شما اینجا هستید: مهندسی زلزله و عمران > مهندسی عمران > سازمان نظام مهندسی > آیین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان

 

بازگشت به صفحه اول

بازگشت به مهندسی عمران

بازگشت به سازمان نظام مهندسی

قوانین

آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان

 

لطفا پیشنهادها و مطالب خود را به آدرس زیر ارسال نمایید:

Email : [email protected]  

 

آیین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان

دریافت متن قابل چاپ

 

 

آئین‌نامه اجرایی

قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان

مصوب بهمن‌ماه 1375

 

 

شماره: 123379/ت 17496 هـ

تاریخ: 28/11/1375

بسمه‌تعالی

جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب هیأت وزیران

وزارت مسكن و شهرسازی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 17/11/1375 بنا به پیشنهاد شماره 15079/100 مورخ 28/9/1375 وزارت مسكن و شهرسازی و به استناد ماده (42) قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان ـ مصوب 1374 ـ آئین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود.

 

حسن حبیبی

معاون اول رئیس جمهور

 

فصل اول: كلیات

ماده 1

در این آئین‌نامه عبارتهای زیر در معانی مشروح مربوط به كار می‌روند:

قانون: قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان ـ مصوب 1374.

مهندسی ساختمان: امور فنی و مهندسی؛ معماری و شهرسازی بخش‌های ساختمان و شهرسازی.

سازمان: سازمان نظام مهندسی ساختمان.

نظام مهندسی استان: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.

پروانه اشتغال: پروانه اشتغال به كار مهندسی؛ كاردانی؛ تجربی.

رشته‌های اصلی: رشته‌های اصلی مهندسی شامل معماری، عمران، تأسیسات مكانیكی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه‌برداری و ترافیك.

رشته‌های مرتبط: رشته‌های مرتبط با رشته‌های اصلی.

 

ماده 2

اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی برای امور طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا و سایر خدمات فنی در بخشهای مهندسی ساختمان، در محل‌هایی كه تاكنون در اجرای قوانین قبلی به وسیله وزارتخانه‌های مسكن و شهرسازی و كشور تعیین و اعلام شده و همچنین در شهرها و شهرستانها و محل‌هایی كه به وسیله وزارت مسكن و شهرسازی با كسب نظر از وزارت كشور مشخص و آگهی خواهد شد، داشتن مدرك صلاحیت حرفه‌ای ضروری است.

تبصره 1ـ صلاحیت موضوع این ماده در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیب زیر احراز می‌شود:

الف ـ در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به كار مهندسی.

ب ـ در مورد كاردانهای فنی از طریق پروانه اشتغال به كار كاردانی.

پ ـ ‌در مورد معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به كار تجربی.

ت ـ در مورد استادكاران و كارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی.

ث ـ در مورد اشخاص حقوقی از طریق پروانه اشتغال به كار مهندسی (حقوقی).

ج ـ در مورد اشخاص حقوقی از طریق پروانه اشتغال به كار كاردانی فنی (حقوقی).

تبصره 2ـ پروانه مهارت فنی به وسیله وزارت كار و امور اجتماعی و سایر پروانه‌های اشتغال به وسیله وزارت مسكن و شهرسازی صادر می‌شود.

 

ماده 3

شهرداریها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرك‌سازی و شهرسازی و همچنین مراجع صدور مجوزهای مربوط به تفكیك اراضی و سایر مراجع صدور مجوزهای مربوط به كنترل، نظارت و نظایر آن در محل‌های مندرج در ماده 2 برای صدور پروانه یا مجوزهای مذكور تنها نقشه‌هایی را خواهند پذیرفت كه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال و در صلاحیت و ظرفیت مربوط امضا شده باشد و برای انجام فعالیتهای كنترل و نظارت نیز فقط از خدمات این اشخاص در حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال آنها می‌توان استفاده نمود.

تبصره ـ نقشه‌ تفكیك اراضی كه توسط شهرداری‌ها تهیه می‌شود از مفاد این ماده مستثنی است.

 

 

فصل دوم: پروانه اشتغال به كار مهندسی، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال

 

الف: پروانه اشتغال به كار مهندسی

ماده 4

دارندگان مدرك تحصیلی كارشناس و بالاتر، در هر یك از رشته‌های اصلی یا رشته‌های مرتبط می‌توانند از طریق تقاضای صدور پروانه اشتغال به كار مهندسی با توجه به مدارك تحصیلی و سوابق كار و تجربه در یك یا چند زمینه خدمات مهندسی از قبیل طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره‌برداری، نگهداری، كنترل و بازرسی امور آزمایشگاهی، مدیریت ساخت و تولید، نصب، آموزش و تحقیق درخواست تشخیص صلاحیت نمایند.

 

ماده 5

برای صدور پروانه اشتغال علاوه بر دارابودن مدرك تحصیلی، گواهی اشتغال به كارآموزی و گواهی قبولی در آزمونهای مربوط و سابقه‌كار حرفه‌ای در رشته‌های تخصصی و فنی مربوط، بعد از تاریخ اخذ مدرك به شرح زیر ضروری است:

الف ـ دارندگان مدرك علمی دكتری با حداقل 1 سال كارآموزی یا سابقه كار.

ب ـ دارندگان مدرك كارشناسی ارشد با حداقل 2 سال كارآموزی یا سابقه كار.

پ ـ دارندگان مدرك كارشناسی با حداقل 3 سال كارآموزی یا سابقه كار.

 

ماده 6

گواهی اشتغال به كار و تجربیه عملی و سابقه كار متقاضی در صورتی معتبر شناخته خواهد شد كه توسط واحدهای فنی وزارتخانه‌ها، سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت، شهرداریها، شخصیت‌های حقوقی شاغل در رشته‌های موضوع قانون، شركت‌های ساختمانی یا مهندسان مشاور كه دارای پروانه اشتغال به كار مهندسی شخص حقوقی می‌باشند و یا توسط دو نفر از مهندسان با بیش از ده سال سابقه كار و دارای پروانه اشتغال به كار مهندسی و یا توسط نظام مهندسی استان تأیید و صادر شده باشد. در گواهی اشتغال مذكور موارد زیر باید درج شود:

الف ـ نام، محل و مشخصات پروژه‌ای كه متقاضی در آن اشتغال داشته است.

ب ـ مدت اشتغال متقاضی با ذكر تاریخ شروع و خاتمه كار.

پ ـ نام و مشخصات تحصیلی متقاضی.

ت ـ نام، مشخصات، سمت و شماره پروانه اشتغال شخص حقیقی یا حقوقی صادركننده گواهی.

 

ماده 7

متقاضی پروانه اشتغال باید تقاضای كتبی خود را طبق فرم مخصوصی كه توسط وزارت مسكن و شهرسازی تهیه شده و حاوی نكات ضروری كه متقاضی باید تعهد و رعایت نماید نیز می‌باشد، تكمیل نموده، همراه با مدارك زیر تسلیم نماید.

الف ـ فتوكپی مصدق مدرك تحصیلی كه ارزش دانشگاهی و رشته و درجه علمی آن صریحاً توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی مورد تصویب و تأیید قرار گرفته باشد، به كیفیتی كه اطمینان به صحت آن برای مرجع صادركننده پروانه اشتغال محرز شود.

ب ـ گواهی اشتغال به كار به ترتیبی كه در ماده 6 این آئین‌نامه مقرر شده است.

پ ـ گواهی قبولی در آزمون

ت ـ قتوكپی كارت كد اقتصادی متقاضی.

ث ـ فیش بانكی مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال.

ج ـ مدارك عضویت نظام مهندسی استان مربوط.

چ ـ مدارك هویت به ترتیبی كه در فرم تقاضای پروانه اشتغال تعیین و مقرر شده است.

ح ـ سایر مداركی كه ارائه آنها به موجب مقررات این آئین‌نامه و یا قوانین حاكم بر صدور این گونه مدارك الزامی باشد.

 

ماده 8

وزارت مسكن و شهرسازی پس از بررسی تقاضای پروانه اشتغال و مدارك ضمیمه آن در صورت كامل بودن، حداكثر ظرف یك ماه از تاریخ وصول، پروانه اشتغال مورد درخواست را صادر خواهند نمود و در صورت كافی نبودن مدارك، مراتب را ظرف 15 روز با ذكر نواقص به طور كتبی به متقاضی اعلام خواهد نمود.

تبصره ـ وزارت مسكن و شهرسازی در استانهایی كه شرایط را مقتضی تشخیص دهد، وصول تقاضای پروانه اشتغال و مدارك مربوط را به عهده نظام مهندسی استان محول خواهد كرد. نظام مهندسی استان در این حالت پس از بررسی و تأیید و تنظیم پرونده، آن را برای صدور پروانه اشتغال به وزارت مسكن و شهرسازی ارسال خواهد كرد.

 

ماده 9

اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال به كار مهندسی در رشته و تخصصی كه تشخیص صلاحیت شده‌اند به طور فردی یا به طور مشترك با مسئولیت مشترك می‌توانند اقدام به تأسیس دفتر مهندسی بنمایند. دفاتر مهندسی قائم به شخص یا اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال می‌باشد و امتیاز آن قابل واگذاری نیست. اشخاص مذكور موظف به نگهداری دفاتر قانونی بر اساس ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشند.

دفاتر مهندسی مذكور می‌توانند با توجه به حدود صلاحیت افراد دارنده پروانه اشتغال كه عضو دفتر می‌باشند از وزارت مسكن و شهرسازی درخواست صلاحیت بنمایند.

 

ماده 10

اشخاص حقوقی با دارا بودن شرایط و ارائه مدارك به شرح زیر، می‌توانند در یك یا چند رشته مشروط بر اینكه حداقل دو نفر از مدیران آن دارای پروانه اشتغال به كار مهندسی یا كاردانی باشند تقاضای صدور پروانه اشتغال شخص حقوقی بنمایند.

الف ـ فتوكپی پروانه اشتغال به كار مهندسی یا كاردانی اشخاص حقیقی فوق‌الذكر.

ب ـ یك نسخه فتوكپی اساسنامه و روزنامه رسمی حاوی آگهی تأسیس و آخرین تغییرات و یك نسخه از صورت جلسه مجمع عمومی و مدارك مربوط به ثبت آن در مورد انتخاب مدیر یا مدیران و كسانی كه دارای حق امضاء می‌باشند.

پ ـ مدارك مربوط به احراز صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه و سایر مراجع ذیربط در صورت وجود

ت ـ فتوكپی كارت كد اقتصادی متقاضی.

ث ـ فیش بانكی مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال.

ج ـ ارائه مدارك عضویت در نظام مهندسی استان

چ ـ هر نوع مدارك دیگری كه در فرم تقاضای پروانه اشتغال اشخاص حقوقی تعیین و مقرر شده باشد.

تبصره ـ تغییرات اساسنامه یا تركیب مدیران باید ظرف حداكثر یك ماه به مرجع صادركننده پروانه اشتغال اطلاع داده شود و در صورتیكه تغییرات مذكور به موقع اطلاع داده نشود و یا مدیرانی كه دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی می‌باشند از مدیریت شخص حقوقی خارج شوند، وزارت مسكن و شهرسازی می‌تواند حسب مورد پروانه اشتغال مدیران یا شخصیت حقوقی یا هر دو را لغو كند. 

 

فصل دوم: پروانه اشتغال به كار مهندسی، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال

 

ب: حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال

ماده 11

پروانه اشتغال به كار مهندسی در چهار درجه، پایه 3، پایه 2، پایه 1 و ارشد صادر می‌شود. برای متقاضیان پروانه اشتغال با داشتن سوابق تجربی یا كارآموزی به میزان مندرج در ماده 5 پروانه اشتغال پایه 3 صادر می‌گردد. جهت ارتقاء از پایه 3 به پایه 2 داشتن 4 سال و از پایه 2 به پایه 1 5 سال و از پایه 1 به ارشد 6 سال سابقه كار حرفه‌ای در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است.

تبصره 1ـ اشخاصی كه در حال حاضر دارای پروانه اشتغال به كار مهندسی در رشته‌های اصلی می‌باشند و یا با داشتن سوابق كار بیشتر از میزان مندرج در ماده 5 این آئین‌نامه، متقاضی دریافت پروانه اشتغال هستند، چنانچه ظرف یكسال از تاریخ ابلاغ این آئین‌نامه جهت تعویض یا دریافت پروانه اشتغال مراجعه نمایند، با احتساب سنوات تجربه حرفه‌ای طبقه‌بندی و بدون آزمون در یك درجه پایین‌تر قرار خواهند گرفت و در صورتیكه بعد از ضرب‌الاجل مذكور مراجعه نمایند درجه پروانه اشتغال با توجه به سنوات تجربه حرفه‌ای و موفقیت در آزمون هر یك از درجات مذكور تعیین خواهد شد.

تبصره 2ـ در ظرف یك سال موضوع تبصره (1) این ماده جهت انطباق اشخاص به درجه مهندسی ارشد، شورای مركزی سوابق و شرایط متقاضیان را بررسی و پس از تأیید صلاحیت حرفه‌ای، آنها را جهت اخذ درجه مهندسی ارشد به وزارت مسكن و شهرسازی معرفی می‌كند. اشخاص مذكور می‌توانند تا سیر تشریفات مذكور، با اخذ پروانه اشتغال، پایه 1 به كار خود ادامه دهند.

پس از پایان مهلت مذكور، انطباق درجه متقاضیان مهندسی ارشد یا احراز درجه مذكور نیز تابع شرایط عمومی مندرج در این آئین‌نامه خواهد بود.

تبصره 3ـ وزارت مسكن و شهرسای موظف است با توجه به تعداد متقاضیان هر درجه و رعایت  تناسب موردنیاز جامعه به آن به طور مستمر در فواصل زمانی معین نسبت به برگزاری آزمونهای مربوط اقدام كند.

تبصره 4ـ تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشخاص حقوقی كه بوسیله سازمان برنامه و بودجه تشخیص صلاحیت و تعیین ظرفیت شده یا می‌شوند مطابق دستورالعملی خواهد بود كه به طور مشترك توسط وزارت مسكن و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و ابلاغ می‌شود.

ماده 12

‌به منظور تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال، در مهندسی ساختمان فعالیتهای مهندسی بر اساس پیچیدگی عوامل و حجم كار به چهارگروه، الف، ب، ج و د تقسیم می‌شود.

تبصره 1ـ برای تعیین فعالیتهای مهندسی در بخش ساختمان، ساختمانها به چهار گروه به ترتیب زیر تقسیم می‌شوند.

گروه الف با مقیاس كاربری محله 1 تا 2 طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداكثر زیربنای 600 مترمربع.

گروه ب با مقیاس كاربری ناحیه 3 تا 5 طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداكثر زیربنای 2000 مترمربع.

گروه ج با مقیاس كاربری منطقه 6 تا 10 طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداكثر زیربنای 5000 مترمربع.

گروه د با مقیاس كاربری شهر بیش از 10 طبقه ارتفاع از روی زمین یا بیش از 5000 مترمربع.

تبصره 2ـ تهیه طرح معماری و انجام محاسبات سازه و همچنین نظارت معماری و نظارت سازه برای تمام گروههای ساختمانی مندرج در تبصره 1 این ماده الزامی و به شرح جدول موضوع این ماده می‌باشد:

 

طبقه‌بندی صلاحیت برای هر یك از گروههای ساختمان

نظارت بر اجرای سازه توسط:

نظارت بر طرح معماری توسط:

انجام محاسبات سازه توسط:

تهیه طرح معماری توسط :

صلاحیت گروه ساختمانها

مهندس عمران یا معمار پایه 3 یا بالاتر

مهندس معمار یا عمران پایه 3 یا بالاتر

مهندس عمران پایه 3 تا بالاتر

مهندس معمار پایه 3 یا بالاتر

گروه الف

مهندس عمران پایه 3 یا بالاتر

مهندس معمار پایه 3 یا بالاتر

مهندس عمران پایه 2 یا بالاتر

مهندس معمار پایه 2 یا بالاتر

گروه ب

مهندس عمران پایه 2 یا بالاتر

مهندس معمار پایه 2 یا بالاتر

مهندس عمران پایه 1 یا بالاتر

مهندس معمار پایه 1 تا بالاتر

گروه ج

مهندس عمران پایه 1 یا بالاتر

مهندس معمار پایه 1 یا بالاتر

مهندس عمران ارشد

مهندس معمار ارشد

گروه د

 

در محل‌هایی كه مهندس معمار یا عمران به تعداد كافی نباشد طبق نظر وزارت مسكن و شهرسازی حسب مورد از خدمات مهندسی رشته مرتبط یا رشته‌های دیگر یا كاردانهای دارای صلاحیت استفاده می‌شود.

تبصره 3ـ گروه‌بندی سایر فعالیتهای مهندسی موضوع قانون و همچنین تعیین حدود صلاحیت سایر دارندگان پروانه اشتغال بموجب دستورالعملی كه به وسیله وزارت مسكن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می‌شود تعیین می‌گردد.

 

ماده 13

ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در رشته‌های مختلف و در هر استان به پیشنهاد نظام مهندسی استان و تصویب وزارت مسكن و شهرسازی تعیین می‌شود.

تبصره ـ  دارندگان پروانه اشتغال و كلیه مراجع صادركننده پروانه ساختمان، و سایر مجوزهای مربوط موظفند حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال مندرج در پروانه اشتغال را رعایت نمایند.

 

ماده 14

حدود صلاحیت دارندگان پروانه اشتغال شخص حقوقی در رشته و تخصص موردتقاضا از طریق بررسی و ارزیابی سوابق شخص حقوقی طبق دستورالعمل صادر شده توسط وزارت مسكن و شهرسازی صورت خواهد گرفت و در مواردیكه نقشه‌های تسلیمی به شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان و تفكیك اراضی توسط اشخاص حقوقی امضاء و یا تعهد نظارت می‌شود باید برحسب الزامی بودن هر یك از موارد تهیه طرح معماری و نظارت بر اجرای آن، انجام محاسبات سازه و نظارت بر اجرای آن، تهیه طرحهای تأسیسات مكانیكی و برقی و نظارت بر اجرای آنها و نظایر آن و نقشه‌ها و محاسبات فنی توسط مهندسان دارای پروانه اشتغال تهیه، امضاء و یا تعهد نظارت شود.

 

ماده 15

در مواردیكه شركت‌های دولتی وابسته به دولت، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باستثنای شهرداری‌ها كه به طور قانونی وظیفه تهیه و یا تأیید نقشه و انجام كارهای اجرایی ساختمانی به عهده آنها می‌باشد و اقدام به تأسیس واحدهای سازمانی فنی خاص، چه در مركز و چه در هر یك از نقاط مختلف كشور برای انجام این قبیل امور نموده باشند، مشروط بر اینكه تشكیلات سازمانی آنها به تصویب مراجع صلاحیت‌دار رسیده و مسئول واحد فنی آنها دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی باشد، با ارائه مدارك و مجوزها و مصوبات مراجع صلاحیت‌دار، برای هر یك از واحدهای سازمانی فنی تابع آنها به ترتیب مقرر در این آئین‌نامه پروانه اشتغال شخص حقوقی صادر خواهد شد.

 

ماده 16

مسئولیت صحت طراحی و محاسبه، اجرا، نظارت و نظایر آن به عهده مدیرعامل یا رئیس مؤسسه و در مورد اشخاص موضوع ماده 15 این آئین‌نامه به عهده مسئولان واحدهای فنی مربوط، كه دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی بوده و به امضای آنها رسیده است خواهد بود و این مسئولیت قائم به شخص امضاء كننده بوده و با تغییر سمت وی، ساقط نخواهد شد. همچنین امضای وی رافع مسئولیت مهندس طراح، محاسب و ناظر كه در رشته مربوط امضاء یا تعهد نظارت كرده‌اند، نخواهد بود.

 

ماده 17

با توجه به اصلاحیه تبصره 1 ماده 1 نظام صنفی مصوب 1368 پاسخ به استعلامات مراجع ذیصلاح در خصوص اشخاص حقوقی شامل شركت‌های ساختمانی، شركت‌های تأسیساتی و تجهیزاتی و شركت‌های مهندسان مشاور و شركت‌های خدمات مهندسی و سایر مؤسساتی كه ارائه خدمات و فعالیت آنها مستلزم داشتن پروانه اشتغال می‌باشد، و همچنین پاسخگویی به مسائل صنفی آنها با نظام مهندسی استان است كه وفق دستورالعمل وزارت مسكن و شهرسازی عمل خواهد نمود.

 

ماده 18

كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیرایرانی جهت انجام خدمات موضوع قانون ضمن رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به احراز كلیه شرایط مقرر در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی باید پروانه اشتغال موقت از وزارت مسكن و شهرسازی دریافت دارند. در پروانه اشتغال موقت مدت اعتبار، صلاحیت متقاضی و سایر شرایط حسب مورد باید درج شود.

 

ماده 19

امضای مجاز اشخاص حقیقی و حقوقی ذیل نقشه‌ها و اسناد تعهدآور همراه با مهری خواهد بود كه در آن نام كامل و شماره پروانه اشتغال و شماره عضویت نظام مهندسی، رشته و كد اقتصادی درج شده باشد.

 

ماده 20

برای متقاضیانی كه در بیش از یك رشته دارای شرایط اخذ پروانه اشتغال می‌باشند یا بعداً صلاحیت جدید كسب نمایند فقط یك پروانه اشتغال صادر می‌شود و در پروانه اشتغال مذكور رشته‌ها و تخصص‌هایی كه دارند، پروانه اشتغال در آن تعیین صلاحیت شده است با قید تاریخ احراز و ظرفیت اشتغال آنها درج خواهد شد.

 

ماده 21

وزارت مسكن و شهرسازی می‌تواند، در مورد تمام یا بعضی از رشته‌ها و تخصص‌ها، صدور یا تجدید یا تمدید پروانه و هم چنین ارتقاء پایه مهندسی را موكول به گذراندن آزمون‌های عمومی و تخصصی نماید.

 

ماده 22

پروانه اشتغال برای مدت سه سال در سراسر كشور، در رشته و تخصص تعیین شده معتبر است. وزارت مسكن و شهرسازی مكلف است در صورت درخواست متقاضی و دارا بودن شرایط لازم ظرف یك ماه نسبت به تجدید یا تمدید پروانه اشتغال اقدام، و در صورت رد تقاضا یا وجود نواقص مراتب را به طور كتبی با ذكر دلایل به متقاضی اعلام نماید. تاریخ تجدید یا تمدید پروانه اشتغال باید در محل مخصوصی از متن پروانه اشتغال درج شود.

تبصره 1ـ در صورتیكه اعتبار یك یا بعضی از مدارك لازم جهت صدور یا تجدید یا تمدید پروانه اشتغال محدود به مدت معینی كمتر از 3 سال باشد، در این صورت مدت اعتبار پروانه اشتغال با توجه به محدودیتهای زمانی مدارك مذكور تعیین و درج خواهد شد.

تبصره 2ـ در صورتیكه دارنده پروانه اشتغال بخواهد در خارج از محدوده استانی كه در نظام مهندسی استان آن عضو است، از پروانه اشتغال خود استفاده نماید، مكلف است مراتب را به طور كتبی به اطلاع نظام مهندسی استان هر دو استان برساند.

 

ماده 23

در موارد زیر پروانه اشتغال حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده و یا اعتبار آن معلق یا اساساً ابطال خواهد شد:

الف ـ فوت دارنده پروانه اشتغال

ب ـ حجر دارنده پروانه اشتغال تا زمانی كه رفع حجر نشده باشد.

پ ـ عدم تمدید یا تجدید یا عدم پرداخت وجوه و عوارض مقرر ظرف مدت یك ماه از تاریخ انقضای مهلت.

ت ـ محكومیت قطعی، دارنده پروانه اشتغال به مجازاتی كه كیفر تبعی آن محرومیت از حقوق اجتماعی باشد، تا انقضای مدت محرومیت از حقوق اجتماعی.

ث ـ در صورتیكه دارنده پروانه اشتغال به موجب رأی قطعی شورای انتظامی استان یا شواری انتظامی نظام مهندسی محكوم به محرومیت از كار شود، در مدت محرومیت از كار.

ج ـ تصمیم وزیر مسكن و شهرسازی در صورت عدم توجه به ابلاغیه‌ها و اطلاعیه‌های قانونی وزارت مسكن و شهرسازی.

چ ـ قطع عضویت از نظام مهندسی استان یا اخراج از آن.

ح ـ انحلال یا فقدان شرایط لازم در خصوص اشخاص حقوقی.

تبصره ـ‌ دارنده پروانه اشتغال در مدتی كه پروانه اشتغال او فاقد اعتبار شده یا اعتبار آن معلق شده است، حق استفاده از پروانه اشتغال را جز برای ادامه كارها و مسئولیتهایی كه قبل از آن به عهده گرفته است (آنهم مشروط به رعایت مقررات و رفع تخلفات موجود) نخواهد داشت.

 

ماده 24

چنانچه پروانه اشتغال مفقود شود، صاحب پروانه اشتغال می‌تواند تقاضای صدور المثنی بنماید، و مرجع صادركننده موظف خواهد بود پس از انقضای مدت سه ماه از تاریخ تقاضا، در صورتیكه یابنده آن را به مرجع مذكور ارسال ننموده باشد نسبت به صدور المثنی اقدام نماید.

 

ماده 25

با توجه به ماده 1287 قانون مدنی پروانه اشتغال یك سند رسمی دولتی است و كلیه آثار و تبعات اسناد رسمی را داراست.

فصل سوم: پروانه اشتغال به كار كاردانی و تجربی

ماده 26

برای دارندگان مدرك تحصیلی كاردانی فنی، دیپلم فنی و همچنین معماران تجربی در صورت قبول شدن در آزمون علمی و عملی مربوط، در یكی از رشته‌های موضوع قانون حسب مورد پروانه اشتغال در سه درجة پایه 3، پایه 2 و پایه 1 به شرح زیر صادر می‌شود:

الف ـ برای دارندگان مدرك كاردانی فنی مورد تأیید وزارت فرهنگ و آموزش عالی در یكی از رشته‌های موضوع قانون با:

ـ داشتن 5 سال سابقه كار و تجربه مفید پس از دریافت مدرك كاردانی رشته مربوط، پروانه اشتغال به كار كاردانی پایه 3.

ـ جهت ارتقاء از پایه 3 به پایه 2 داشتن 4 سال و از پایه 2 به پایه 1 داشتن 6 سال سابقه كار در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است.

ب ـ برای دارندگان مدرك كاردانی فنی سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در یكی از رشته‌های موضوع قانون با:

ـ داشتن 6 سال سابقه كار و تجربه مفید پس از دریافت مدرك كاردانی در رشته‌ مربوط، پروانه اشتغال به كار كاردانی پایه 3.

ـ جهت ارتقاء از پایه 3 به پایه 2 داشتن 4 سال و از پایه 2 به پایه 1 داشتن 6 سال سابقه كار در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است.

پ ـ برای دارندگان مدرك دیپلم فنی در یكی از رشته‌های موضوع قانون با:

ـ داشتن7 سال سابقه كار و تجربه مفید پس از دریافت دیپلم در رشته مربوط، پروانه اشتغال به كار تجربی پایه 3.

ـ جهت ارتقاء از پایه 3 به پایه 2 داشتن 5 سال و از پایه 2 به پایه 1 داشتن 6 سال سابقه كار در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است.

ت ـ برای دارندگان سایر مدارك تحصیلی و معماران تجربی در یكی از رشته‌های موضوع قانون با:

ـ داشتن 8 سال سابقه كار و تجربه مفید بر اساس مدارك تحصیلی و تجربی در رشته مربوط، پروانه اشتغال به كار تجربی پایه 3.

ـ جهت ارتقاء از پایه 3 به پایه 2 داشتن 5 سال و از پایه 2 به پایه 1 داشتن 6 سال سابقه كار در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است.

تبصره ـ سابقه و تجربه مفید حسب گواهی‌ها و مدارك مندرج در ماده 6 این آئین‌نامه و سایر مستندات مورد قبول وزارت مسكن و شهرسازی احراز می‌شود.

 

ماده 27

متقاضیان موضوع این فصل از آئین‌نامه باید تقاضای كتبی خود را همراه با مدارك زیر در تهران به وزارت مسكن و شهرسازی و در استانها به سازمان مسكن و شهرسازی استان تسلیم نمایند:

الف ـ تصویر مصدق مدرك تحصیلی كه به تأیید مراجع ذیصلاح رسیده است و در مورد كاردانها با تعیین و تصریح رشته و گرایش آن.

ب ـ گواهی سابقه و تجربه مفید به شرح مذكور در ماده 6 این آئین‌نامه.

پ ـ ارائه مدرك قبولی در آزمون علمی و عملی.

ت ـ فتوكپی كارت كد اقتصادی متقاضی.

ث ـ فیش بانكی مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال.

ج ـ مدارك عضویت در تشكل حرفه‌ای مربوط، در صورت تأسیس تشكیلات مذكور.

چ ـ ارائه مدرك هویت به ترتیبی كه در فرم تقاضا قید شده است.

ح ـ سایر مداركی كه ارائه آنها به موجب قوانین و مقررات مصوب ضروری است.

 

ماده 28

نحوه برگزاری آزمون و سئوالات علمی و تجربی و عنداللزوم مصاحبه حضوری در سراسر كشور یكسان و متحدالشكل می‌باشد.

سئوالات به صورت كتبی به وسیله وزارت مسكن و شهرسازی تهیه و در اختیار سازمانهای مسكن و شهرسازی استان قرار می‌گیرد، تا با نظارت مستقیم و همكاری نظام مهندسی استان آزمون برگزار شود. تصحیح اوراق و اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان و عنداللزوم انجام مصاحبه حضوری در تهران با وزارت مسكن و شهرسازی و در استانها با سازمان مسكن و شهرسازی استان است.

پس از تأسیس تشكیلات حرفه‌ای، در برگزاری آزمونها از همكاری تشكیلات مذكور استفاده خواهد شد.

 

ماده 29

به منظور تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای و ظرفیت اشتغال كاردانها و معماران تجربی فعالیتهای فنی مهندسی در بخش اجرای ساختمان بر اساس پیچیدگی عوامل و حجمم كار و موقعیت جغرافیایی به سه گروه الف، ب و ج تقسیم می‌شود. سپس با توجه به پایه پروانه اشتغال و مدرك تحصیلی و سوابق كار حرفه‌ای و توانایی متقاضی و سایر عوامل مؤثر، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارنده پروانه اشتغال طبق دستورالعملی كه به وسیله وزارت مسكن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می‌شود تعیین و در پروانه اشتغال درج می‌شود.

 

ماده 30

مدت اعتبار پروانه اشتغال به كار كاردانی یا كار تجربی 3 سال است و در انقضای مدت، در صورت وجود شرایط لازم قابل تمدید است.

 

ماده 31

كلیه امور مربوط به پروانه اشتغال اعم از فقدان اعتبار، یا معلق شدن اعتبار و سایر موارد از جمله تفویض اختیار در مورد صدور غیر اینها تابع مقررات مصوب مربوط به دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسی است.

 

ماده 32

مرجع و نحوه رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای و انضباطی دارندگان پروانه اشتغال به كار كاردانی و تجربی نیز، مانند دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسی لكن پس از تأسیس تشكیلات حرفه‌ای مربوط، شورای انتظامی استان و مرجع تجدیدنظر با همكاری و هماهنگی تشكیلات مذكور اقدام خواهند كرد و موارد خاصی كه در مورد این گروه باید مورد توجه مراجعه رسیدگی‌كننده قرار گیرد و یا باید از آن استثناء شود با توجه به پیشنهادات تشكیلات حرفه‌ای مربوط طی دستورالعملی به وسیله وزارت مسكن و شهرسازی به شورای انتظامی استان و مرجع تجدیدنظر ابلاغ خواهد شد.

 

فصل چهارم: نظارت و كنترل ساختمان

ماده 33

مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها و طرحهای شهرسازی و شهرك‌سازی و عمران شهری كه اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است، بر عهده وزارت مسكن و شهرسازی است. و وزارت مذكور با انتشار اعلامیه و اطلاعیه‌ها، آگاهی‌های لازم را به افراد جامعه خواهد داد.

 

ماده 34

شهرداریها موظفند در متن تأییدیه نقشه‌های تفكیك زمین و متن پروانه‌های ساختمانی و متن پاسخ به هر گونه استعلام درباره كاربری و تراكم اراضی، مشخصات مصوبات طرحهای جامع، تفصیلی و هادی را كه شامل نام مرجع تصویب‌كننده، تاریخ تصویب و شماره و تاریخ ابلاغیه قانونی است ذكر نمایند.

 

ماده 35

مالكان و كارفرمایانی كه اقدام به احداث ساختمان می‌كنند موظفند از نخستین روز شروع عملیات اجرایی، یك نسخه از نقشه ساختمان ممهور شده به مهر شهرداری و یك نسخه از پروانه ساختمان را، در تمام مدت اجرای ساختمان، در محل كارگاه نگهداری نمایند تا در صورت مراجعه مأموران كنترل ساختمان در اختیار آنها گذاشته شود.

 

ماده 36

كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانها و دستگاههای دولتی و غیردولتی می‌توانند در هر مورد كه با تخلف مواجه شده یا احتمال تخلف از ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان می‌دهند، شكایت با اطلاعات خود را به وزارت مسكن و شهرسازی در تهران و سازمان مسكن و شهرسازی در استان ارسال یا تسلیم نمایند.

 

ماده 37

وزارت مسكن و شهرسازی یا سازمان مسكن و شهرسازی استان، ساختمانها را راساً به صورت كنترل نمونه‌ای، سرزده و موردی یا پس از دریافت شكایت مورد رسیدگی و بازرسی قرار می‌دهد، در صورت احراز تخلف از مقررات مذكور در مواد 34 و 35 قانون و مواد مندرج در این فصل، با ذكر دلایل و مستندات دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه كار را به شهرداریها و مراجع صدور پروانه ساختمانی و مهندس مسئول نظارت ذیربط ابلاغ می‌نماید.

 

ماده 38

به منظور اعمال نظارت موضوع ماده (35) قانون، مراجع و اشخاص یاد شده در ماده (34) موظفند در صورت درخواست، حسب مورد اطلاعات و نقشه‌های فنی لازم را در اختیار وزارت مسكن و شهرسازی قرار دهند و در صورتی كه وزارت یاد شده به تخلفی برخورد نماید با ذكر دلایل و مستندات دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه كار را به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختمانی ذی‌ربط ابلاغ نماید و تا رفع تخلف، موضوع قابل پیگیری است. در اجرای این وظیفه كلیه مراجع ذی‌ربط موظف به همكاری می‌باشند.

 

ماده 39

سازمان مسكن و شهرسازی استان موظف است با همكاریهای نظام مهندسی استان و شهرداری در محل‌هایی كه مشمول ماده (4) قانون نمی‌باشند، در اجرای ماده (36) قانون نسبت به تهیه طرحهای همسان (تیپ) در زمینه طراحی و اجرای ساختمان اقدام نماید.

شهرداریها نقشه‌های مذكور را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند و چنانچه متقاضی بر اساس نقشه همسان، درخواست پروانه ساختمان بنماید، شهرداریها موظفند با رعایت سایر مقررات، پروانه ساختمانی را صادر و رأساً اعمال نظارت نمایند.

 

ماده 40

به منظور مطالعات و تحقیقات موردنیاز برای توسعه نظام مهندسی و اصلاح سیستم كنترل در مهندسی ساختمان و گسترش آن در سطح كشور، متناسب با امكانات و مقتضیات محلی و ارتقاء كیفی مهندسی ساختمان از طریق پیشنهاد اصلاح قوانین، تدوین آئین‌نامه‌های قانونی، اصلاح روش‌ها و ساختار اداری و اجرایی و تدوین برنامه‌های آموزشی در سطوح مختلف، شورایی مركب از 7 عضو تحت عنوان شورای توسعه نظام مهندسی و كنترل ساختمان در وزارت مسكن و شهرسازی تشكیل می‌شود. اعضا و رئیس شورای مذكور توسط وزیر مسكن و شهرسازی انتخاب و دبیرخانه شورای مذكور در وزارت مسكن و شهرسازی تشكیل می‌شود.

فصل پنجم: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

ماده 41

به منظور تأمین مشاركت هر چه وسیعتر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود و تحقق اهداف قانون در سطح كشور سازمانی تحت عنوان سازمان نظام مهندسی ساختمان تشكیل می‌شود.

اركان سازمان متشكل است از نظام مهندسی استان، هیأت عمومی، شورای مركزی، رئیس سازمان و شورای انتظامی نظام مهندسی.

 

ماده 42

سازمان و نظام مهندسی استان‌ها دارای شخصیت حقوقی مستقل و غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاكم بر مؤسسات غیرانتفاعی می‌باشند.

 

ماده 43

برای تشكیل نظام مهندسی استان وجود حداقل 50 داوطلب عضویت از بین مهندسان مقیم حوزه آن استان كه واجد شرایط مقرر در ماده 6 قانون و تبصره‌های آن باشند، ضروری است.

تبصره ـ عضویت اشخاص حقوقی شاغل به كار مهندسی در رشته‌های اصلی و اشخاص حقیقی در رشته‌های مرتبط در نظام مهندسی استان بلامانع است ولی در مجامع عمومی فقط اشخاص حقیقی عضو، حق رأی دارند.

 

ماده 44

عضویت در نظام مهندسی استان مستلزم احراز شرایط و انجام ترتیبات زیر است:

الف ـ دارا بودن مدرك كارشناسی یا بالاتر در یكی از رشته‌های اصلی یا رشته‌های مرتبط.

ب ـ متولد آن استان بوده و یا حداقل شش ماه ممتد قبل از تسلیم درخواست عضویت،‌ در حوزه استان مقیم باشد، بطوریكه فعالیت حرفه‌ای وی در آن استان متمركز بوده و اقامت غالب وی در آن استان باشد.

پ ـ نداشتن محكومیت قطعی به محرومیت از اشتغال به كار در هنگام تقاضای عضویت.

ت ـ دادن تعهد نسبت به انجام وظایفی كه از طریق نظام مهندسی استان یا شورای مركزی تصویب و ابلاغ شده یا می‌شود، در چهارچوب اهداف قانون و آئین‌نامه اجرایی آن.

ث ـ پرداخت ورودیه و حق عضویت سالانه طبق تعرفه‌های مصوب مربوط.

ج ـ تنظیم و تسلیم تقاضای عضویت، طبق فرم مخصوصی كه در اختیار متقاضیان عضویت قرار خواهد گرفت همراه با مدارك مقرر در فرم مذكور.

 

ماده 45

متقاضی عضویت در نظام مهندسی استان تقاضای خود را به دبیرخانه نظام مهندسی استان تسلیم خواهد نمود. مرجع مذكور مكلف است حداكثر ظرف (15) روز به تقاضای واصل شده رسیدگی نماید و در صورتیكه متقاضی را واجد كلیه شرایط تشخیص دهد، نسبت به صدور و تسلیم كارت عضویت او اقدام و چنانچه تقاضا را ناص و یا متقاضی را فاقد شرایط كافی تشخیص دهد نظر، خود را در مورد نقص یا رد تقاضا به طور صریح و كتبی به متقاضی ابلاغ نماید.

 

ماده 46

كسانی كه به عضویت نظام مهندسی استان پذیرفته می‌شوند در موارد زیر عضویت آنها قطع می‌شود و در هر زمان، عللی كه موجب قطع عضویت شده است برطرف شود. بنا به تقاضای متقاضی عضویت تجدید و ادامه خواهد یافت:

 

ماده 47

شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند در آن واحد عضویت بیش از یك نظام مهندسی استان را دارا باشد و در مواقعی كه اقامتگاه شخص از یك استان به استان دیگر تغییر می‌كند، كارت عضویت سازمان نظام مهندسی جدید پس از موافقت نظام مهندسی استان و تحقق شش‌ماه اقامت در استان جدید صادر و كارت عضویت قبلی باطل شده و همراه با مدارك مربوط به نظام مهندسی استان محل صدور آن فرستاده می‌شود. در فاصله شش ماه مذكور كارت عضویت نظام مهندسی استان قبلی موظف است حسب درخواست نظام مهندسی استان جدید رونوشتی از پرونده و سوابق عضو انتقالی برای نظام مهندسی استان جدید ارسال دارد.

 

ماده 48

در استانهایی كه به واسطه كافی نبودن تعداد مهندسان واجد شرایط، نظام مهندسی استان تشكیل نشده است، مهندسان حوزه آن استان می‌توانند به عضویت نظام مهندسی استان مجاور كه توسط وزیر مسكن و شهرسازی تعیین می‌شود، پذیرفته شوند. در این قبیل موارد، وظایف مربوط به استان مذكور نیز توسط نظام مهندسی استان مجاور كه به شرح فوق تعیین شده انجام خواهد شد. هر گاه تعداد این افراد به حد نصاب رسید سازمان مسكن و شهرسازی مربوط به اقدام به برگزاری اولین دوره انتخابات و تشكیل نظام مهندسی استان خواهد كرد.

 

ماده 49

به منظور تشكیل سازمان در استانها وفق قانون اولین دوره برگزاری انتخابات در استانها به وسیله وزارت مسكن و شهرسازی با همكاری سازمان‌های موجود نظام مهندسی ساختمان در استان انجام می‌گیرد و پس از تشكیل نظام مهندسی استان طبق قانون، كلیه امكانات، اموال، دارایی و تعهدات سازمان موجود به نظام مهندسی استان با نمایندگی هیأت‌مدیره قانونی آن و با حضور نماینده وزارت مذكور منتقل و تحویل می‌شود.

 

ماده 50

عضویت در نظام مهندسی استان دارای امتیازاتی به شرح زیر می‌باشد:

الف ـ دریافت پروانه اشتغال به كار مهندسی با رعایت سایر شرایط

ب ـ شركت در انتخابات هیأت‌مدیره، اعم از انتخاب نمودن یا انتخاب شدن.

پ ـ امكان انتخاب شدن به عضویت هیأت‌عمومی و شورای مركزی و سایر مجامع و كمیسیون‌ها و هیأت‌های وابسته به نظام مهندسی استان.

ت ـ استفاده از تسهیلات و خدماتی كه نظام مهندسی استان بنا به وظایف و هدفهای خود در اختیار اعضا قرار می‌دهد. از جمله حفظ حقوق و شؤون و حیثیت حرفه‌ای اعضای نظام مهندسی استان و دفاع در مقابل تعرض به آنها از طریق ارائه خدمات مشاوره حقوقی، مالی، فنی و غیره.

ث ـ استفاده از پایگاه‌های علمی، فنی، آموزشی و انتشاراتی به منظور بالا بردن دانش فنی اعضا.

ج ـ استفاده از تسهیلات قانونی، كه برای دارندگان پروانه اشتغال فراهم می‌شود.

چ ـ استفاده از ارجاع خدمات كارشناسی موضوع ماده 27 قانون

ح ـ استفاده از خدمات مالیاتی.

 

ماده 51

اركان نظام مهندسی استان به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ مجمع عمومی

ب ـ هیأت‌مدیره

ج ـ بازرسان

د ـ شورای انتظامی استان

محل استقرار دایم آن در مركز استان است و می‌تواند در سایر شهرها و همچنین مناطق مختلف شهرهای بزرگ استان دفاتر نمایندگی دایر و انجام تمام یا بخشی از وظایف مستمر خود را در حوزه مربوط به آن دفاتر محول نماید.

 

الف: مجمع عمومی

ماده 52

مجمع عمومی نظام مهندسی استان از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی عضو نظام مهندسی استان دارای مدرك تحصیلی در رشته‌های اصلی یا رشته‌های مرتبط و كارت عضویت معتبر، كه اصالتاً یا وكالتاً حق رای دارند تشكیل می‌شود.

تبصره 1 ـ اعضایی كه حق رای خود را تفویض می‌كنند، باید كارت عضویت خود را نیز ضمیمه برگه اعطایی نمایندگی نمایند و نمی‌توانند جداگانه در رای‌گیری شركت كنند.

تبصره 2 ـ در استانهایی كه هنوز سازمان نظام مهندسی ساختمان به موجب قانون آزمایشی تشكیل نشده باشد، به منظور برگزاری اولین دروه انتخابات، سازمان مسكن و شهرسازی استان، كارت عضویت موقت با حداكثر مدت اعتبار یك سال صادر خواهد كرد.

 

ماده 53

جلسات مجمع عمومی بطور عادی سالی یكبار و بطور فوق‌العاده به تعداد دفعاتی كه در اجلاس عادی مجمع عمومی تعیین می‌شود، به دعوت هیأت‌مدیره تشكیل می‌شود.

تبصره 1 ـ در مواردی كه وزارت مسكن و شهرسازی یا بازرس (بازرسان) یا حداقل بیست‌درصد اعضای نظام مهندسی استان تشكیل مجمع عمومی را درخواست نمایند، هیأت‌مدیره مؤظف است، مجمع عمومی را دعوت به تشكیل نماید.

تبصره 2 ـ هیأت‌مدیره ملزم به دعوت از نماینده وزیر مسكن و شهرسازی جهت شركت در جلسات مجمع عمومی است و جلسات یاد شده با رعایت سایر شرایط، مشروط به انجام دعوت مذكور رسمیت خواهد یافت.

تبصره 3 ـ نمایندگان اشخاص حقوقی عضو نظام مهندسی استان می‌توانند به عنوان ناظر در جلسات مجمع عمومی حضور یابند.

 

ماده 54

دعوت به تشكیل جلسات مجمع عمومی باید حداقل 20 روز قبل از تشكیل جلسه از طریق دو نوبت آگهی در روزنامة كثیر‌الانتشار و در صورت لزوم از طریق دعوت‌نامه و یا به وسیلة رسانه‌های گروهی و جمعی دیگر به اطلاع اعضا برسد. در آگهی و یا دعوتنامه و یا اطلاعیه‌های مزبور باید روز و ساعت و محل تشكیل و دستور جلسه قید شود.

 

ماده 55

جلسات مجمع عمومی با حصول اكثریت مطلق اعضا اعم از اینكه شخصاً حضور یافته و یا به عضو دیگری نمایندگی داده باشند، رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با اكثریت نصف به علاوه یك آرای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

تبصره ـ در مجامع عمومی كه دستور كار جلسه، انتخاب اعضای هیأت مدیره می‌باشد، اجتماع در محل واحد و احراز حدنصاب فوق‌الذكر ضروری نیست و انتخابات از طریق مراجعه مستقیم اعضای مجمع عمومی به صندوقهای رأی‌گیری با رأی مخفی و با رعایت مواد آتی انجام می‌شود، و در این مورد هر عضو فقط حق یك رأی داشته و مجاز به دادن رأی به نمایندگی غیر نمی‌باشد.

 

ماده 56

مجمع عمومی توسط هیأت رئیسه‌ای مركب از رئیس، یك منشی و دو ناظر اداره می‌شود. ریاست مجمع عمومی با رئیس هیأت مدیره خواهد بود، مگر در مواردی كه انتخاب بعضی یا كلیه اعضای هیأت مدیره جزو دستور جلسه مجمع باشد كه در اینصورت رئیس نیز مانند منشی و دو نفر ناظر از بین اعضای حاضر در مجمع عمومی به اكثریت نسبی انتخاب خواهند شد.

از مذاكرات و تصمیمات مجمع عمومی صورت جلسه‌ای توسط منشی تدوین و پس از امضای هیأت رئیسه مجمع عمومی یك نسخه آن به دبیرخانه نظام مهندسی استان و یك نسخه به سازمان مسكن و شهرسازی استان ارسال می‌شود.

 

ماده 57

وظایف و اختیارات مجمع عمومی اعم از اینكه به طور عادی یا فوق‌العاده تشكیل شده باشد و شرح زیر است:

الف ـ انتخاب اعضای هیأت مدیره

ب ـ انتخاب بازرس یا بازرسان اصلی و علی‌البدل.

پ ـ شنیدن گزارش عملكرد سالانه هیأت مدیره و اعلام نظر نسبت به آن.

ت ـ بررسی و تصویب ترازنامه سالانه نظام مهندسی استان و بودجه پیشنهادی هیأت مدیره.

ث ـ تعیین و تصویب ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا و سایر منابع درآمد برای نظام مهندسی استان بر اساس پیشنهاد هیأت مدیره.

ج ـ اتخاذ تصمیم در مورد پرداخت حق‌الزحمه اعضای هیأت مدیره، بازرسان و اعضای شورای انتظامی استان.

چ ـ تعیین روزنامه كثیرالانتشار برای اطلاعیه‌های نظام مهندسی استان

ح ـ شنیدن گزارش فعالیت‌های حرفه‌ای، علمی و فرهنگی و تصویب پیشنهادات مربوط به آن.

خ ـ تقدیر و تشویق و اعطای جوایز به فعالیت‌های ارزنده انجام شده در سطح استان توسط اعضا و مؤسسات و نظایر آن.

د ـ بررسی و نظر خواهی در مورد موضوعات حرفه‌ای و مهندسی.

ذ ـ تعیین حداكثر دفعاتی كه نیاز به تشكیل مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده در طول هر سال خواهد بود در اولین جلسه مجمع عمومی عادی سالانه.

ر ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری كه طبق قوانین و آئین‌نامه‌های مربوط به عهده نظام مهندسی استان و در صلاحیت مجمع عمومی می‌باشد.

 

ب: هیأت مدیره

ماده 58

هر یك از نظام مهندسی استانها دارای هیأت مدیره‌ای خواهد بود كه از بین اعضای داوطلب در رشته‌های اصلی برای یك دوره سه ساله انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره بلامانع است.

 

ماده 59

داوطلبان عضویت در هیأت مدیره، نظام مهندسی استانها علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در ماده 11 قانون باید دارای پروانه اشتغال پایه 2 مهندسی یا بالاتر باشند و از 5 سال قبل از تاریخ اعلام داوطلبی فاقد محكومیت انتظامی از درجه ص یا بالاتر باشند.

 

ماده 60

تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره متناسب با تعداد اعضای نظام مهندسی استان می‌باشد كه به شرح زیر تعیین می‌شود:

از 50     تا   300 عضو      تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره     5 تا 7 نفر

از  301  تا  1000 عضو     تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره     9 نفر

از 1001 تا  2500 عضو     تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره     13 نفر

از2501  تا  5000 عضو     تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره     17 نفر

از5001  تا 10000 عضو    تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره     21 نفر

از10001 تا         بیشتر      تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره     25 نفر

هیأت مدیره در هر یك از رشته‌های اصلی یك عضو علی‌البدل خواهد داشت.

 

ماده 61

تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره متناسب با تعداد اعضای نظام مهندسی استان به تفكیك رشته‌های اصلی به شرح جدول موضوع این ماده خواهد بود.

تبصره 1ـ در تمامی موارد اعضای هر یك از رشته‌های اصلی یا مجموع اعضای هر گروه باید حداقل مشتمل بر 7 نفر باشد تا حسب مورد، نماینده آن رشته یا گروه بتواند یك عضو اصلی در هیأت مدیره داشته باشد.

تبصره 2ـ در صورتیكه در ستون اول از هر یك از رشته‌های اصلی داوطلب واجد شرایط وجود نداشته باشد، حداقل اعضای هیأت مدیره 5 عضو خواهد بود.

تبصره 3ـ چنانچه در گروهی به تعداد كافی از رشته‌ای داوطلب واجد شرایط وجود نداشته باشد از سایر رشته‌های آن گروه به تعداد موردنیاز از حائزین بالاترین آراء انتخاب خواهند شد و اگر در هیچ یك از رشته‌های یك گروه داوطلب واجد شرایط و حدنصاب لازم وجود نداشته باشد، جهت تأمین باقیمانده اعضای هیأت مدیره از رشته‌ها و گردههای دیگر بدون توجه به رشته و به ترتیب جایزین اكثریت آراء انتخاب خواهند شد.

 

جدول تعداد اعضای هیأت مدیره در هر یك از رشته‌های اصلی

تعداد اعضای

نظام مهندسی استان

1

2

3

4

5

6

50 تا

300 نفر

301 تا

1000 نفر

1001 تا

2500 نفر

2501 تا

5000 نفر

5001 تا

1000 نفر

10001

به بالا

تعداد اعضای هیأت مدیره رشتـه‌هـا 

5 تا 7 عضو

9 عضو

13 عضو

17 عضو

21 عضو

25 عضو

حداقل عضو

اعضای گروه

حداقل عضو

اعضای گروه

حداقل عضو

اعضای گروه

حداقل عضو

اعضای گروه

حداقل عضو

اعضای گروه

حداقل عضو

اعضای گروه

1

گروه عمران

عمران

1

3

1

4

1

6

1

8

1

10

1

12

نقشه‌برداری

1

1

1

1

1

1

ترافیك

1

1

1

1

1

1

2

گروه تأسیسات

برق

1

2

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

مكانیك

1

1

1

1

1

1

3

گروه معماری و شهرسازی

معماری

1

3

1

4

1

6

1

8

1

10

1

12

شهرسازی

1

1

1

1

1

1

 

ماده 62

برای انجام انتخابات هیأت مدیره، هیأت اجرایی انتخابات مركب از 3 تا 7 عضو نظام مهندسی استان با حداقل ده سال سابقه كار انتخاب خواهند شد. تعداد اعضای هیأت اجرایی انتخابات برای استانهایی كه تا 300 عضو دارند 3 نفر و تا 2500 عضو 5 تا 7 نفر و بیش از آن 7 نفر خواهد بود. هیأت مذكور با نظارت وزارت مسكن و شهرسازی به عنوان دستگاه نظارت وظیفه برگزاری انتخابات را برعهده خواهد داشت.

به منظور تعیین اعضای هیأت اجرایی انتخابات، سازمان مسكن و شهرسازی استان، به تعداد 2 برابر موردنیاز از اعضای نظام مهندسی استان را انتخاب می‌نماید و آنها از بین خود نصف اعضا را با اكثریت آراء به عنوان هیأت اجرایی انتخابات تعیین و به سازمان مسكن و شهرسازی استان اعلام می‌نمایند. هیأت اجرایی انتخابات باید چهار ماه قبل از اتمام هر دوره هیأت مدیره انتخاب و تشكیل شود.

تبصره ـ  وزارت مسكن و شهرسازی می‌تواند در اولین دوره انتخابات، هیأت اجرایی انتخابات را راساً از بین اعضای نظام مهندسی استان انتخاب نماید.

 

ماده 63

اعضای هیأت اجرایی انتخابات در اولین جلسه، از بین خود یك رئیس، یك نائب رئیس و یك منشی انتخاب خواهند كرد و جلسات آن با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با اكثریت آرای معتبر خواهد بود. نماینده دستگاه نظارت نیز مجاز به شركت در جلسات هیأت اجرایی انتخابات است.

تبصره ـ  اعضای هیأت اجرایی انتخابات نمی‌توانند نامزد عضویت در هیأت مدیره باشند.

 

ماده 64

هیأت اجرایی انتخابات پس از تشكیل، موظف است ظرف یك هفته اقدامات زیر را انجام و به روشهای مقتضی آگهی و اعلام نماید:

الف ـ اعلام شرایط عضویت در هیأت مدیره.

ب ـ تعیین مهلت قبول تقاضای نامزدی عضویت در هیأت مدیره كه مدت آن نباید كمتر از 15 روز از تاریخ انتشار آگهی مربوط باشد.

پ ـ اعلام نشانی و شماره تلفن تماس محل استقرار هیأت اجرایی انتخابات و همچنین نشانی محلهای ثبت‌نام داوطلبین.

ت ـ درج مداركی كه دواطلبان همراه تقاضای خود باید ارسال نمایند.

ث ـ تعیین روز و ساعت و محل یا محل‌هایی برگزاری انتخابات كه باید در یك روز انجام شود، پس از تأیید دستگاه نظارت.

ج ـ اعلام تعداد اعضای هیأت مدیره در هر رشته و گروه بر اساس جدول ماده 61 این آئین‌نامه.

چ ـ اعلام سایر مواردی كه برای دواطلبان و شركت‌كنندگان در انتخابات ضروری بنظر می‌رسد.

ح ـ ارسال آگهی‌های منتشر شده به آدرس كلیه اعضای نظام مهندسی استان در صورت لزوم.

 

ماده 65

داوطلبان عضویت در هیأت مدیره می‌توانند ظرف مهلتی كه توسط هیأت اجرایی انتخابات تعیین شده است، دواطلبی خود را به طور كتبی همراه با فتوكپی پروانه اشتغال و سایر مدارك لازم به هیأت اجرایی انتخابات یا یكی از محلهای ثبت‌نام تسلیم و رسید دریافت دارند.

 

ماده 66

هیأت اجرایی انتخابات موظف است حداكثر ظرف یك هفته از پایان مهلت ثبت‌نام جهت احراز شرایط دواطلبان از مراجع ذیربط استعلام و رونوشت آن را برای دستگاه نظارت ارسال و ظرف یكماه از تاریخ مذكور اعم از اینكه پاسخ استعلامها واصل شده یا نشده باشد با اكثریت آراء نسبت به صلاحیت نامزدها اتخاذ تصمیم و نتیجه را به دستگاه نظارت و متقاضی اعلام نماید.

افرادی كه صلاحیت آنها رد شده است می‌توانند ظرف 3 روز از تاریخ وصول نظریه شكایت خود را به طور كتبی به دستگاه نظارت تسلیم و رسید دریافت دارند. دستگاه نظارت موظف است ظرف یك هفته به شكایات واصل شده رسیدگی و نظر قطعی خود را در مورد صلاحیت شاكیان و سایر داوطلبان به هیأت اجرایی انتخابات اعلام دارد.

پس از تأیید فهرست نهایی نامزدها به وسیله دستگاه نظارت، هیأت اجرایی انتخابات فهرست مذكور را به تعداد كافی تكثیر و توزیع نموده، حداقل دو هفته قبل از روز اخذ رأی آن را در روزنامه محلی یا روزنامه كثیرالانتشار آگهی یا در صورت لزوم به وسایل مقتضی به اطلاع‌ اعضا می‌رساند.

تبصره ـ فهرست اسامی داوطلبان شامل، نام و نام خانوادگی، با ذكر رشته تحصیلی، نام دانشكده، سال دریافت مدرك، نوع مدرك، رشته تحصیلی به صورت الفبایی و به تفكیك رشته باید تنظیم شود و در روز رأی‌گیری در محل‌های مناسب در معرض دید رأی دهندگان قرار داده شود.

 

ماده 67

در صورتیكه هیأت اجرایی انتخابات با توجه به امكانات، وسعت استان، تعداد اعضا، پراكندگی شهرهای استان و سایر عوامل،‌ محلهای متعددی جهت برگزاری انتخابات تعیین نماید، باید برای هر یك از محل‌های مذكور هیأت اجرایی انتخابات فرعی مركب از سه عضو نظام مهندسی استان كه واجد شرایط انتخاب شدن در هیأت اجرایی انتخابات باشند تعیین كند، ولی به هر حال مسئولیت حسن انجام انتخابات با هیأت اجرایی انتخابات می‌باشد. دستگاه نظارت نیز برای هر محل یك ناظر خواهد داشت.

 

ماده 68

هر یك از اعضای نظام مهندسی استان می‌تواند با ارائه كارت عضویت همان استان به تشخیص خود به تمام یا بعضی از داوطلبان در هر یك از رشته‌های اصلی و حداكثر به تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره نظام مهندسی استان رأی دهد و در صورتی كه بیش از آن در ورقه رأی خود نوشته باشد، اسامی اضافی از آخر حذف خواهد شد.

تبصره ـ در صورتی كه رأی دهنده اسامی افرادی غیر از داوطلبان اعلام شده را بنویسد فقط آن اسامی حذف می‌شود.

 

ماده 69

پس از خاتمی رأی‌گیری، هیأت اجرایی انتخابات موظف است زیر نظر دستگاه نظارت اقدام به شمارش آرا نماید. در هر یك از رشته‌های اصلی از بین كسانی كه دارای رأی بیشتر باشد به ترتیب اولویت، اعضای اصلی و علی‌البدل در آن رشته تعیین می‌شود و نتایج رأی‌گیری صورتجلسه شده و توسط اعضای هیأت اجرایی انتخابات و نمایندگان دستگاه نظارت امضا و اعلام می‌شود.

 

ماده 70

مدت قبول شكابات مربوط به انتخابات تا 5 روز بعد از روز اخذ رأی خواهد بود و مدت رسیدگی به آنها یك هفته پس از انقضای مدت مذكور می‌باشد. مرجع رسیدگی به این شكایات هیأت اجرایی انتخابات به اتفاق نماینده دستگاه نظارت است.

به شكایات بدون نام و مشخصات و نشانی شاكی ترتیب اثر داده نخواهد شد. پس از انجام رسیدگی، در صورت تأیید انتخابات، نتایج قطعی اعلام و كلیه اوراق و دفاتر و مدارك مربوط به دبیرخانه نظام مهندسی استان تحویل می‌شود و در صورت ابطال انتخابات، هیأت اجرایی انتخابات حداكثر ظرف مدت یك ماه نسبت به شروع تشریفات انتخابات مجدد، اقدام خواهد نمود.

تأیید یا ابطال انتخابات منحصراً از اختیارات دستگاه نظارت است. پس از خاتمه انتخابات و تأید آن، اعتبار نامه‌های اعضای هیأت مدیره به وسیله وزارت مسكن و شهرسازی امضاء و صادر می‌شود.

 

ماده 71

هیأت مدیره كه از اعضای اصلی تشكیل می‌شود، در اولین جلسه از بین خود یك رئیس، دو نائب رئیس و یك دبیر برای مدت یك سال انتخاب خواهد كرد و تجدید انتخاب آنها در سالهای بعد بلامانع است. همچنین هیأت رئیسه از بین خود یك نفر را با تأیید هیأت مدیره به سمت خزانه‌دار منصوب می‌نماید. رئیس هیأت مدیره، رئیس نظام مهندسی استان می‌باشد.

 

ماده 72

جلسات هیأت مدیره حداقل ماهی دوبار تشكیل و با حضور دو سوم اعضای اصلی رسمیت می‌یابد. اعضای علی‌‌البدل می‌توانند بدون داشتن حق رأی در كلیه جلسات هیأت مدیره شركت نمایند. تصمیمات و مصوبات هیأت مدیره با رعایت نصاب اكثریت نصف به اضافه یك به نسبت تعداد كل اعضای اصلی معتبر بوده و توسط دبیر در دفتر مخصوصی ثبت و به امضای اعضای حاضر در جلسه می‌رسد. اسامی غایبین ذیل آن ذكر می‌شود.

تبصره 1ـ چنانچه هر یك از اعضای اصلی هیأت مدیره چهار جلسه پیاپی یا هشت جلسه متناوب در مدت شش ماه متوالی بدون عذر موجه غیبت نمایند مستعفی شناخته شده و عضو علی‌البدل به جای او در جلسات هیأت مدیره به عنوان عضو اصلی شركت خواهد كرد و مراتب نیز به عضو مستعفی به طور كتبی اعلام می‌شود.

تبصره 2ـ در صورت فوت، استعفا، حجر یا سلب صلاحیت قانونی هر یك از اعضای هیأت مدیره، از عضو علی‌البدل به عنوان عضو اصلی جهت شركت در جلسات هیأت مدیره دعوت خواهد شد.

 

ماده 73

اختیارات و وظایف هیأت مدیره به شرح زیر تعیین می‌شود:

1ـ برنامه‌ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری و شهرسازی.

2ـ برنامه‌ریزی به منظور رشد و اعتلای حرفه‌های مهندسی ساختمان و مشاغل مرتبط با آن و جلب مشاركت اعضا در جهت توسعه فعالیتهای حرفه‌ای و مهندسی.

3ـ ارتقای دانش فنی و كیفیت كار شاغلان در بخشهای مهندسی ساختمان از طریق ایجاد پایگاههای علمی، فنی، آموزشی و نظایر آن.

4ـ همكاری با مراجع مسئول در امر كنترل ساختمان از قبیل اجرا دقیق و صحیح مقررات ملی ساختمان و ضوابط طرحهای جامع و تفصیلی و هادی شهرها توسط اعضای نظام مهندسی استان حسب درخواست.

5ـ نظارت بر حسن اجرای انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرحها و فعالیتهای غیردولتی در حوزه استان و تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی ذیصلاح.

6ـ مشاركت در امر ارزشیبابی و تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به كار شاغلان در امور فنی مربوط به فعالیتهای حوزه‌های مشمول قانون.

7ـ دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه‌ای اعضا و تشویق و حمایت از فعالیتهای با ارزش و برگزاری مسابقات حرفه‌ای و تخصصی و معرفی طرحهای ارزشمند.

8ـ تنظیم روابط بین صاحبان حرفه‌ای مهندس ساختمان و كارفرمایان و كمك به مراجع مسئول در بخش مهندسی ساختمان در زمینه ارجاع مناسب كارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیر از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی.

9ـ كمك به ترویج اصول صحیح مهندسی ساختمان و همكاری با وزارت مسكن و شهرسازی در زمینه تدوین، اجرا و كنترل مقررات ملی ساختمان و استانداردها و معیارها.

10ـ كمك به ارتقای كیفیت طرحهای ساختمانی، عمرانی و شهرسازی در محدوده استان و ارائه گزارش بر حسب درخواست، شركت در كمیسیونها و شوراها تصمیم‌گیری در مورد اینگونه طرحها و همكاری با وزارت مسكن و شهرسازی و شهرداری‌ها در زمینه كنترل ساختمان و اجرای طرحهای یاد شده با استفاده از خدمات اعضای نظام مهندسی استان.

11ـ ارائه خدمات كارشناسی فنی به مراجع قضایی و قبول داوری در اختلافاتی كه دارای ماهیت فنی است.

12ـ همكاری با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بلایای طبیعی.

13ـ تهیه و تنظیم و تصویب برنامه و بودجه و ترازنامه سالانه نظام مهندسی استان و ارائه آن به مجمع عمومی جهت تصویب.

14ـ معرفی نماینده هیأت مدیره جهت عضویت در كمیسیونهای حل اختلاف مالیاتی به منظور رسیدگی و تشخیص مالیات فنی و مهندسی اعضاء نظام مهندسی استان.

15ـ تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد آن به وزارت مسكن و شهرسازی جهت تصویب و ابلاغ.

16ـ پیشنهاد اسامی بازرسان به میزان دو برابر تعداد آنها از بین اعضای نظام مهندسی استان به مجمع عمومی برای انتخاب بازرسان اصلی و علی‌البدل.

17ـ انتخاب و معرفی حسب مورد دو تا چهار عضو شورای انتظامی استان به شورای مركزی جهت صدور حكم عضویت در شورای انتظامی استان موضوع ماده 17 قانون و فراهم كردن موجبات و وسایل تشكیل شورای انتظامی استان.

18ـ تهیه و تصویب نظام‌نامه اداری، تشكیلاتی، مالی و داخلی نظام مهندسی استان.

19ـ تنظیم امور اداری و مالی نظام مهندسی استان طبق مقررات و نظام نامه‌های مربوط.

20ـ تعیین میزان ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا و ارائه آن به مجمع عمومی جهت تصویب.

21ـ ارسال شكایات واصل شده به شورای انتظامی استان.

22ـ استخدام و عزل و نصب كاركنان نظام مهندسی استان و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش آنها.

23ـ افتتاح حساب بانكی، بنام نظام مهندسی استان نزد بانكها و برداشت از این حسابها جهت انجام امور نظام مهندسی استان و پرداخت هزینه‌ها.

24ـ تعیین امضاء یا امضاهای مجاز به منظور برداشت از حسابهای بانكی، امضای قراردادها، اسناد و اوراق تعهدآور، اقامه دعوی و صلح و سازش.

25ـ تعیین فهرست كارشناسان خبره و واحد شرایط به تفكیك رشته‌های اصلی از بین اعضای نظام مهندسی استان با رعایت ضوابط و دستورالعمل‌ وزارت مسكن و شهرسازی جهت معرفی به مراجعه قضایی یا شوراهای انتظامی یا سایر مراجع متقاضی.

26ـ اعلام نظر كتبی به مراجع قضایی یا معری كارشناس یا هیأت كارشناسی خبره واجد شرایط به محاكم قضایی ظرف مهلت‌های تعیین شده، موضوع ماده 17 قانون.

27ـ همكاری در برگزاری آزمون‌های موضوع قانون و‌آئین‌نامه اجرایی آن.

28ـ تشكیل كمیته نظام پیشنهادات در نظام مهندسی استان و تعیین وظایف و نحوه هماهنگی با سایر استانها موضوع ماده 86 این آئین‌نامه.

29ـ تشكیل هیأت مشورتی نظام مهندسی استان و تعیین وظایف و نحوه همكاری.

30ـ تأسیس دفاتر نمایندگی و تهیه و تصویب نظام‌نامه مربوط شامل نحوه تشكیل، چگونگی فعالیت و تعیین حدود وظایف و اختیارات آنها.

31ـ تهیه نظام‌نامه مربوط به كمیسیونهای تخصصی شامل نحوه تشكیل شرح وظایف و حدود اختیارات و نحوه تركیب آنها.

32ـ ایجاد تسهیلات لازم جهت انجام كارآموزی فارغ‌التحصیلان رشته‌های اصلی و رشته‌های مرتبط و در مهندسی ساختمان

33ـ تشكیل دفاتر مشاوره و راهنمایی به منظور كسب اطلاعات لازم و ارائه آن به عموم به منظور اطلاع‌رسانی به مراجعین و اعضای سازمان و ارجاع امور به اعضای حقیقی و حقوقی نظام مهندسی استان و مراجع ذیربط در مورد نیاز، نظیر حل و فصل موضوعات، رفع اختلاف، خدمات مشاوره فنی و مهندسی.

34ـ انتشار خبرنامه و نشریات تخصصی و تهیه و توزیع نشریات حرفه‌ای، نرم‌افزارهای غیره.

35ـ تشكیل نمایشگاههای تخصصی، فنی، تولیدی، و ایجاد تسهیلات لازم برای شركت اعضا در نمایشگاههای داخلی و خارجی.

36ـ پیشنهاد تغییرات خاص متناسب با شرایط ویژه استان در مقررات ملی ساختمان بر اساس ماده 33 قانون.

37ـ مشورت با گروههای تخصصی و كسب نظر از آنها در امور مرتبط با رشته مربوط.

38ـ هر نوع وظیفه دیگری كه به موجب قانون و آئین‌نامه اجرایی و سایر مقررات مربوط و یا عرفاً ضروری است و به عهده هیأت مدیره می‌باشد.

 

ماده 74

كلیه مكاتبات نظام مهندسی استان با امضای رئیس هیأت مدیره و در غیاب او به ترتیب با امضای نائب رئیس اول یا دوم انجام می‌شود، مگر آنكه در موارد معینی، هیأت مدیره نحوه خاصی تعیین كرده باشد.

 

ماده 75

نمایندگی نظام مهندسی استان با هیأت مدیره است، كه بطور كلی و یا موردی نماینده یا نمایندگان خود را با حق انتخاب وكیل با حق توكیل غیر یا بدون آن و با تعیین حدود اختیارات و صلاحیت تعیین خواهد كرد.

 

ماده 76

هیأت مدیره می‌تواند در جهت اجرای تصمیمات و وظایف محوله تمام یا قسمتی از اختیارات خود را در موارد معین و یا برای مدت محدود و معین به هر یك یا چند نفر از اعضای هیأت مدیره تفویض نماید. همچنین هیأت مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات و وظایف خود را به موجب نظام نامه‌های مربوط به دفاتر نمایندگی و كمیسیونهای تخصصی مهندسان هر رشته در شهرستانهای تابعه استان واگذار كند. این نظام‌نامه‌های ممكن است در صورت قبول و تأیید شورای انتظامی استان نیز شامل دریافت شكایات انتظامی و رسیدگی مقدماتی نسبت به آنها بر اساس مفاد توافقنامه‌های منعقد شده و ارسال پرونده به شورای انتظامی استان جهت رسیدگی و صدور رأی باشد.

 

ماده 77

گروههای تخصصی در هر یك از استانها و در هر یك از رشته‌های اصلی كه تعداد آنها حداقل به (7) نفر بالغ شود، تشكیل می‌شود. گروههای مذكور، امور تخصصی مرتبط با رشته خود را در جلسات گروه، طرح و مورد بررسی و حل و فصل قرار می‌دهند و نظرات و پیشنهادات خود را برای نظام مهندسی استان ارسال می‌دانرد. هیأت مدیره نیز قبل از تصمیم‌گیری در اموری كه اختصاصاً مرتبط با یكی از رشته‌های اصلی است نظر گروه تخصصی مربوط را استعلام نموده، آن را در تصمیم‌گیری‌های خود مورد توجه قرار می‌دهد.

 

ماده 78

هیأت مدیره نظام مهندسی استان موظف است ظرف 3 ماه از تاریخ تشكیل نظام مهندسی استان نسبت به تشكیل گروههای تخصصی موجود در استان اقدام كند.

 

ماده 79

هر یك از گروههای تخصصی دارای یك هیأت رئیسه متشكل از 3 تا 7 عضو خواهد بود كه از بین اعضای هیأت مدیره نظام مهندسی استان در رشته مربوط و سایر اعضای همان رشته در نظام مهندسی استان برای مدت سه سال به شرح زیر تعیین و انتخاب می‌شوند و نمایندگی گروه تخصصی آن رشته را در امور مربوط به عهده خواهند داشت:

نحوه انتخاب و تعداد اعضای هیأت رئیسه گروههای تخصصی

تعداد اعضای نظام مهندسی استان

تعداد اعضای منتخب از بین هیأت مدیره نظام مهندسی استان

تعداد اعضای منتخب از بین اعضای همان رشته در نظام مهندسی استان

تعداد اعضای هیأت رئیسه هر گروه تخصصی

50 تا 1000 عضو

1 نفر

2 نفر

3 نفر

1001 تا 5000 عضو

2 نفر

3 نفر

5 نفر

5001 به بالا

3 نفر

4 نفر

7 نفر

 

تبصره 1ـ انتخاب سایر اعضای هیأت مدیره نظام مهندسی استان در رشته مربوط به وسیله اعضای همان رشته در نظام مهندسی استان به عنوان عضو هیأت رئیسه گروه تخصصی نیز بلامانع است.

تبصره 2ـ اگر در بین اعضای هیأت مدیره به تعدا كافی از متخصصین رشته‌ای موجود نباشد، به تعداد موردنیاز، از بین سایر اعضای همان رشته در نظام مهندسی استان انتخاب خواهند شد.

تبصره 3ـ در برگزاری انتخابات هیأت رئیسه گروههای تخصصی، نماینده سازمان مسكن و شهرسازی استان به عنوان ناظر حضور خواهد داشت.

 

ماده 80

به منظور دسترسی و مورد استفاده فرار دادن تجربه‌ها، روشهای اسلامی و آداب سنتی، ملی و فرهنگی در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری، نگهداری و سایر فعالیتهای مهندسی، كمیته‌ای تحت عنوان كمیته نظام پیشنهادات در وزارت مسكن و شهرسازی و همچنین در هر یك از نهادهای قانون نظیر شورای مركزی، نظام مهندسی استان و گروههای تخصصی موضوع ماده 16 قانون تشكیل می‌گردد. نحوه گردش اطلاعات و چگونگی استفاده از آن به ترتیب زیر خواهد بود:

الف ـ گروههای تخصصی استان نظریات و پیشنهادات واصل شده را ضمن اعلام وصول كتبی به پیشنهاد دهندگان دسته‌بندی نموده ، در پایان هر ماه گزارش آن را همراه اظهارنظر یا هر گونه پیشنهادی به نظام مهندسی استان ارسال می‌دارند.

ب ـ نظام مهندسی استان گزارشهای واصل شده گروههای تخصصی استان و نظرات و پیشنهادات واصل شده از سایر اعضا را ضمن اعلام وصول به گروههای تخصصی و اعضا و همچنین درج در خبرنامه نظام مهندسی استان دسته‌بندی و طبقه‌بندی موضوعی نموده و مواردی را كه در حدود اختیارات و صلاحیت نظام مهندسی استان است راساً اقدام می‌نماید و در پایان هر فصل گزارش آن را همراه اظهارنظر یا هر گونه پیشنهادی به شورای مركزی ارسال خواهد داشت.

پ ـ شورای مركزی گزارشهای واصل شده نظام مهندسی استانها را ضمن اعلام وصول و همچنین درج در خبرنامه شورای مركزی همراه گزارشی شامل:

ـ اظهارنظر و پیشنهادات شورای مركزی

ـ دسته‌بندی و طبقه‌بندی موضوعی مطالب،

ـ تعیین اولویت‌های پیشنهاداتی كه باید مورد عمل قرار گیرد،

ـ ضرورت تحقق و شرایط و ملزومات موردنیاز،

هر شش ماه یكبار به كمیته نظام پیشنهادات وزارت مسكن و شهرسازی ارسال خواهد داشت.

ت ـ كمیته نظام پیشنهادات وزارت مسكن و شهرسازی با توجه به پیشنهادات شورای مركزی از محل بودجه موضوع ماده 39 قانون كه به این منظور تخصیص یافته، به پیشنهاداتی كه مورد عمل قرار گرفته بر اساس دستورالعمل مصوب وزیر مسكن و شهرسازی در هر سال جایزه‌ای تحت عنوان جایزه پیشنهاد به پیشنهاد دهندگان اعطا می‌نماید.

 

ج: بازرس و بازرسان

ماده 81

هر نظام مهندسی استان كه تا 1000 عضو داشته باشد یك بازرس اصلی و یك بازرس علی‌البدل و از 1001 عضو تا 5000 عضو 2 بازرس اصلی و یك بازرس علی‌البدل و از 5001 عضو و بیشتر 3 بازرس اصلی و یك بازرس علی‌البدل خواهد داشت. بازرسان نباید عضو هیأت مدیره یا شورای انتظامی استان باشند و حداقل باید 10 سال سابقه كار داشته متعهد و خوشنام باشند.

به منظور انتخاب بازرسان، هیأت مدیره اسامی دو برابر تعداد بازرسان اصلی و علی‌البدل واجد شرایط را از بین اعضای نظام مهندسی استان انتخاب و به اولین جلسه مجمع عمومی كه بعد از انتخاب هیأت مدیره تشكیل می‌شود پیشنهاد می‌نماید. حایزین اكثریت آرا به ترتیب نفرات اول به عنوان بازرس یا بازرسان اصلی و نفر بعدی به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت 2 سال انتخاب می‌شوند.

ماده 82

وظایف و اختیارات بازرس (بازرسان) به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ اظهارنظر درباره صحت و درستی صورت دارایی‌ها و صورت حساب دوره عملكرد و ترازنامه‌ای كه هیأت مدیره برای ارائه به مجمع عمومی تهیه نموده است و تهیه گزارش و تسلیم آن به هیأت مدیره حداقل 15 روز قبل از تشكیل مجمع عمومی.

ب ـ اظهار نظر درباره صحت مطالب و گزارشها و اطلاعاتی كه هیأت مدیره برای ارائه به مجمع عمومی تنظیم نموده است.

پ ـ بازرسان باید اطمینان حاصل نمایند اقدامات و عملكرد هیأت مدیره در حدود قانون و آئین‌نامه‌های اجرایی آن بوده و حقوق اعضا در حدودی كه قانون و آئین‌نامه‌های آن تعیین كرده به طور یكسان رعایت شده باشد و در صورتی كه هیأت مدیره تخلف یا تخطی از قانون و آئین‌نامه داشته و یا اطلاعاتی بر خلاف حقیقت در اختیار مجمع عمومی قرار دهند بازرس یا بازرسان مكلفند كه مجمع عمومی را از آن آگاهی نمایند.

ت ـ بازرس یا بازرسان با اطلاع هیأت مدیره حق دارند، در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوط به نظام مهندسی استان را از هیأت مدیره مطالعه كرده و مورد رسیدگی قرار دهند. این رسیدگی نباید به گونه‌ای باشد كه موجب وقفه در عملیات جاری شود.

ث ـ بازرس یا بازرسان می‌توانند به مسئولیت خود در انجام وظایفی كه بر عهده دارند از نظر كارشناسان استفاده كنند، مشروط بر اینكه آنها را از قبل به طور رسمی و كتبی به نظام مهندسی استان معرفی كرده باشند. این كارشناسان در موارد و حدودی كه بازرس یا بازرسان تعیین می‌كنند مانند خود بازرس حق هر گونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت.

 

 

د: شورای انتظامی استان

ماده 83

هر یك از نظام مهندسی استانها دارای یك شورای انتظامی استان خواهد بود. تعداد اعضای شورای انتظامی استان در استانهایی كه تعداد اعضای نظام مهندسی استان تا 1000 نفر باشد از سه عضو و بیش از 1000 نفر از پنج عضو تشكیل می‌شود.

یك عضو شورای انتظامی استان توسط رئیس دادگستری استان و بقیه از بین اعضای خوشنام نظام مهندسی استان توسط هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب و به شورای مركزی جهت صدور حكم عضویت در شورای انتظامی استان معرفی می‌شوند.

 

ماده 84

شورای انتظامی استان در اولین جلسه از بین خود یك رئیس و یك نائب رئیس برای مدت یكسال انتخاب خواهد كرد و تجدید انتخاب آنها پس از انقضای هر دوره یكساله بلامانع خواهد بود.

جلسات شورای انتظامی استان با حضور دو سوم از اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با اكثریت آرای حاضر در جلسه معتبر است.

 

ماده 85

شورای انتظامی استان مرجع رسیدگی به شكایات و دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‌ای، انضباطی و انتظامی مهندسان و كاردانهای فنی عضو نظام مهندسی استان و یا دارندگان پروانه اشتغال می‌باشد.

كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از صاحب‌كار، زیاندیده از تخلف، دستگاهها و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت یا غیردولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداریها و مؤسسات عمومی و بطور كلی هر شخصی كه در مورد هر یك از اعضای نظام مهندسی استان یا دارنده پروانه اشتغال شكایتی در مورد تخلف انضباطی، انتظامی و یا حرفه‌ای وی داشته باشد می‌تواند شكایت خود را به طور كتبی و با درج مشخصات و شرح تخلف مورد ادعا به انضمام اسناد و مدارك مربوط به دبیرخانه نظام مهندسی استان ارسال یا تحویل نماید.

تبصره 1ـ رسیدگی به تخلفات اشخاصی كه بر اساس قوانین قبلی دارای پروانه اشتغال هستند ولی هنوز عضویت نظام مهندسی استان را دارا نمی‌باشند، در صلاحیت شورای انتظامی استان است.

تبصره 2ـ در صورتیكه مشتكی عنه عضو نظام مهندسی استان دیگری غیر از نظام مهندسی استان واصل كننده شكایت باشد، نظام مهندسی استان محل وقوع تخلف صالح برای رسیدگی به شكایت است.

تبصره 3ـ به شكایات واصل شده كه بدون امضا و نام و نشانی كامل شاكی باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تبصره 4ـ هیأت مدیره می‌تواند در صورت اطلاع از وقوع تخلف، بدون دریافت شكایت، رأساً نیز به شورای انتظامی استان اعلام شكایت كند.

 

ماده 86

دبیرخانه نظام مهندسی استان كه دبیرخانه شورای انتظامی استان نیز محسوب می‌شود، كلیه شكایات واصل شده را در دفتر مخصوصی ثبت و پس از تشكیل پرونده و ضمیمه نمودن سوابق عضویت مشتكی عنه با رعایت نوبت، تعیین وقت نموده و به شورای انتظامی استان تسلیم می‌نماید. موارد خارج از نوبت به تشخیص رئیس شورای انتظامی استان تعیین خواهد شد.

تبصره ـ كلیه مكاتبات و تصمیمات و آراء شورای انتظامی استان با امضای رئیس یا نائب رئیس شورای انتظامی استان از طریق همین دبیرخانه انجام و ابلاغ خواهد شد.

 

ماده 87

شورای انتظامی استان ملزم است به شكایات واصل شده رسیدگی و در صورتیكه شكایت را وارد نداند و یا رسیدگی به موضوع را در صلاحیت خود تشخیص ندهد نظر به رد شكایت یا عدم صلاحیت داده و در غیر اینصورت حسب مورد از محل بازدید و یا از شاكی و مشتكی‌عنه و یا هر شخص دیگر كه در ارتباط با موضوع شكایت است دعوت بعمل آورده و ضرورتاً پس از شنیدن اظهارات و دفاعیات آنها اتخاذ تصمیم كند. عدم حضور شاكی یا وكیل یا نماینده او در اولین جلسه رسیدگی در حكم انصراف از شكایت است لكن عدم حضور مشتكی‌عنه مانع رسیدگی و اخذ تصمیم نخواهد بود.

تبصره 1ـ مشتكی‌عنه می‌تواند در صورت عدم امكان حضور، لایحه دفاعیه خود را قبل از جلسه رسیدگی به دبیرخانه شورای انتظامی استان تسلیم و یا یكنفر را به عنوان وكیل معرفی نماید.

تبصره 2ـ شورای انتظامی استان در هر مورد كه به مصلحت تشخیص دهد می‌تواند از نظرات مشورتی كارشناسان خبره نظام مهندسی استان موضوع بند 25 ماده 73 این آئین‌نامه و یا متخصصان واجد شرایط یا نظرات كمیسیونهای تخصصی تشكیل شده در نظام مهندسی استان نیز استفاده كند و می‌تواند دریافت و ثبت شكایات و انجام امور مقدماتی از قبیل بازدید از محل، كسب نظر كارشناسی، تهیه گزارش و همچنین ارسال و ابلاغ اوراق و دعوتنامه‌ها و آرای صادر شده را به دفاتر نمایندگی در استان تفویض اختیار نماید.

 

ماده 88

طرح و رسیدگی به شكایت در مراجع قضایی مانع از رسیدگی در شورای انتظامی استان و اعمال مجازاتهای انضباطی و حرفه‌ای مندرج در این آئین‌نامه نخواهد بود.

 

ماده 89

شورای انتظامی استان مكلف است به شكایات و اعلانات وزارت مسكن و شهرسازی در مرد تخلفاتی كه از اجرای مواد 34 و 35 و سایر مواد قانون و آئین‌نامه اجرایی آن روی داده، خارج از نوبت و حداكثر ظرف یكماه رسیدگی و اعلام رأی نماید.

 

ماده 90

مجازاتهای انتظامی به قرار زیر است:

درجه 1ـ اخطار كتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندس استان.

درجه 2ـ توبیخ كتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندس استان.

درجه 3ـ محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه ماه تا یكسال و ضبط پروانه اشتغالظ به مدت محرومیت.

درجه 4ـ محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت یكسال تا سه سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت.

درجه 5ـ محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه سال تا پنج‌سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت.

درجه 6ـ محرومیت دایم از عضویت نظام مهندسی استانها و ابطال پروانه اشتغال

تبصره ـ در صورت تكرار تخلف، اشخاصی كه به سه مرتبه محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال محكوم شده باشند در صورتی كه برای دفعات بعدی مرتكب تخلفی شوند كه باز هم مستلزم اعمال مجازات محرومیت موقت از درجه 4 یا 5 باشد به مجازات مربوط به اضافه یك برابر مجموع مدت محرومیتهای قبلی از استفاده از پروانه اشتغال و ضبط آن و یا مجازات از نوع درجه 6 محكوم خواهند شد.

 

ماده 91

تخلفات انضباطی و حرفه‌ای عبارت از تخلف در اموری است كه انجام آن ناشی از پروانه اشتغال موضوع قانون یا عضویت در نظام مهندسی استان باشد.

تخلف انضباطی و حرفه‌ای و انطباق آنها با مجازاتهای انتظامی به شرح زیر است:

الف ـ عدم رعایت ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان و همچنین ضوابط و معیارهای فنی مربوط به آن یا هر اقدام یا عملی كه مخالف یا متناقض با مقررات مذكور یا سایر مقررات مربوط جاری كشور باشد، مجازات انتظامی از درجه یك تا درجه پنج.

ب ـ مسامحه و یا عدم توجه در انجام امور حرفه‌ای بنحوی كه موجب اضرار یا تضییع حقوق صاحب كار شود، از درجه یك تا درجه چهار.

پ ـ مسامحه و یا عدم توجه در انجام امور حرفه‌ای به نحوی كه موجب اضرار غیر و یا تضییع حقوق یا اموال عمومی شود، از درجه یك تا درجه پنج.

ت ـ خودداری از انجام اقدامات بازدارنده یا اصلاحی در مورد تخلفات هر یك از عوامل اجرایی كار از نظر مشخصات لوازم و مصالح و كیفیت انجام كار با توجه به مفاد قراردادهای مربوط و ضوابط و مقررات ساختمانی، از درجه یك تا درجه سه.

ث ـ صدور گواهی‌های خلاف واقع، از درجه یك تا درجه پنج.

ج ـ تأیید غیر واقعی میزان عملیات انجام شده جهت تنظیم صورت وضعیت یا مدرك مشابه دیگر، از درجه سه تا درجه پنج.

چ ـ امتناع از اظهارنظر كارشناسی پس از قبول انجام آن در مواردی كه از طریق مراجع ذیصلاح قانونی نظر خواهی شده است، از درجه یك تا درجه سه.

ح ـ تعلل در تنظیم و تسلیم گزارش‌هایی كه به موجب ضوابط و مقررات یا دستورات مراجع ذیصلاح قانونی موظف به تهیه و تسلیم آنها به مراجع ذیربط بوده است، از درجه یك تا درجه سه.

خ ـ عدم توجه به مفاد اطلاعیه‌ها و اخطاریه‌های ابلاغ شده از سوی مراجع ذیصلاح و ذیربط، از درجه یك تا درجه پنج.

دـ جعل در اوراق و اسناد و مدارك حرفه‌ای به شرط اثبات وقوع جعل در مراجع قضایی، از درجه سه تا درجه پنج.

ذ ـ اشتغال در حرف مهندسی موضوع قانون خارج از صلاحیت یا ظرفیت تعیین شده در پروانه اشتغال، از درجه یك تا درجه پنج.

رـ دریافت هر گونه وجهی خارج از ضوابط، از درجه دو تا درجه پنج.

زـ ‌سوء استفاده از عضویت و یا موقعیتهای شغلی و اداری نظام مهندسی استان به نفع خود یا غیر، از درجه دو تا درجه پنج.

ژ ـ عدم رعایت مقررات و ضوابط مصوب نظام مهندسی استان، از درجه یك تا درجه سه.

س ـ عدم رسیدگی به تخلفات در شورای انتظامی استان یا عدم اجرای رأی به وسیله نظام مهندسی استان بدون عذر و علت موجه بیش از سه ماه، به تشخیص شورای مركزی در مورد اعضای شورای انتظامی استان یا اعضای هیأت مدیره نظام مهندسی استان از درجه دو تا درجه پنج.

ش ـ ارائه خدمات مهندسی طراحی، محاسبه، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی كه مسئولیت بررسی و تأیید نقشه و یا امور مربوط به كنترل آن پروژه را در شهرداریها و سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی بر عهده دارند از درجه یك تا درجه پنج.

ص ـ تأسیس هر گونه مؤسسه، دفتر یا محل كسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مدرك صلاحیت مربوط از درجه دو تا درجه پنج.

ض ـ استفاده از پروانه اشتغال در دوره محرومیت موقت از درجه دو تا درجه پنج.

ع ـ انجام هر عملی كه به موجب آئین‌نامه‌های داخلی نظام مهندسی استان مربوط مخالف شئون حرفه‌ای بوده و موجب خدشه‌دار شدن حیثیت نظام مهندسی استان شود، از درجه یك تا درجه چهار.

 

ماده 92

تشخیص اهمیت تخلف و انطباق آن با هر یك از مجازاتهای مقرر در بندهای ماده 90 این آئین‌نامه به عهده شورای انتظامی استان است و تكرار تخلف از هر نوع كه باشد مستوجب مجازات شدیدتر خواهد بود.

تبصره 1ـ در صورتی كه متخلف در یك پرونده مرتكب دو یا چند تخلف شده باشد برای هر تخلف مجازات جداگانه تعیین می‌شود، لیكن فقط مجازاتی كه شدیدتر است اعمال خواهد شد و چنانچه مجازات‌های مذكور همگی از یك درجه باشد در این صورت مجازات مناسب با توجه به تعداد تخلفات تعیین می‌شود.

تبصره 2ـ در صورت تكرار تخلف، مجازات مناسب، با رعایت تبصره ماده 90 این آئین‌نامه تعیین می‌شود.

 

ماده 93

آرای شورای انتظامی استان باید مستند و مستدل و صریح بوده و در ذیل برگ رأی، نحوه اعتراض و مهلت آن به طور دقیق قید شود.

آرای شورای انتظامی استان اعم از اینكه مبنی بر عدم وقوع تخلف و یا تعیین مجازات باشد ظرف مدت یكماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر است.

 

ماده 94

مرجع تجدید نظر از تصمیمات و آرای شورای انتظامی استان‌ها، شورای انتظامی نظام مهندسی است.

تبصره ـ آراء بدوی كه توسط شورای انتظامی استان در اجرای قانون آزمایشی نظام مهندسی ساختمان مصوب 1371 صادر شده به قوت خود باقی و ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ و در صورتیكه قبلاً ابلاغ شده ولی قبل از پایان مهلت تجدیدنظر خواهی و یا رسیدگی مجدد و صدور رأی قطعی، اجرای قانون آزمایشی متوقف شده است، ظرف یكماه از تاریخ ابلاغ و در صورتیكه قبلاً ابلاغ شده ولی قبل از پایان مهلت تجدیدنظر خواهی و یا رسیدگی مجدد و صدور رأی قطعی، اجرای قانون آزمایشی متوقف شده است، ظرف یكماه از تاریخ ابلاغ این آئین‌نامه، قابل تجدیدنظرخواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

فصل ششم: شورای انتظامی نظام مهندسی

ماده 95

شورای انتظامی نظام مهندسی مرجع تجدیدنظر آراء صادر شده از شورای انتظامی استان‌هاست و دارای پنج عضو می‌باشد و اعضای آن برای مدت سه سال به شرح زیر منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

الف ـ یك عضو حقوقدان به معرفی ریاست قوه‌قضاییه.

ب ـ دو عضو به معرفی وزیر مسكن و شهرسازی

ج ـ دو عضو به معرفی شورای مركزی

جلسات شورای انتظامی نظام مهندسی با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت یافته و آرای صادر شده یا 3 رأی موافق معتبر خواهد بود.

 

ماده 96

شورای انتظامی نظام مهندسی در اولین جلسه از بین خود یك رئیس، یك نائب رئیس و یك دبیر برای مدت یكسال انتخاب می‌نماید و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

 

ماده 97

تقاضای تجدیدنظر در دبیرخانه نظام مهندسی استان ثبت و دبیرخانه مذكور تقاضا را به انضمام پرونده مربوط، جاوی تمامی اوراق و مدارك و مستندات، رأی صادر شده و پروانه عضویت مشتكی‌عنه، مهر و موم كرده و از طریق پست سفارشی به دبیرخانه شورای انتظامی نظام مهندسی ارسال می‌دارد. در صورتی كه تجدیدنظر خواه درخواست خود را مستقیماً به دبیرخانه شورای انتظامی نظام مهندسی تسلیم یا ارسال دراد، دبیرخانه مذكور كلیه سوابق و مدارك لازم را از دبیرخانه شورای انتظامی استان دریافت می‌دارد.

 

ماده 98

در صورتی كه درخواست تجدیدنظر در مهلت مقرر تسلیم و به ثبت رسیده باشد شورای انتظامی نظام مهندسی با رعایت نوبت به موضوع رسیدگی كرده و كلیه اختیارات لازم از قبیل دعوت طرفین و یا هر شخص دیگری كه در ارتباط با موضوع است و كسب نظر كارشناسان و متخصصین و كمیسیونهای تخصصی و غیره را دارد. مرجع تجدیدنظر پس از ختم رسیدگی نسبت به صدور رأی مبنی بر تأیید یا تعدیل یا تغییر رأی تجدیدنظر خواسته شده اقدام می‌نماید.

آراء صادر شده از مرجع تجدیدنظر باید مستند، مستدل و صریح بوده و در آن قید شود كه رأی قطعی است و در مواردی كه رأی مبنی بر محرومیت است باید تاریخ شروع محرومیت با رعایت فرجه لازم جهت ابلاغ رأی در متن رأی درج شود.

تبصره ـ در صورتی كه پرونده در شورای انتظامی استان در اجرای مواد 86 و 89 این آئین‌نامه خارج از نوبت رسیدگی شده باشد یا رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی رسیدگی خارج از نوبت را ضروری تشخیص دهد در شورای انتظامی نظام مهندسی نیز خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

 

ماده 99

دبیرخانه شورای انتظامی نظام مهندسی پس از ثبت آرای قطعی شده در دفتر مخصوص و حفظ سوابق، آراء مذكور را ظرف یك هفته حضوری یا به وسیله پست سفارشی به طرفین شكایت ابلاغ و نسخه‌ای از آنها را جهت اجرا به نظام مهندسی استان ارسال می‌دارد. نظام مهندسی استان ضمن اینكه یك نسخه از رأی مذكور را در پرونده عضویت ضبط و یك نسخه دیگر را جهت ثبت در سوابق امر به سازمان مسكن و شهرسازی استان ارسال می‌كند مفاد رأی را به مورد اجرا می‌گذارد.

 

ماده 100

در كلیه مواردی كه آرای قطعی شده دایر بر محرومیت موقت استفاده از پروانه اشتغال باشد نظام مهندسی استان مربوط موظف است پروانه اشتغال عضو محكوم را اخذ و به سازمان مسكن و شهرسازی استان ارسال نماید و تصویر پروانه اشتغال ضبط شده را به دبیرخانه شورای انتظامی نظام مهندسی ارسال دارد. پروانه اشتغال تا پایان مدت محرومیت در سازمان مسكن و شهرسازی استان نگاهداری می‌شود.

تبصره ـ در صورتی كه عضو متخلف، ظرف سه ماه از تاریخ مندرج در رأی قطعی مبنی بر محرومیت موقت استفاده از پروانه اشتغال از تحویل پروانه اشتغال خود به نظام مهندسی استان یا مرجع صادركننده پروانه اشتغال، محكومیت وی را در پرونده او درج و پروانه اشتغال بعدی وی را با تأخیری معادل دو برابر مدت محرومیت مذكور تمدید و تجدید خواهد كرد و مراتب را به كلیه شهرداریها و مراجع ذیربط نیز ابلاغ خواهد نمود. مفاد این تبصره باید به صورت فرم در كلیه آرای صادر شده درج شود.

 

ماده 101

مرجع رسیدگی به شكایات از اعضای هیأت مدیره و شورای انتظامی استان اعم از اینكه به اعتبار وظایف آنها در هیأت مدیره یا شورای انتظامی استان و یا به اعتبار عضویت آنها در نظام مهندسی استان باشد، شورای انتظامی نظام مهندسی خواهد بود. و اجرای مفاد رأی صرفنظر از نوع و موضوع آن با دبیرخانه شورای انتظامی نظام مهندسی می‌باشد.

 

 

فصل هفتم: هیأت عمومی

ماده 102

در اجرای ماده (19) قانون به منظور ایجاد هماهنگی در امور نظام مهندسی استان‌ها، هیأت عموممی، متشكل از اعضای هیأت مدیره‌ها در سطح كشور، تشكیل می‌شود.

جلسات عادی هیأت عمومی با دعوت رئیس سازمان از اعضای هیأت مدیره‌های سالی یك بار با حضور نمایندة وزیر مسكن و شهرسازی تشكیل می‌شود. در دعوتنامه تاریخ، محل و دستور جلسه باید قید شود.

تبصره ـ اولین جلسه عادی هیأت عمومی پس از انتخاب و آغاز به كار هیأت مدیره‌ها در دو سوم استانهای كشور مشروط بر اینكه در برگیرندة تمام نظام مهندسی استان‌هایی كه دارای 700 نفر عضو یا بیشتر هستند باشد، به دعوت وزارت مسكن و شهرسازی تشكیل خواهد شد.

 

ماده 103

جلسات فوق‌العاده هیأت عمومی بنا به تصمیم آخرین جلسه عادی هیأت عمومی و یا به تقاضای دو سوم اعضای شورای مركزی و یا دعوت وزیر مسكن و شهرسازی تشكیل می‌شود.

 

ماده 104

جلسات هیأت عمومی با حضور دو سوم از تعداد كل اعضای هیأت مدیره نظام مهندسی استانها كه تا آن تاریخ تشكیل شده است رسمیت خواهد یافت. افتتاح و اداره جلسات هیأت عمومی تا تعیین هیأت رئیسه بر عهده دستگاه دعوت‌كننده خواهد بود. هیأت رئیسه هر اجلاس شامل، یك رئیس، یك نائب رئیس، یك دبیر و دو نفر ناظر می‌باشد كه از بین عده حاضر در جلسه با رأی اكثریت انتخاب خواهند شد. دبیرخانه هیأت عمومی همان دبیرخانه شورای مركزی می‌باشد.

 

ماده 105

اداره جلسات هیأت عمومی به عهده رئیس جلسه و در غیاب او به عهده نائب رئیس است. طرح دستور جلسه و تنظیم صورت مذاكرات و تصمیمات به عهده دبیر و نظارت در حصول اكثریت در رأی‌گیری مصوبات به عهده نظار خواهد بود. تصمیمات جلسه با آرای اكثریت نصب به علاوه یك عده حاضر در جلسه معتبر می‌باشد.

 

ماده 106

جلسات عادی هیأت عمومی سالی یك بار در تیرماه به مدت دو تا چهار روز در یكی از استان‌ها تشكیل می‌شود و در پایان هر جلسه، تاریخ و مكان و دستور جلسه بعدی و در صورت لزوم تاریخ و مكان جلسات فوق‌العاده‌ای كه در حد فاصل جلسه عادی بعد باید در همان استان تشكیل شود، با رأی اكثریت اعضا تعیین می‌شود.

هیأت عمومی می‌تواند جلسات غیررسمی نیز داشته باشد.

 

ماده 107

وظایف و اختیارات هیأت عمومی، به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ انتخاب افراد واجد شرایط عضویت در شورای مركزی به میزان حداقل دو برابر تعداد موردنیاز در هر رشته با قید اصلی و علی‌البدل و معرفی به وزیر مسكن و شهرسازی، به منظور انتخاب نمودن اعضای اصلی و علی‌البدل شورای مركزی از بین آنها.

ب ـ شنیدن گزارش سالانه شورای مركزی

پ ـ بررسی و تصویب ترازنامه شورای مركزی

ت ـ بررسی و تصویب خط‌مشی‌ عمومی و پیشنهادی شورای مركزی.

ث ـ شنیدن گزارش عملكرد نظام مهندسی استان‌های مختلف كه به وسیله دبیرخانه هیأت عمومی ارائه می‌شود و حصول اطلاع از فعالیتها، وضعیت و مشكلات نظام مهندسی استانها و ارائه طریق به آنها.

ج ـ شنیدن سایر گزارش‌ها و پیشنهادات مختلف كه به وسیله دبیرخانه هیأت عمومی یا هر یك از نظام مهندسی استان‌ها ارائه می‌شود و اتخاذ تصمیم یا ارائه طریق مناسب.

چ ـ اتخاذ تصمیم در مورد تنظیم روابط بین نظام مهندسی استانها با یكدیگر از لحاظ تبادل تجارب و اطلاعات و نیز همكاری با شهرداریها و مراجع دولتی و عمومی بنا به پیشنهاد دبیرخانه هیأت عمومی یا هر یك از نظام مهندسی استان‌ها ارائه می‌شود و اتخاذ تصمیم یا ارائه طریق مناسب.

چ ـ اتخاذ تصمیم در مورد تنظیم روابط بین نظام مهندسی استانها با یكدیگر از لحاظ تبادل تجارب و اطلاعات و نیز همكاری با شهرداریها و مراجع دولتی و عممی بنا به پیشنهاد دبیرخانه هیأت عمومی.

ح ـ بررسی و تصویب ضوابط و مقررات نظام‌نامه‌های پیشنهادی اداری، استخدامی و غیره مربوط به شورای مركزی.

خ ـ بررسی و تصویب نظام‌نامه‌های داخلی و نحوه اداره هیأت عمومی.

د ـ تصویب میزان ورودیه و حق عضویت سالانه اعضای نظام مهندسی استان‌ها با توجه به موقعیت و امكانات هر استان.

ذ ـ بررسی و تصویب نظام‌نامه پیشنهادی شورای مركزی در خصوص نحوه تشكیل و اداره امور صندوق مشترك نظام مهندسی استان‌ها.

ر ـ بررسی و تصویب سایر ضوابط و مقررات و نظام‌نامه‌ها و پیشنهادات ارائه شده از سوی شورای مركزییا دبیرخانه هیأت عمومی.

 

فصل هشتم: شورای مركزی

ماده 108

شورای مركزی متشكل از 25 عضو اصلی و 7 عضو علی‌البدل با تركیب رشته‌های اصلی طبق جدول زیر می‌باشد، كه از بین دو برابر افراد معرفی شده به وسیله هیأت عمومی در هر رشته با قید اصلی و علی‌البدل توسط وزیر مسكن و شهرسازی انتخاب می‌شوند.

اعضای شورای مركزی باید علاوه بر داشتن عضویت در هیأت مدیره خوشنام و دارای سابقه انجام كارهای طراحی، اجرایی، علمی، تحقیقی یا آموزشی برجسته و ارزنده و فاقد محكومیت انتظامی از درجه 3 به بالا در 5 سال گذشته باشند.

تبصره ـ اعضای هیأت مدیره كه به عضویت شورای مركزی انتخاب می‌شوند، می‌توانند همچنان در عضویت نظام مهندسی استان خود نیز باقی بمانند.

 

جدول تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل شورای مركزی

گروه

رشته

تعداد حداقل عضودرهر رشته

تعداد اعضای اصلی هر گروه

تعداد اعضای علی‌البدل

عمران

عمران

1

12

1

نقشه‌برداری

1

1

ترافیك

1

1

تأسیسات

تأسیسات برق

1

6

1

تأسیسات مكانیك

1

1

معماری و شهرسازی

معماری

1

7

1

شهرسازی

1

1

تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل شورای مركزی

25

7

 

ماده 109

مدت عضویت اعضای شورای مركزی سه سال است. تجدید انتخاب اعضای شورای مركزی در صورت بقای شرایط لازم، در دوره‌های بعد بلامانع است.

 

ماده 110

شورای مركزی دارای هیأت رئیسه‌ای متشكل از یك رئیس و دو دبیر اجرایی و دو منشی می‌باشد كه دبیران و منشی‌ها با اكثریت آراء از بین اعضای شورای مركزی انتخاب می‌شوند و دوره مسئولیت آنها یك ساله و انتخاب مجدد ایشان بلامانع است. رئیس شورای مركزی نیز به شرح مندرج در ماده 115 این آئین‌نامه منصوب می‌شود.

 

ماده 111

جلسات شورای مركزی در مواقع لزوم به دعوت رئیس شورای مركزی و در غیاب وی به دعوت یكی از دبیران اجرایی در محل شورای مركزی تشكیل و با حضور دو سوم اعضا رسمیت خواهد یافت و تصمیمات و مصوبات آن با حداقل 13 رأی موافق معتبر است. اعضای علی‌البدل بدون داشتن حق رأی می‌توانند در جلسات شورای مركزی شركت كنند. تصمیمات شورای مركزی، پس از ثبت در دفتر مخصوص از طریق دبیرخانه شورای مركزی به اشخاص و مراجع ذیصلاح ابلاغ می‌شود و پیگیری لازم به عمل خواهد آمد.

 

ماده 112

انجام هزینه‌های اداری و استخدامی و جاری شورای مركزی و دبیرخانه آن و همچنین پرداخت هزینه سفر اعضای شورای مركزی كه از استانها در جلسات شورای مركزی شركت می‌كنند به موجب نظام‌نامه مالی و اداری سازمان است كه به پیشنهاد شورای مركزی به تصویب هیأت عمومی می‌رسد.

 

ماده 113

هزینه‌های سازمان و اركان آن از محل حق عضویت اعضا، صندوق مشترك نظام مهندسی استانها كمك‌های اعطایی دولت، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی،‌فروش نشریات و سایر مواد كمك آموزشی و مهندسی تأمین خواهد شد.

نحوه و چگونگی و میزان دریافت از هر یك از منابع مذكور و همچنین تشكیل صندوق مشترك نظام مهندسی استانها و تأمین بودجه آن و نحوه هزینه و اداره امور آن به موجب نظام‌نامه‌ایكه به پیشنهاد شورای مركزی به تصویب هیأت عمومی می‌رسد خواهد بود. صندوق مشترك مذكور زیر نظر رئیس شورای مركزی اداره می‌شود.

 

ماده 114

وظایف و اختیاراتشورای مركزی به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ برنامه‌‌ریزی و فراهم آوردن زمینه اجرای اهداف و خط‌مشی‌های قانون با جلب مشاركت نظام مهندسی استان‌ها و هماهنگی وزارت مسكن و شهرسازی.

ب ـ بررسی مسائل مشترك نظام مهندسی استان‌ها و سازمان و تعیین خط‌مشی‌های كوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت در چارچوب قانون و مقررات و مصوبات هیأت عمومی و ابلاغ آنها.

پ ـ‌ ایجاد زمینه‌های مناسب برای انجام وظایف اركان سازمان از طریق مذاكره و مشاوره با مراجع ملی و محلی، در امور برنامه‌ریزی، مدیریت، اجرا و كنترل طرحهای ساختمانی و شهرسازی و با مراجع قضایی در مورد اجرای مواد قانون كه به امور قضایی و انتظامی مربوط می‌باشد.

ت ـ حل و فصل اختلافات بین اركان داخلی نظام مهندسی استانها یا بین نظام مهندسی استانها با یكدیگر یا بین اعضای نظام مهندسی استانها با نظام مهندسی استان خود از طریق داوری.

ث ـ‌ همكاری با وزارت مسكن و شهرسازی در امر نظارت بر عملكرد نظام مهندسی استانها و اصلاح خط‌مشی نظام مهندسی استانها از طریق مذاكره و ابلاغ دستورالعملها.

ج ـ همكاری با مراكز تحقیقاتی و علمی و آموزشی و ارائه مشورتهای لازم در زمینة تهیه مواد درسی و محتوای آموزش علوم و فنون مهندسی در سطوح مختلف به وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی.

چ ـ همكاری با وزارت مسكن و شهرسازی و سایر دستگاههای اجرایی در زمینة تدوین مقررات ملی ساختمان و ترویج و كنترل اجرای آن و تهیة شناسنامه فنی و ملكی ساختمانها و برگزاری مسابقات حرفه‌ای و تخصصی.

ح ـ همكاری با وزارت كار و امور اجتماعی در زمینة ارتقای سطح مهارت كارگران ماهر شاغل در مهندسی ساختمان و تعیین استاندارد مهارت و كنترل آن.

خ ـ تلاش در جهت جلب مشاركت و تشویق به سرمایه‌گذاری اشخاص و مؤسسات در طرحهای مسكن و تأسیسات و مستحدثات عمرانی عام‌المنفعه و همكاری با دستگاههای اجرایی در ارتقای كیفیت اینگونه طرحها.

د ـ جمع‌آوری كمكهای داخلی و بین‌المللی جهت كمك به دستگاههای مسئول در امر امداد و نجات در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه.

ذـ همكاری در برگزاری آزمونهای تخصصی مهندسان، كاردانان فنی و كارگران ماهر و آموزشهای تكمیلی برای بهنگام نگاهداشتن دانش فنی و همچنین شناسایی و تدارك فرصتهای كارآموزی و معرفی به دانشگاهها.

ر ـ‌حمایت اجتماعی از اعضای نظام مهندسی استانها و دفاع از حیثیت و حقوق حقة‌ آنها و همچین دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرف‌كنندگان محصولات، تولیدات و خدمات مهندسی در مشاغل مهندسی و حرف بخشهای ساختمان، عمران و شهرسازی.

زـ مشاركت در برگزاری كنفرانسها و گردهماییهای تخصصی و تبادل اطلاعات در داخل كشور و در سطح بین‌المللی.

ژ ـ ارائه گزارش عملكرد به هیأت عمومی و وزیر مسكن و شهرسازی.

س ـ تهیه مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی با توجه به پیشنهادات نظام مهندسی استان‌ها و پیشنهاد آن به وزارت مسكن و شهرسازی جهت تصویب و همچنین بررسی مستمر پیشنهادات نظام مهندسی استانها در این زمینه و انعكاس نظارت مناسب به وزارت مذكور.

ش ـ تشكیل كمیته نظام پیشنهادات و هیأت مشورتی سازمان.

ص ـ تهیه و پیشنهاد نظام‌نامه نحوه تشكیل صندوق مشترك نظام مهندسی استانها و چگونگی اداره آن، به هیأت عمومی جهت تصویب.

ط ـ تصویب برنامه و بودجه سالانه سازمان به پیشنهاد رئیس سازمان.

ظ ـ تعیین امضاهای مجاز برای امضای اوراق و اسناد مالی و تعهدآور و قراردادها.

ع ـ انتشار نشریه سازمان و سایر نشریات تخصصی.

غ ـ ارائه نظرات مشورتی به دولت و دستگاههای اجرایی در زمینة برنامه‌های توسعه و طرحهای بزرگ ساختمانی، عمرانی و شهرسازی حسب درخواست دستگاههای مربوط.

ف ـ انجام هر نوع وظیفه دیگری كه به موجب قانون و آئین‌نامه اجرایی و سایر مقررات و یا عرفاً ضروری باشد.

 

فصل نهم: رئیس سازمان

ماده 115

شورای مركزی در اولین جلسه خود كه به دعوت وزیر مسكن و شهرسازی و به ریاست وی در وزارت مسكن و شهرسازی تشكیل می‌شود، از میان خود سه نفر را به منظور تعیین رئیس شورای مركزی به وزیر مسكن و شهرسازی پیشنهاد می‌نماید و وزیر مسكن و شهرسازی از بین آنها یك نفر ار بعنوان رئیس شورای مركزی كه رئیس سازمان نیز محسوب می‌شود جهت صدور حكم به رئیس جمهور معرفی خواهد نمود.

دوره تصدی رئیس شورای مركزی مدت 3 سال است و انتخاب مجدد او مشروط به تحقق شرایط فوق بلامانع می‌باشد.

 

ماده 116

وظایف و اختیارات رئیس سازمان به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ رئیس سازمان بالاترین مقام اجرایی و اداری سازمان بوده و نمایندگی سازمان را در مراجع ملی و بین‌المللی برعهده دارد.

ب ـ مسئولیت اجرای مصوبات شورای مركزی.

پ ـ نظارت بر عملكرد سازمان و تهیه پیشنهادات و توصیه‌های لازم به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون و اصلاح خط‌مشی سازمان و ارائه آن به شورای مركزی.

ت ـ نظارت بر عملكرد نظام مهندسی استان‌ها با هماهنگی شورای مركزی به منظور حسن جریان امور و حفظ حقوق، منافع، حیثیت، شئونات حرفه‌ای و اموال سازمان و ارائه نظرات، پیشنهادات و توصیه‌های لازم به نظام مهندسی استانها و ارائه گزارش آن به شورای مركزی.

ث ـ انتخاب و پیشنهاد مدیر برای اداره صندوق مشترك نظام مهندسی استانها به شورای مركزی جهت تصویب.

ج ـ كنترل و نظارت بر عملكرد مدیر صندوق مشترك.

چ ـ پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه به شورای مركزی.

ح ـ امضای كلیه مكاتبات عادی و جاری سازمان و احكام مدیر صندوق مشترك و كاركنان سازمان و سایر مواردی كه به او تفویض اختیار می‌شود.

خ ـ افتتاح جلسات هیأت عمومی در مواقعی كه دعوت‌كننده شورای مركزی است.

د ـ ارائه گزارشهای لازم به وزیر مسكن و شهرسازی درباره مسائلی كه مورد استعلام قرار می‌گیرد.

ذـ ابلاغ دستورالعملها و مصوبات و بخشنامه‌های وزارت مسكن و شهرسازی به نظام مهندسی استان‌ها.

ر ـ انتقال نظرات، پیشنهادات و توصیه‌های وزارت مسكن و شهرسازی به اعضای شورای مركزی و سایر اعضای نظام مهندسی استانها و نظارت بر رعایت آنها.

ز ـ انجام سایر وظایفی كه از طرف هیأت عمومی یا شورای مركزی به رئیس سازمان محلول می‌شود و همچنین وظایفی كه به منظور اداره سازمان ضروری است.

 

فصل دهم : مقررات متفرقه

ماده 117

وزارت مسكن و شهرسازی موظف است به منظور یكسان نمودن روشها و ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تعارضات در تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی، ظرف ششماه مبانی مذكور را با توجه به پیشنهادات واصل شده از نظام مهندسی استان‌ها و شورای فنی استان‌ها و یا با جلب مشورت آنها تهیه نماید.

تبصره 1ـ به منظور بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری و قیمت خدمات مهندسی، در وزارت مسكن و شهرسازی شورایی تحت عنوان شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی مركب از 5 نفر كارشناس خبره به انتخاب وزیر مسكن و شهرسازی و 2 نفر كارشناس به معرفی رئیس سازمان برنامه و بودجه تشكیل می‌شود كه 4 عضو آن از جمله دو عضو سازمان برنامه و بودجه ثابت و 3 عضو آن بر حسب موضوعات مطروحه متغیر خواهد بود. شورای یاد شده می‌تواند كمیته‌های تخصصی نیز داشته باشد.

تبصره 2ـ فهرستهای قیمت خدمات مهندسی پس از تصویب وزیر مسكن و شهرسازی جهت اطلاع عمومی آگهی خواهد شد.

 

ماده 118

عوارض مربوط به صدور و تمدید پروانه اشتغال یا المثنی بر اساس ماده 38 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 وصول می‌شود و به حسابی كه به همین منظور توسط خزانه افتتاح می‌شود واریز می‌گردد. معادل صددرصد (100%) وجوه واریزی فوق از محل اعتباری كه به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، در اختیار وزارت مسكن و شهرسازی قرار گرفت تا جهت تدوین مقررات ملی ساختمان، نظام كنترل ساختمان، توسعه نظام مهندسی، كمك به نظام مهندسی استانها و برقراری دوره‌های آموزشی در سطوح مختلف مذكور به مصرف برسد.

 

ماده 119

ذیحسابان و مسئولان امور مالی موظفند نسخه‌ای از اسناد مالی مربوط به وجوهی را كه در اجرای ماده 39 قانون كسر یا وصول نموده و به حساب درآمد عمومی كشور واریز نموده‌اند در تهران برای وزارت مسكن و شهرسازی و در استانها به سازمان مسكن و شهرسازی استان ارسال دارند تا وزارت مسكن و شهرسازی با توجه به وجوه دریافتی هر ساله برنامه‌های لازم را جهت انجام وظایف و تحقق اهداف مندرج در قانون تهیه و به مورد اجرا گذارد شهرداریها موظفند در هنگام صدور پروانه ساختمانی فیش واریز مبلغ تعیین شده موضوع ماده 39 قانون به حساب خزانه كه توسط وزارت مسكن و شهرسازی اعلام می‌شود را، به عنوان یكی از مدارك صدور پروانه از متقاضی دریافت نمایند.

 

ماده 120

وزارت مسكن و شهرسازی و سازمانهای مسكن و شهرسازی استان، تسهیلات لازم برای تأسیس و شروع به كار سازمان و نظام مهندسی استانها را فراهم آورده و در تنظیم روابط آنان با دستگاههای اجرایی و مراجع قضایی در سطوح ملی و محلی با توجه به اهداف قانون اقدام می‌نماید.

 

ماده 121

در اجرای ماده 38 قانون به منظور تأمین محل و مكان استقرار نهادهای سازمان نظیر شورای مركزی، نظام مهندسی استان‌ها و تشكل‌های تخصصی و مهندسی در شهرهای كشور وزارت مسكن و شهرسازی در مراكز استان‌ها جهت تأمین زمین یا ساختمان، متناسب با نیازهای نظام مهندسی استان مساعدت لازم را معمول می‌دارد تا بر اساس طرح مصوب، نیازهای اداری و تأسیساتی تشكل مربوط در آن تأمین شود.

 

ماده 122

وزارت مسكن و شهرسازی ضمن بررسی عملكرد نظام مهندسی استان‌ها و گزارشهای هیأت عمومی توصیه‌های لازم را ارائه خواهد داد. در صورتی كه به توصیه‌های مذكور توجه نشود و انحراف از اهداف سازمان حاصل شود، وزارت مذكور پیشنهاد انحلال سازمان منتخب را به هیأت مندرج در ماده 26 قانون ارائه و بر اساس تصمیمات هیأت مذكور عمل خواهد شد.

تبصره ـ انجام وظایف قانونی سازمان و نظام مهندسی استان تا زمانی كه تشكیل نشده و همچنین در زمان تعطیل یا انحلال با وزارت مسكن و شهرسازی است و در هر حال وزارت مذكور موظف است ظرف ششماه نسبت به برگزاری انتخابات برای تشكیل سازمانهای مذكور اقدام نماید.

 

ماده 123

دستورالعملهای موضوع مواد این آئین‌نامه ظرف شش ماه به وسیله وزارت مسكن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می‌شود و در موارد سكوت یا ابهام در نحوه اجرا با اعمال مواد آئین‌نامه یا دستورالعمل‌های مربوط طبق نظر وزیر مسكن و شهرسازی عمل خواهد شد.

 

ماده 124

در اجرای مفاد ماده (41) قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان ـ مصوب 1374 ـ در مورد اجرا و نظارت بر طرحهای عمرانی (منظور در بودجه عمومی كشور) قانون برنامه و بودجه و ضوابط منبعث از آن جایگزین ضوابط مندرج در این آئین‌نامه خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

تمام حقوق برای سایت Vojoudi.com محفوظ است - [email protected]