شما اینجا هستید: مهندسی زلزله و عمران > مجموعه مقالات كنفرانسها > اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

 
بازگشت به صفحه اصلی

مجموعه مقالات کنفرانسهای تخصصی مهندسی عمران از سایت سیویلیکا

آدرس کنفرانسهای ایران:

لیست کنفرانسهای داخلی موجود در CIVILICA

مجموعه مقالات اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

Email: [email protected]

 

مجموعه مقالات همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

 

 1. فرو نشست زمین در اثر افت سطح آب زیرزمینی در دشت رفسنجان
 2. قراردادهای فروش آب- گام اول در سازماندهی و مشاركت كشاورزان در مدیریت شبكه های آبیاری و زهكشی
 3. كم آبیاری ذرت دانه ای بر اساس تابع تولید آب عملكرد
 4. كنترل سطح آب زیرزمینی به وسیله تغییر الگوی كشت در دشت همدان - بهار
 5. كنترل، تحكیم و تثبیت شیروانی های خاكی در كانال اصلی انتقال آب دشت آزادگان (AMC)
 6. كالیبراسیون و بهینه سازی سیفون آبگیری از كانالت ها
 7. كارایی مصرف آب محصولات زراعی مناطق مختلف كشور (مناطق كرمان، همدان، مغان، گلستان و خوزستان)
 8. كاربرد عملی تصاویر ماهواره ای نرم افزار (GoogleEarth) Keyhole در شبكه های آبیاری و زهكشی
 9. كاربرد مدل OPDM در تعیین الگوی كشت در شرایط كم آبیاری
 10. كاربرد مدل كوپام (COPAM) درطراحی و ارزیابی عملكرد شبكه های آبیاری مطالعه: شبكه قویی
 11. كاربرد تكنیك های سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در تهیه نقشه شماره منحنی جهت برآورد حجم رواناب
 12. كاربرد تحلیل كم آبیاری در مقادیر مختلف بارندگی به منظور بهینه سازی آب آبیاری و كود نیتروژن برای گندم
 13. كاربرد روشهای تصمیم گیری چند معیاره در اولویت بندی پروژه های آبیاری و زهكشی مشاركت مردمی
 14. كاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سنجش از دور (RS) در مدیریت آبیاری
 15. كاربرد سامانه های اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مدیریت بهره برداری و نگهداری شبكه های آبیاری و زهكشی
 16. كشاورزی صحیح با بهره گیری از تكنولوژی GIS و RS گامی در جهت توسعه پایدار زیست محیطی
 17. مقایسه قابلیت برازش برخی مدلهای رطوبتی خاك
 18. مقایسه منحنی كالیبراسیون دستگاه TDR (مدل TRASE SYSTEM1) با مدل های تاپ وهمكاران (1980) ومدل تركیبی در بافت های مختلف
 19. مقایسه مدلهای شبكه عصبی مصنوعی و رگرسیون در پیش بینی آورد رسوب درحوزه اهرچای آذربایجان شرقی
 20. مقایسه و ارزیابی فنی شیرهای اتوماتیك معمول در ایران ، مورد استفاده درآبیاری بارانی ( كلاسیك ثابت و نیمه ثابت )
 21. مقایسه آبیاری به روش هیدروفلوم ، با روش مرسوم نهر وسیفون در مزارع نیشكر كشت وصنعت كارون
 22. مقایسه آزمایشگاهی اثر صفحات مستغرق دو زاویه ای و انحنادار بر تثبیت سواحل رودخانه
 23. مقایسه خصوصیات جریان و میزان استهلاك انرژی در شیب شكن های قائم با جریان هوادهی شده و هوادهی نشده
 24. مقایسه دقت روشهای شبكه های عصبی مصنوعی و پنمن-مانتیس در محاسبه تبخیروتعرق پتانسیل
 25. مقایسه روش های مختلف برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل
 26. مقایسه روش های مختلف براورد ظرفیت طراحی زهكش انحرافی بانتایج حاصل از حل معادلات هیدرودینامیك جریان (نرم افزار MIKE11) مطالعه موردی شبكه آبیاری و زهكشی زیدون - بهبهان
 27. مقایسه روشهای كنترل جریان میرای هیدرولیكی ناشی از ضربه قوچ
 28. مقایسه روشهای برآورد نیاز آبی بر اساس روشهای توصیه شده توسط سازمان خواروبار جهانی (FAO)
 29. مقایسه راندمان كاربرد آب در سیستمهای مختلف آبیاری تحت فشار (مطالعه موردی : استان همدان)
 30. مقایسه راندمان آبیاری اراضی یكپارچه و غیر یكپارچه شبكه آبیاری دز
 31. مقایسه شاخص تنش آبی گیاه به دو روش ایدسو و جكسون برای گیاه چغندرقند در شرایط شمال خوزستان
 32. مقایسه ضریب هدایت هیدرولیكی بدست آمده از روش چاهك معكوس با روش پمپاژ به داخل چاهك
 33. مقدار ضریب دبی در روزنه های مستطیلی شرایط مستغرق و آزاد
 34. مهندسی ارزش در اجرای طرح سیفون بزرگ كرخه
 35. مواد درزبندی، درز كانالهای بتنی(لاینینگ) ماسه آسفالت
 36. محاسبه فاصله زهكشهای زیرزمینی در شرایط غیر ماندگار با استفاده از شبكه های عصبی مصنوعی
 37. محاسبه تبخیر غیرماندگار به روش Zero Flux Plane (ZFP)
 38. محاسبه حجم وسطح دریاچه سد كارون ۳ با استفاده از سنجش از دور و GIS
 39. مدل بهینه سازی مصرف آب در گلخانه های هیدروپونیك با استفاده از پلیمر سوپر جاذب PR3005A
 40. مدل ریاضی تحلیلی یك بعدی انتقال و انتشار شوری در رودخانه هندیجان با در نظرگرفتن شرایط جزر و مد و دبی های متفاوت آبگیری
 41. مدل ریاضی جریان ناپایدار دو بعدی آب در زهكشهای نصب شده در دو عمق مختلف
 42. مدل سیستم دینامیك در مدیریت بهره برداری از منابع آبی در شبكه های آبیاری (مطالعه موردی حوزه Qiantang در چین)
 43. مدیریت مشاركتی شبكه های آبیاری ، رهیافتی نوین در انتقال مدیریت منابع آب كشاورزی
 44. مدیریت آبیاری در شالیزار
 45. مدیریت بهینه آب در سطح مزرعه: مطالعه موردی ارزیابی استراتژی كم آبیاری به صورت یكنواخت در تمام مراحل رشد
 46. مدیریت تحویل آب در شبكه های آبیاری و زهكشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیائی GIS
 47. مدیریت تخصیص منابع آب در حوضه آبریز رودخانه الله
 48. مدیریت دفع پسابها در شبكه های آبیاری و زهكشی جنوب كرخه
 49. مدیریت زه آب های اراضی شركت توسعه نیشكر و گزینه هایی برای دفع آن
 50. مزایای استفاده از ریزشمع ها در ساخت و تثبیت سازه های آبی
 51. مسائل و مشكلات اجرایی شبكه زهكشی زیرزمینی دشت دالكی (بوشهر)
 52. مشكلات خاكریزی در احداث كانال ها و راهكارهای موجود
 53. مطالعه مؤلفه های بیلان آب بویژه رواناب در مناطق شرقی، غربی و مركزی استان گیلان
 54. مطالعه روابط رگرسیونی بین برخی از فاكتورهای شیمیایی و EC آب آبیاری و زه آبهای اراضی شركت توسعه نیشكر و صنایع جانبی
 55. معرفی استراتژی های مدیریتی در بهینه سازی آبیاری
 56. معرفی روشی نوین در ارزیابی پیامدهای زیست محیطی- مطالعه موردی طرح جمع آوری زه آبهای غرب كارون و كرخه سفلی
 57. معرفی ضوابط و معیارهای طراحی لوله های كم فشار (Low pressure pipe design) برای طرح شبكه فرعی آبیاری و زهكشی میاناب شوشتر
 58. نقش آموزش و ترویج در مدیریت مصرف آب كشاورزی دشت گرمسار
 59. نحوه بستر سازی و اجرای خطوط لوله های آبیاری مزارع با استفاده از لوله های پلی اتیلن
 60. هیدرولیك تخلیه و برآورد ضریب CD در سدهای لاستیكی با استفاده از مدل فیزیكی
 61. یك راه حل عددی برای لحاظ كردن تاثیر Et بر افت ایستابی و فاصله زهكشها
 62. گزیده ای از مسایل و مشكلات مدیریت تامین مصالح شبكه های آبیاری (مطالعه موردی پروژه های حوضه جنوب كرخه)
 63. پیش بینی دبی متوسط هفتگی ورودی به مخزن سد درودزن بوسیله شبكه عصبی مصنوعی
 64. پتانسیل یابی سیستم های آبیاری تحت فشار در مناطق مركزی استان كرمانشاه
 65. آلودگی آبهای زیرزمینی به وسیله كودهای مصرفی كشاورزی (مطالعه موردی دشت قزوین)
 66. آزمایش های ضروری كنترل كیفی فیزیكی و شیمیایی برای بكارگیری عایق های ژئوسنتتیك (geosynthetic) در كانال های آبیاری و زهكشی
 67. افزایش كارایی مصرف آب با استفاده از آبیاری قطره ای زیر زمینی
 68. الگوریتم بهینه سازی PSO و كاربرد آن در طراحی بهینه حجم مخازن سدها
 69. انتخاب مناسبترین روش آبیاری با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی
 70. اتو ماتیك كردن سازه های كنترل سطح آب در كانال های آبیاری اتوماتیك كردن سازه های كنترل سطح آب
 71. اثر آبیاری یك جویچه در میان (كم آبیاری) روی خصوصیات كمی وكیفی نیشكر در مزارع جنوب اهواز
 72. اثر آبیاری با فاضلاب تصفیه شده بر روی ضریب هدایت هیدرولیكی اشباع در خاك با بافت لوم شنی
 73. اثر روشهای مختلف آبیاری تحت فشار بر عملكرد و اجزای عملكرد ارقام آمارانت
 74. اثرات مدیریت آبیاری بر توزیع نمك در خاك (مطالعه موردی شبكه آبیاری و زهكشی دشت تبریز)
 75. اثرات بكارگیری مهندسین مشاور در بخش بهره برداری و نگهداری شبكه های آبیاری و زهكشی استان خوزستان
 76. اثرات سطوح مختلف كود نیتراتی و آب آبیاری بر آبشویی نیترات و عملكرد ذرت تحت مدیریت كود-آبیاری
 77. ارایه مدل كامپیوتری جهت بررسی عملكرد هیدرولیكی و فرایند رسوب گذاری آبگذر زیر جاده ای در شبكه های آبیاری
 78. ارائه مدل آماری به منظور استفاده در مدیریت تخصیص زیر حوضه های كم وسعت شرق خوزستان( مطالعه موردی: محدوده مرغاب)
 79. ارائه و ارزیابی بیلان (روند تغییرات) رطوبتی خاك
 80. ارائه یك مدل بهینه سازی غیرخطی برای شبكه های آبیاری كم فشار
 81. ارائه روشی در گزینش سیستم ابیاری مناسب
 82. ارجحیت روش توزیع آب در شبكه های آبیاری بر مبنای تقاضا
 83. ارزیابی فنی سیستم های آبیاری قطره ای اجراشده در شهرستان اراك
 84. ارزیابی فنی سیستم های آبیاری بارانی اجرا شده در شهرستان اراك
 85. ارزیابی فیلترهای بكاررفته در زهكشهای زیرزمینی اراضی میان آب، ملاثانی، دانشگاه اهواز و واحد كشت و صنعت امیركبیر خوزستان
 86. ارزیابی كیفی آب رودخانه كارون برای آبیاری محصولات كشاورزی در بازه شوشتر - اهواز
 87. ارزیابی كیفیت فاضلابهای ورودی و خروجی تصفیه خانه فاضلاب غرب شهر اهواز برای استفاده مجدد در كشاورزی
 88. ارزیابی مدل DRAINMOD و بررسی تاثیر منطقه غیر اشباع خاك بر نوسانات سطح ایستایی در شرایط نیمه خشك خوزستان
 89. ارزیابی مدل MSM جهت پیش بینی تبخیر - تعرق بالقوه ذرت دانه ای و مقایسه نتایج آن با مقادیر حاصله از روش های پیشنهادی فائو 56
 90. ارزیابی مسائل ومشكلات فنی، راندمان انتقال و مدیریت بهره برداری در پوششهای مختلف اجرا شده دركانالهای آبیاری (مطالعه موردی دشت همدان-بهار)
 91. ارزیابی مشكلات احداث و توسعه شبكه های مدرن آبیاری و زهكشی در اراضی بهبود مطالعه موردی شبكه آبیاری و زهكشی شهرچای ارومیه
 92. ارزیابی معادلۀ جهانی شاخص فشردگی با خصوصیات فیزیكی خاك جهت نشست سازه های آبی در منطقۀ خوزستان
 93. ارزیابی و انتخاب سیستم مناسب آبیاری در مناطق تویسركان و كبودر آهنگ
 94. ارزیابی و تعیین ضرایب مدلهای نفوذ آب در خاك در اراضی دانشكده كشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
 95. ارزیابی وبرنامه ریزی آبیاری،سیستم آبیاری حبابی(بابلر)برروی نخل استعمران درمزرعه آزمایشی شهیدرجایی دشت امیدیه
 96. ارزیابی پوششهای بتنی و ژئوسنتتیكی(ژئوممبران) در كانالها
 97. ارزیابی آب دریاچه های ایذه در تأمین آب كشاورزی اراضی دیم دشت ایذه
 98. ارزیابی آثار زیست محیطی اجرای طرح آبیاری و زهكشی در اراضی كشاورزی دشت شاوور
 99. ارزیابی اجمالی اثرات زیست محیطی طرحهای آبیاری و زهكشی بر تالاب بامدژ
 100. ارزیابی استفاده از سیستم های آبیاری سطحی و كم فشار در شبكه های فرعی آبیاری
 101. ارزیابی روابط حاكم بر طراحی زهكشهای زیرزمینی در كشت و صنعت كارون و امیركبیر
 102. ارزیابی راندمان واحد درجه 3 (تركیبی از راندمان كاربرد در مزرعه و راندمان توزیع) واحد B.C شركت كشت و صنعت شهید بهشتی
 103. ارزیابی سیستم های آبیاری بارانی فضای سبز شهر اصفهان و بررسی امكان اصلاح آنها
 104. ارزیابی عملكرد مدیریت بهره برداری و نگه داری از شبكه ی آبیاری سد گرگان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)
 105. ارزیابی عملكرد هیدرولیكی آبیاری قطره ای با استفاده از فیلتر SDF
 106. ارزیابی عملكرد هیدرولیكی سازه های آب در ارتباط با مدیریت شبكه آبیاری مغان
 107. ارزیابی عملكرد و مسائل و مشكلات سازه اندازه گیری نیرپیك در شبكه های آبیاری و زهكشی دشت اوان و شمال شرق اهواز
 108. ارزیابی عملكرد شبكه آبیاری و زهكشی بهبهان با استفاده از مدل NPAIS
 109. ارزیابی عملكرد شبكة آبیاری و زهكشی مهاباد با استفاده از بانك اطلاعات طراحی شده
 110. استفاده از تكنیكهای سنجش از دور (RS) در مطالعات حوزه آبریز جهت طراحی شبكه های آبیاری - زهكشی (بررسی موردی در خصوص حوزه های آبریز)
 111. استفاده از دو روش بهینه سازی غیرخطی متریك متغیر و گرادیان مزدوج به منظور بدست آوردن معادلاتی جهت محاسبه ضریب دبی در دریچه های كشویی
 112. استفاده از روش EC سنجی برای تعیین تلفات تبخیر و باد در آبیاری بارانی
 113. استفاده از روش درو نیابی نقاط روی صفحه موجی با مفهوم انتگرال دوگانه در طراحی تسطیح اراضی در مدل ریاضی Tas-Element
 114. استفاده از شبكه های عصبی مصنوعی (ANNs) برای تخمین رسوب در دریاچه سد سپیدرود
 115. استفاده ازآهك در تثبیت بستر كانال آبرسان طرح آبیاری و زهكشی كوثر، واقع در محل باتلاق كانال توانا
 116. استفاده ازسیستم جدید آبیاری تحت فشار (نآفع) برای شبكه های آبیاری درمقایسه باروش آبیاری قطره ای
 117. استراتژیهای تخصیص منابع آب به مصارف مختلف
 118. اصلاح مدل ون گنوختن- معلم درپی شبینی توابع هدایت هیدرولیكی-رطوبت خاك و مقایسه نتایج آن و دیگر مد لها با مقادیر اندازه گیری شده در برخی از خا كهای موجود در بانك اطلاعاتی UNSODA
 119. اصلاح نسبت C/F در طراحی تسطیح با استفاده از روش ریاضی در مدل Tas-Element
 120. اصلاح و بازسازی نهر سنتی خان واستفاده ا ز آن به جای كانال اصلی سمت راست شبكه چپرآباد
 121. بكارگیری و انتقال مدیریت آبیاری به تشكل های مردمی IMT&WUA
 122. بهینه یابی ضریب تخلیه سرریزهای جانبی در كانالهای آبیاری با استفاده از شبكه های عصبی مصنوعی
 123. بهینه سازی مصرف آب در شبكه های آبیاری با استفاده از تخصیص صحیح آب
 124. بهینه سازی تخمین هدایت هیدرولیكی,جهت نصب زهكش در اراضی كشاورزی با استفاده از روش كیریجینگ,ومقایسه آن با روش پولیگن بندی تیسن مطالعه موردی: {منطقه ویس (شمال شرق اهواز)}
 125. بهینه سازی خاكبرداری در ماسه بادی در كانال اصلی پای پل قطعه دوم
 126. بهره وری آب در اراضی زیر كشت شبكه های عمده آبیاری زاینده رود(نكوآباد و آبشار)
 127. بازنگری طراحی شبكه های آبیاری و زهكشی با دیدگاه استفاده تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی به منظور جلوگیری از اثرات سوء كمی و كیفی
 128. بحران كمبود آب در ایران، زمینه ساز ایجاد پارادایم نوین در نظامهای بهره برداری از منابع آب كشاورزی
 129. بدست آوردن معادلات و مدلهایی جهت محاسبه دبی در پارشالفلومهای مستغرق با استفاده از روشهای بهینه سازی غیرخطی و شبكههای عصبی مصنوعی
 130. برآورد بار املاح محلول (TDS) شبكه های آبیاری و زهكشی استان خوزستان و لزوم پایش شبكه زهكشی
 131. برآورد دقیق پارامترهای مورفومتری و اقلیمی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیای (GIS) و سنجش از دور (مطالعه موردی سد كارون3)
 132. برآوردپتانسیل آبی حوضه آبریز آبراهه های مشرف به شبكه به لحاظ كمی و كیفی جهت استفاده در طراحی شبكه آبیاری و زهكشی اراضی پایاب سد مطالعاتی ابوالعباس واقع در شمال شرقی باغملك
 133. بررسی فنی و اقتصادی واحد عمرانی L2 و L3 شبكه آبیاری و زهكشی هندیجان
 134. بررسی كمی و كیفی آبهای زیرزمینی دشت تبریز
 135. بررسی كیفی منابع آب حوضه آبریز سد مخزنی و شبكه آبیاری و زهكشی ابوالعباس ۲
 136. بررسی كیفی آب رودخانه كندگ واقع در استان خوزستان از جنبه مصرف كشاورزی
 137. بررسی كیفی آب رودخانه كارون جهت كاربرد در شبكه های آبیاری با استفاده از شاخص های كیفیت آب
 138. بررسی كیفیت آب رودخانه دز و پسابهای صنعتی و كشاورزی منطقه
 139. بررسی كاركرد طرحهای الگویی آبیاری تحت فشار در سطح استان خوزستان
 140. بررسی میزان آب مصرفی ارائه روشهای جدید در استفاده از آب آبیاری به روش هیدروفلوم در مزارع كشت و صنعت نیشكر امیركبیر
 141. بررسی مبانی طراحی حوضچه رسوبگیر وصیله و راهكارهای احیای آن
 142. بررسی مدیریت و بهره وری مصرف آب در مزارع با استفاده از دماسنج مادون قرمز
 143. بررسی مسایل و مشكلات بهره برداری از شبكه های آبیاری و زهكشی و اهمیت مشاركت مردمی
 144. بررسی مسائل و مشكلات موجود شبكه های آبیاری و زهكشی استان خوزستان
 145. بررسی مسائل و مشكلات شبكه آبیاری و زهكشی شركت توسعه نیشكر و صنایع جانبی دعبل خزاعی
 146. بررسی مشكلات فنی و اجرایی شبكه آبیاری و زهكشی پروژه دعبل خزاعی
 147. بررسی مطالعات موردی مدیریت تخصیص بهینه از منابع آب زیرزمینی دشت اندیمشك
 148. بررسی نقش الگوهای كشت نباتات زراعی در تعیین نیاز آبی جهت توسعه كشاورزی و نیل به كشاورزی پایدار در منطقه درپروژه سد و شبكه آبیاری و زهكشی خیرآباد
 149. بررسی نقش سند ملی آب در عملكرد مصارف آب شبكه آبیاری ناحیه شمال خوزستان
 150. بررسی وضعیت كمی وكیفی زهابهای كشاورزی واثرات آنها بركیفیت منابع آب استان خوزستان
 151. بررسی وضعیت هیدرولیكی شبكه آبیاری حمیدیه و قدس در اثر رسوبگذاری و ارائه راهكارهایی جهت كاهش ته نشینی رسوب دركانالها
 152. بررسی وضعیت رسوب موجود در شبكه های آبیاری و نقش لایروبی به موقع در راستای بهبود میزان راندمان آبیاری در شبكه ها
 153. بررسی پیشروی جبهه رطوبتی تحت منبع نقطه ای در خاكهای مطبق با سطوح شیبدار
 154. بررسی پایداری دال حوضچۀ آرامش تحت نوسانات فشار ناشی از پرش هیدرولیكی و فشار بركنش
 155. بررسی آلوده شدن خاك و آب در اثر مصرف آفت كشهای شیمیایی كشاورزی با دستگاه FTIR (مطالعه موردی منطقه اسماعیل آباد در غرب دشت قزوین)
 156. بررسی آزمایشگاهی اثر صفحات مستغرق بر آب شستگی پایه پلها
 157. بررسی آزمایشگاهی رابطه آبگذری و اندازه روزنه در حوضچه های رسوبگیر گردابی
 158. بررسی امكان پرورش ماهی (در قفس) در كانالهای شبكه آبیاری دز و اثرات زیست محیطی آن
 159. بررسی امكانات منابع آب های زیر زمینی و عوامل وثر بر پتانسیل های منابع آب در مناطق مختلف شرق استان گیلان. مطالعه موردی: دشت آبرفتی املش، رودسر و كلاچای
 160. بررسی اندركنش رسوبگذاری و آستانه حركت و تعیین ضریب زبری واقعی در كانال چپ سد سنگر
 161. بررسی انسداد لترا لهای زهكشی ناشی از توسعه ریشه علفهای هرز در مزارع نیشكر استان خوزستان
 162. بررسی اتوماسیون كامل سنترپیوت (Center Pivot) بااستفاده از برنامه ریزی آبیاری به روش Temperature - Time Threshold TTT
 163. بررسی اثر كیفی آب رودخانه دز بر شوره زار شدن اراضی كشاورزی منطقه 8 SR
 164. بررسی اثر بافت خاك بر روی یكنواختی و راندمان در آبیاری موجی
 165. بررسی اثر زهكشها بر كیفیت آب رودخانه پسیخان بوسیله مدل WASP6 (Water Quality Analysis Simulation Program)
 166. بررسی اثر سطح آب زیرزمینی و ضخامت لایه آبدار بر میزان جریان نشت معكوس به كانال
 167. بررسی اثرات آبیاری و زهكشی نامناسب بر كاهش رشد نیشكر
 168. بررسی اثرات تغییر در روشهای آبیاری (آبیاری سطحی و تحت فشار) در پروژه سد و شبكه آبیاری و زهكشی بالارود جهت بهره برداری بهینه از آب در كشاورزی
 169. بررسی استفاده از مدیریت طرح در پروژه های آب و فاضلاب مطالعه موردی مدیریت طرح فاضلاب شهرهای نیشابور، تربت حیدریه و سبزوار انصاری حسین
 170. بررسی استفاده از حداقل داده های هواشناسی در معادله پنمن مانتیث مطالعه موردی استان خوزستان
 171. بررسی بیلان رسوب در آبگیر ایستگاه پمپاژ مارد
 172. بررسی برخی شاخصهای بهره وری آب در شبكه های آبیاری و زهكشی استان خوزستان و ارائه پیشنهادات
 173. بررسی تلفات آب و تعیین راندمانهای انتقال و توزیع در شبكه آبیاری شاوور
 174. بررسی تلفات تبخیر و باد در سیستم آبیاری بارانی كلاسیك ثابت با آبپاش متحرك
 175. بررسی توانائی تعیین میزان شوری خاك با استفاده از تصاویر ماهواره ای
 176. بررسی توزیع فشار روی تاج سرریزهای استوانهای و تاج دایرهای با ارتفاعات مختلف
 177. بررسی تأثیر هوادهی بر روی پارامترهای هیدرولیكی جریان در شیب شكن قائم (با استفاده از مدل فیزیكی)
 178. بررسی تاثیر كم آبیاری بر عملكرد ذرت علوفه ای در مراحل مختلف رشد آن
 179. بررسی تاثیر سیستم آبیاری بارانی بر كارائی مصرف آب ارقام رایج زیر كشت سیب زمینی (مطالعه موردی در همدان)
 180. بررسی تاثیر سیستمهای آبیاری قطره ای نواری ، بارانی و جویچه ای بر كارایی مصرف آب و عملكرد كمی و كیفی چغندر قند
 181. بررسی تاثیر عوامل جوی وهیدرولیكی برضریب یكنواختی توزیع آب در آبیاری بارانی در منطقه امیدیه
 182. بررسی تحلیلی الگوی كشت پیشنهادی مشاور طراح شبكه آبیاری ناحیه شمال با وضعیت موجود بهره برداری
 183. بررسی تغییرات كیفیت آب رودخانه خورخوره چای- سد مخزنی سنته در حالت پایدار- با استفاده از مدل ریاضی BATHTUB
 184. بررسی تغییرات كیفیت آب رودخانه دز ناشی از ورود پساب طرحهای آبیاری و زهكشی در قالب طرح ساماندهی آبراهه كارون
 185. بررسی تغییرات آب قابل استفاده خاكهای مختلف در اثر افزودن هیدروژل و كمپوست
 186. بررسی تغییرات رطوبت با افزایش فشار آب در الگوهای رطوبتی ایجاد شده در خاكهای متوسط بافت با كاربرد عمودی لوله های تراوا
 187. بررسی تغییرات سطح ایستابی و شوری خاك در اراضی زیر شبكه ناتمام فجر رامهرمز
 188. بررسی تغییرات غلظت نیترات در آب آبیاری وزه آب های مزارع نیشكر جنوب اهواز
 189. بررسی خصوصیات آبدهی لوله های تراوا
 190. بررسی خطا در برآورد ET ناشی از شار گرمای محسوس در مدل SEBAL
 191. بررسی راندمان رسوب زدایی رسوبگیر لوله گردابی در ابتدای كانال ها
 192. بررسی راه های افزایش آبدهی رودخانه شاووراز طریق شبكه آبیاری و زهكشی دز
 193. بررسی زیست محیطی طرح آبیاری و زهكشی دشت شادگان بر اكوسیستم تالاب شادگان
 194. بررسی شرایط حد ته نشینی رسوب در بازوی خروجی سیفونهای معكوس كانال پای پل
 195. بررسی طرح تجهیز باغات مركبات به سیستم های آبیاری تحت فشار و ارائه پیشنهادات
 196. بررسی علل نابسامانی در خدمات نگهداری شبكه های آبیاری و زهكشی و ارائه پیشنهادات و فعالیتهای صورت گرفته در سازمان آب و برق خوزستان
 197. بررسی علل تخریب لاینینگ كانال پمپاژ شماره 3 شبكه آبیاری و زهكشی مغان
 198. بررسی علل عدم استقبال كشاورزان از طرحهای مشاركت مردمی
 199. بررسی عملكرد و راندمان محصول در روش های آبیاری SDI, LEPA and Spray
 200. بررسی عملكرد گیاه ذرت در روش آبیاری قطره ای نواری (T-Tape)
 201. بررسی عملكرد سیستم های آبیاری بارانی در مزارع تحت مدیریت زارعین در شبكه آبیاری و زهكشی دشت قزوین
 202. بررسی عملكرد سیستم های آبیاری بارانی سنترپیوت با آبپاش های مختلف در شبكه آبیاری و زهكشی دشت قزوین
 203. بررسی عملكرد سازه اندازه گیری پارشا لفلوم در شبكه های آبیاری و زهكشی استان خوزستان
 204. بررسی عوامل موثر در افزایش میزان جلب مشاركت كشاورزان گرمسار درمدیریت شبكه آبیاری و زهكشی دشت گرمسار ( دربرگرفته از طرح تحقیقاتی دانشگاهی اجرا شده توسط نگارندگان مقاله )
 205. بررسی عوامل موثربر مشاركت بهره برداران در شبكه های آبیاری وزهكشی خوزستان به منظور ارائه راهكارهای مناسب
 206. بررسی عوامل مؤثر در بهبود اندازه گیری هدایت هیدرولیكی اشباع خاك با استفاده از آنالیز دو عمقی گلف
 207. تنش برشی بحرانی فرسایش رسوبات چسبنده و نقش آن در طراحی كانالهای روباز
 208. توسعه و كاربر مدل آنالیز حساسیت هیدرولیكی در ارزیابی شرایط بهره برداری شبكه های آبیاری
 209. تاثیر كاربرد زئولیت سدیمی بر نگهداشت نیترات در خاك در شرایط رطوبت اشباع
 210. تاثیر محل استقرار روزنه و جریان خروجی از آن در جهش هیدرولیكی مدل آزمایشگاهی فیفر با روزنه با فشردگی جانبی جزئی
 211. تاثیر مطالعات ویافته های اجتماعی بر جانمایی شبكه آبیاری و زهكشی قلعه چای
 212. تاثیر تیغه های گرداب شكن بر جریان سرریزهای نیلوفری
 213. تجربه استفاده از روش آبیاری قطره ای (TAPE) در اراضی كشاورزی پشینه زار اندیمشك
 214. تحلیل و پیش بینی نوسانات هیدروگراف واحد آبخوان دشت شهركرد با استفاده از روش های چگالی طیفی و مدل های ARIMA
 215. تحلیل سری زمانی درجه حرارت متوسط سالانه و تاثیرآن بر مصرف آب كشاورزی
 216. تحلیلی بر مقدار واقعی مصرف آب در شبكه آبیاری و زهكشی درودزن
 217. تخمین میزان آبشستگی در پائین دست سرریزهای آبشاری
 218. تخمین اثر كم آبیاری در مناطق مختلف اقلیمی ایران بر برخی از گیاهان كشت شده در این مناطق با استفاده از داده های FAO و سازمان بین المللی انرژی اتمی
 219. تخمین تبخیر - تعرق گیاهان با استفاده از داده های سنجش از دور (RS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در حوضه آبخیز تنگ كنشت كرمانشاه
 220. تخمین تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه مرجع (Eto) با استفاده از شبكه های عصبی در منطقه اهواز
 221. تخمین شكل پیاز رطوبتی در آبیاری قطره ای زیر سطحی با استفاده از مدل WetUp
 222. تدوین مدل تبدیل تبخیر از تشت به تبخیر و تعرق گیاه مرجع مطالعه موردی استان خوزستان
 223. تدوین مدل ریاضی هیدرولیكی - هیدرولوژیكی مبتنی بر GIS برای شبیه سازی فرایند بارش - رواناب در حوزه آبریز امامه
 224. تدوین شاخص های ارزیابی عملكرد شبكه های آبیاری به تفكیك عوامل سازه ای و مدیریتی، مطالعه موردی كانال E1R1 شبكه دز
 225. تعیین میزان تخصیص منابع آب كشاورزی در شبكه های آبیاری و زهكشی حوضه كارون بزرگ بر اساس سند ملی آب كشور
 226. تعیین معادله نفوذ در جویچه معمولی و غلام گردشی در خاك سری دانشكده (باجگاه- استان فارس)
 227. تعیین نیازآبی و ضرایب گیاهی نیشكر در اراضی كشت و صنعت هفت تپه خوزستان
 228. تعیین هیدرومدول آبیاری و نحوه كنترل دبی و فشار واحدهای زراعی در شبكه های بزرگ آبیاری تحت فشار
 229. تعیین الگوهای پیشروی رطوبتی، در خاكهای با بافت متوسط به روش آبیاری زیرزمینی تراوا با كاربرد عمودی لوله ها
 230. تعیین بالانس آب و نمك در اراضی آبخور سد رئیسعلی دلواری
 231. تعیین شرایط هیدرولیكی تخلیۀ رسوب از سیفون معكوس بایجاد موج ناگهانی
 232. تعیین ضرایب گیاهی منفرد و دوتایی گیاه سویا
 233. تغییر مسیر زهكش اصلی ساحل چپ پروژه هندیجان و حذف سه رشته زهكش درجه ۲ ( مهندسی ارزش)
 234. جلوگیری از تلفات آب با استفاده از جداره ای تراوا در آبیاری زیر زمینی
 235. حذف كادمیوم از آب و پساب كشاورزی با استفاده از پوسته شلتوك
 236. دیدگاه های مدیریتی در شناخت و بهبود كارایی مصرف آب
 237. دستورالعمل طراحی ابنیه مناسب ورودی زهكش درجه 3 به زهكش اصلی (ابنیۀ مكمل زهكش)
 238. روندیابی پارامترهای كیفی آب درشبكه های آبیاری و زهكشی با استفاده از حل تحلیلی معادله انتقال و پخش آلودگی(مطالعه موردی كشت و صنعت فارابی)
 239. راندمان های كاربرد آب در مزارع نیشكر (واحد امیركبیر) در دو حالت جویچه های بازسازی شده (Helling Up) و بدون بازسازی
 240. رابطه بارندگی های روزانه و بارندگی های با تداوم بیش از یك روز در حوضه جنوب غربی زاگرس
 241. سنجش تاثیر كانال زهكش حسنلو بر روی تالاب های دشت نقده توسط مدل ریاضی
 242. سامانه مدیریت و نگهداری شبكه های آبیاری مارون
 243. سازه های فرهنگی، اجتماعی مؤثر در نگرش گندمكاران شهرستان نهاوند پیرامون توسعة آبیاری بارانی
 244. شاخصهای ارزیابی عملكرد شبكه های آبیاری و زهكشی
 245. شبیه سازی هیدرولیكی پدیده ضربه قوچ در خطوط انتقال آب چند قطری با جنسهای متفاوت
 246. ضر یب دبی در مدل سرریز - دریچه
 247. ضرورت همیاری ملی جهت ایجاد زهكش سراسری استان خوزستان
 248. ضرورت بكار گیری روش فازی در ارزیابی عملكرد شبكه آبیاری و زهكشی مارون
 249. ضرورت رسم منحنیهای تراز آ بهای زیرزمینی به وسیله روش دستی همراه با رو شهای رایان های
 250. طراحی لوله های آبده سیستم های آبیاری بارانی در مدل Sprinkler Mod: الف. طراحی لوله های آبده با آبپاش ثابت
 251. طراحی لوله های آبده سیستم های آبیاری بارانی در مدل Sprinkler Mod: ب. طراحی لوله های آبده با آبپاش متحرك
 252. طراحی و كاربرد سیستمهای كنترل خودكار در بهبود فرایند تنظیم و توزیع جریان شبكه های آبیاری
 253. طراحی یك وسیله ساده سیاله ای در آبیاری موجی
 254. طراحی بهینه ابعاد سیستم انحراف سدها براساس عدم قطعیتهای هیدرولیكی و هیدرولوژیكی با استفاده از الگوریتم ژنتیك
 255. طراحی بهینه سیستمهای زهكشی بر اساس مسائل زیست محیطی با استفاده از الگوریتم ژنتیك
 256. طرح و اجرای سازه اندازه گیری دبی جریان آب در بخشی از شبكه كانال های زیردست سد درودزن
 257. عملكرد و خصوصیات هیدرولیكی انواع قطره چكانها در فشارها و دماهای مختلف
 258. عوامل موثر بر پایداری مقاطع غیر یكنواخت مجاری طبیعی

 

 

 

 
 

تمام حقوق برای سایت Vojoudi.com محفوظ است - [email protected]