كانون.

3ـ ارائه برنامه و نظرات مشورتی به هیأت مدیره در نحوه راهبرد كانون و ارائه گزارش به هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی استان و سازمان مسكن و شهرسازی استان.

4ـ نظارت بر نحوه عملكرد اعضاء و هیأت مدیره كانون و ارائه گزارش به هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی استان و سازمان مسكن و شهرسازی استان.

 

ماده 32

جلسات شورای رابط حداقل هر دو ماه یك بار تشكیل و تصمیمات آن با (3) رأی معتبر خواهد بود.

 

د ـ بازرس (بازرسان)

ماده 33

هر كانون بر حسب تعداد اعضاء تا 150 نفر عضو یك بازرس اصلی و یك بازرس علی‌البدل و بیش از آن دو بازرس اصلی و یك بازرس علی‌البدل خواهد داشت كه هم زمان با انجام انتخابات هیأت مدیره وسیله مجمع عمومی از بین اعضای كانون برا مدت 3 سال انتخاب می‌گردند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

تبصره ـ در مورد داوطلبان تصدی بازرسی كانون به همان شیوه انتخاب داوطلبان برای اعضای هیأت مدیره عمل می‌گردد.

 

ماده 34

وظایف و اختیارات بازرس (بازرسان) به شرح زیر تعیین می‌شود:

1ـ اظهارنظر درباره صحت صورت دارایی‌ها و صورتحسابهای دوره عملكرد و ترازنامه‌هایی كه هیأت مدیره برای ارائه به مجمع عمومی تهیه نموده است و تهیه گزارش و تسلیم آن به هیأت مدیره حداقل 15 روز قبل از تشكیل مجمع عمومی.

2ـ اظهارنظر درباره صحت مطالب و گزارشها و اطلاعاتی كه هیأت مدیره برای مجمع عمومی تهیه نموده است.

3ـ اظهارنظر در مورد اقدامات و عملكرد هیأت مدیره حق دارند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوط به كانون را از هیأت مدیره مطالبه و مورد رسیدگی قرار دهند. این رسیدگی نباید به گونه‌ای باشد كه موجب وقفه در عملیات جاری شود.

 

 

 

 
 

تمام حقوق برای سایت Vojoudi.com محفوظ است - [email protected]