Current Page : Earthquake Engineering Home Page > Students Only > IIEES Documents > Engineering seismology final examination problems

Students Only

Civil e-Learning

IIEES Documents

Structural Stability

First Semester of 1381-82 examination - Final  

Special Structures

2nd Semester 1381-82 examination - Final

Earthquake Engineering

Sample Project of Earthquake Engineering

Resistance Design

Sample Project of Resistance Design of Steel Structures

Hazard Analysis

You can find Hazard Analysis project in earthquake Engineering Section

Seismology

Seismology Sample Project

Seismology Final Examination

 

Engineering Seismology Final Examination Problems

Professor Dr. Zare

International Institute of Earthquake Engineering and Seismology

1 را بطه بزرگا با ژرفا (عمق) زلزله چگونه است‌؟ ژرفای زلزله ها در ایران را توضیح دهید.

2 انواع موجهای لرزه ای را تعریف و از نظر سرعت سیر با هم مقایسه كنید.

3 مخرب ترین موجهای لرزه ای كه معمولا موجب خرابی های گسترده می شوند كدامند؟ چرا؟

4 محدوده اشباع و قابل اعتنا بودن مقیاسهای اندازه گیری Ms و mb را با ترسیم شكل طیف فوریه تغییر مكان با هم مقایسه كنید.

5 زلزله بیشینه (یا بیشینه محتمل) چه تفاوتی با زمینلرزه بیشینه باوركردنی دارد و هر كدام از این تخمینها برای چه رهیافتی مناسب است؟

6 زلزله های القائی را چگونه از زلزله های غیر القائی (برای نواحی كه در آن سد های بزرگ و معادن وجود دارند ) تفكیك می كنید؟

7 لایه لرزه زا به كدام قسمت از پوسته مربوط است و تعیین آن در هر ناحیه چه اهمیتی در تحلیل خطر زلزله دارد؟

8 در بازدید از پهنه زلزله زده منجیل، در مورد زمینلغزشهای فتلك و فیشم در شمال رودبار، موقعیت و دلیل رها شدن چنین توده ای از مواد زمینی (با توجه به ابعاد آن) با رسم شكل (مقطع و پلان تقریبی) توضیح دهید.

9 در صورت در دسترس بودن قانونهای كاهندگی برای «شدت» و «شتاب» زلزله در یك ناحیه، ازكدامیك از این رابطه ها برای «طراحی ضد زلزله» و «براورد اولیه خطر ناحیه ای» استفاده می كنید؟ چرا؟

10 چرا و چگونه پسلرزه ها و پیشلرزه ها را برای تحلیل خطر حذف می كنیم؟

11 ‹دوره یازگشت› چه رابطه ای با‹ عمر مفید سازه›، ‹درصد خطر› و‹ احتمال رویداد سالیانه› دارد؟

12 فرض كنید كه قرار است تا یك سایت حساس در نزدیكی شهر رودبار راه اندازی گردد. اگر محل انتخابی در نزدیكی خلیل آباد (در نزدیكی لغزش خلیل آباد) اقتصادی ترین گزینه ممكن باشد، كدامیك از گزاره های زیر به نظر شما منطقی تر است ؟ چرا؟ (فقط به توجیه منطقی نمره تعلق می گیرد.)

الف: با تثبیت دامنه لغزنده در محل ساختگاه و با رهیافت تعیینی به برآورد خطر و بیشینه زمینلرزه ممكن می پردازیم و سطح طراحی را پیشنهاد می كنیم.

ب : با توجه به سابقه رویداد زلزله1369 منجیل (Mw=7. 3) ، ساخت چنین تاسیساتی توصیه نمی شود.

ج : با رهیافت احتمالی مطابق استاندارد ها به برآورد خطر و زمینلرزه طراحی می پردازیم و محل ساختگاه را نیز در فاصله بیش از 8 كیلومتر از گسیختگیهای زمینلرزه ای و دور از لغزشهای زلزله منجیل پیشنهاد می كنیم.

 
 
 

All Rights reserved ©2002-4   Vojoudi.com