شما اینجا هستید: مهندسی زلزله و عمران > مجموعه مقالات كنفرانسها > همایش ژئوماتیک 85

 
بازگشت به صفحه اصلی

مجموعه مقالات کنفرانسهای تخصصی مهندسی عمران از سایت سیویلیکا

آدرس کنفرانسهای ایران:

لیست کنفرانسهای داخلی موجود در CIVILICA

مجموعه مقالات همایش ژئوماتیک 85

Email: [email protected]

 

مجموعه مقالات همایش ژئوماتیک 85

 

 

 1. ارزیابی قابلیت GPS برای اندازه گیری خصوصیات مورفومتری فرسایشهای خندقی و مقایسه نتایج آن با روشهای سنتی
 2. COMPARING SPECTRAL AND OBJECT BASED HYPERSPECTRAL IMAGE ANALYSIS FOR PALM COVER MAPPING USING EO-1/HYPERION IMAGERY
 3. FIXING OF CYCLE SLIPS IN DUAL-FREQUENCY GPS PHASE OBSERVABLES USING DISCRETE WAVELET TRANSFORMS
 4. GEOTHERMAL RESOURCE PROSPECTING USING GIS
 5. GIS و مسیر یابی با تكیه بر فرایند تكراری
 6. GPS Precise Point Positioning Technique (A Case Study in Iranian Permanent GPS Network for Geodynamics)
 7. Large-scale crustal deformation in Iran inferred from GPS measurements
 8. Leica GPS SpiderNET Innovation in GPS Network RTK Software and Algorithms.
 9. Modification of ellipsoidal Stokes function
 10. MULTI-OBJECTIVE POTIMIZATION MODELS (MOON) OF GEODETIC NETWORKS
 11. On the Accuracy of Satellite-Derived Surface Radiation Budget (Introduction to an Auxiliary Software)
 12. Pinciples of Using Integrating GPS and Neural Network in Surveying Displacement of Large Span Bridges
 13. Pinciples of Using Integrating GPS and Triazial Accelerometers in Surveying Displacement of Large Span Bridges
 14. SCALAR RISK FUNCTIONS AS CRITERIA FOR DATUM DEFINITION IN GEODETIC NETWORKS
 15. SCALAR RISK FUNCTIONS AS CRITERIA FOR DATUM DEFINITION IN GEODETIC NETWORKS
 16. Using Weighted Constraint Approach for Integration of Geodetic Control Networks
 17. فیلترینگ داده های لیزر اسكنر با تكیه بر تولید DTM
 18. قابلیت تعامل میان نرم افزارهای Internet GIS فن آوریهای سرویسهای وب
 19. كاربری از سیستمهای اطلاعات مكانی (GIS) و الگوریتم ژنتیك در انتخاب مسیر بهینه كامیونهای حامل مواد خطرناك
 20. كاربرد GIS در مدیریت بحران مطالعه موردی بر قابلیت استفاده از GIS در مدیریت بحران منطقه عسلویه
 21. كاربرد منطق فازی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای با استفاده از پیاده سازی آن در محیط GIS
 22. كاربرد های GIS در صنعت برق
 23. كاربردهای GIS در پاكسازی مناطق آلوده به مواد منفجره
 24. مقایسه ی روش های سنتی و روش نوین در پیكتاژ و محاسبات عملیات خاكی
 25. مكان یابی خوابگاه های دانشجویی با استفاده از GIS
 26. مكانیابی بهینه كاربری اراضی شهری با استفاده از سیستمهای اطلاعات جغرافیائی نمونه موردی (فضای سبز شهر یاسوج)
 27. محاسبه و میزان جابجایی در نقاط بر اساس مدلهای مختلف درمنطقه ایران
 28. مسیریابی بهینه منطبق بر اصول زیست محیطی با استفاده از GIS مطالعه موردی : مسیریابی بین دو موقعیت مكانی در استان مركزی
 29. معرفی قابلیتها و كاربردهای اسكنر فتو لیزری سه بعدی
 30. نقش SDI و Mobile GIS در مدیریت حوادث
 31. نقشه برداری در تونلهای بلند تجربه عملی در پروژه تونل 24 كیلومتری كوهرنگ 3
 32. همه چیز درباره گالیله
 33. وضعیت كنونی و چشم اندازهای اینده در زمینه ماهواره های تجاری تصویربرداری
 34. یكپارچه سازی اطلاعات خروجی توتال استیشن ها در قالب نرم افزار جامع رایانه ای
 35. پهنه بندی فرسایش و برآورد رسوب حوضه پگاه سرخ با استفاده از تكنیكهای RS و GIS و مدل MPSIAC
 36. پهنه بندی خطر زلزله در البرز مركزی بر مبنای نرخ ممان لرزه ای حاصل از مشاهدات GPS
 37. پیاده سازی وب سرویس نقشه ای
 38. پایگاه اطلاعات مكانی همراه بر مبنای فناوری اینترنت بی سیم: مبانی و پیاده سازی
 39. آنالیز و استراتژی پردازش شبكه دائم GPS ایران
 40. آنالیز طیفی و تشكیل مدل هارمونیك مولفه های جزر و مدی ایستگاه های خط ساحلی خلیج فارس
 41. آشكارسازی غبار و دود در تصاویر ماهواره ای با استفاده از اختلاف دمای درخشندگی
 42. الگویی برای مكان یابی بر اساس متدهای تصمیم گیری چند معیاره در GIS
 43. ارائه مدل ارزش راه هابا تكیه به روش AHP و كاربرد آن در GIS
 44. ارائه مدل ارزش راه هابا تكیه به روش AHP و كاربرد آن در GIS
 45. ارائه مدلی جدید در آشكارسای تغییرات كاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای
 46. ارزیابی كاربرد سیستم موقعیت یاب جهانی در مساحی و شبكه بندی عرصه های جنگلی
 47. ارزیابی و پهنه بندی درجه تناسب توسعه فیزیكی شهر تبریز با استفاده از GIS
 48. ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت های زویرچری و خران با استفاده از مدل DRASTIC در محیط GIS
 49. ارزیابی الگوریتمهای تولید اطلاعات مكانی جهت بهبود دقت طبقه بندی در تصاویر ماهواره ای
 50. ارزیابی اثرات خشكسالیها بر منابع آبهای زیرزمینی (مطاله موردی دشتهای شمال همدان)
 51. ارزیابی تاثیر نوع و نحوه توزیع مشاهدات بر دقت شبكه های فتوگرامتری برد كوتاه
 52. ارزیابی تاثیر اندازه داده های آموزشی بر دقت الگوریتم SVM در طبقه بندی داده های ابر طیفی
 53. ارزیابی تجزیه خطی پیكسلهای مختلط درمناطق كوهستانی
 54. ارزیابی تصاویر سنجنده ماهواره IRS-1D در تولید نقشه تصویری
 55. ارزیابی خطر پذیری فرسایش خاك با استفاده از مدل USLE در محیط GIS (مطالعه موردی : بخشی از حوزه آبخیز زنجانرود)
 56. ارزیابی داده های ارتفاعی ماهواره Topex/Poseidon با استفاده از داده ای ارتفاعی دقیق
 57. ارزیابی روش تعیین موقعیت ماهواره ای دقیق (PPP)
 58. استفاده از قابلیت های سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مدیریت آلودگی هوای شهر تبریز
 59. استفاده از تركیب طبقه بندی كننده ها به منظور طبقه بندی داده های ابرطیفی
 60. استفاده از خطای چندگانگی مسیر سیگنال های GPS برای آشكارسازی تغییر شكل سطوح
 61. استخراج عوارض از تصاویر بااستفاده از منطق فازی مطالعه موردی مسیر رودخانه كارون در تصاویر لندست
 62. اصلاح پهنه بندی خطر زمین لغزش در روش حائری - سمیعی با استفاده از عامل كاربری اراضی
 63. بهبود اعوجاجات هندسی نقشه های پوششی زمین شناسی
 64. برازش یك مدل مكان - آماری بر بیماری سرطان پوست به منظور حمایت از تصمیم گیری
 65. بررسی قابلیت های GIS در امدادرسانی در شبكه گاز شهری
 66. بررسی قابلیت اطلاعات دامنه تصاویر رادار ماهواره ای جهت تهیه نقشه مناطق تخریب شده در زلزله (مطالعه موردی زلزله بم)
 67. بررسی نقش كاربری مناسب اراضی در كاهش سیلخیزی حوضه آبخیز زیدشت طالقان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)
 68. بررسی الگوریتم های اتوماتی و نیمه اتوماتیك استخراج راه از تصاویر رقوی باتاكید بر روش فازی
 69. بررسی امكان تولید نقشه پوشش گیاهی در مقیاس 1:50000 در استان اصفهان با استفاده ا زتصاویر روزانه سنجنده MODIS
 70. بررسی انواع روشهای موجود برای تصمیم گیریهای چندمعیاری در GIS
 71. بررسی توان داده های ماهواره ای+ ETM جهت تفكیك تیپهای پوششی جنگل در جنوب زاگرس (مطالعه موردی دزفول )
 72. بررسی تاثیر اختلاف اندازه پیكسلهای تصاویر چندطیفی و پانكروماتیبك بر كیفیت طیفی تصاویر تركیب شده
 73. بررسی تغییرات سطوح برفگیر در ارتفاعات البرز مركزی با استفاده از تصاویر سنجنده های MODIS و AVHRR
 74. بررسی جایگاه مهندسی ژئوماتیك در كاربردهای میراث فرهنگی
 75. بررسی دقت فتوگرامتری برد كوتاه در مدلسازی تجهیزات صنعتی
 76. بررسی دلایل عدم انطباق ژئومتری و اطلاعات توصیفی در داده های فضایی كشور
 77. بررسی روند پیشرفت تكنولوژیهای نمایش نقشه بر روی اینترنت
 78. بررسی روند بیابان زایی كویر سگزی اصفهان با تصاویر سنجنده MSS و +ETM لندست
 79. بررسی روشهای اندازه گیری و كنترل ابعادی در صنعت و جایگاه فتوگرامتری صنعتی
 80. بررسی ساختارهای مختلف Clearinghouse ملی جهت رسیدن به ساختار بهینه
 81. تفكیك مرز شمالی جنگلهای خزری با استفاده از تصاویر چند زمانه ماهوارهای
 82. تهیه نقشه های توپوگرافی با استفاده از GPS
 83. تهیه نقشه پوشش اراضی كشوری با استفاده از سری های زمانی تصاویر ماهواره TERRA سنجنده MODIS
 84. تهیه نقشه ضریب گسیل ایران با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنجنده MODIS
 85. تاملات فركتالی در تعامل با سامانه های اطلاعات مكانی (مطالعه موردی: گسل های شمال غرب ایران)
 86. تاثیر انحناء خط شاقولی بر روی مولفه های انحراف قائم
 87. تحقیقی در ایجاد یك دیتوم دینامیك منطقه ای برای ایران
 88. تحلیل متالوژنیك پتانسیل آانی سازی مس درمنطقه طارم با سه روش Weight of Evidence Artificial Neural Networks و ( CA) Characteristic Analysis،( WOE)
 89. تست دقت هندسی تصاویر ماهواره ای با آرایش خطی جهت استخراج اطلاعات هندسی دو بعدی و سه بعدی
 90. تعیین محلهای مناسب برای اجرای عملیات پخش سیلاب در استان زنجان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
 91. جانمایی دوربین در فتوگرامتری صنعتی بروش بهینه سازی چندگانه تكاملی
 92. دوربینهای هوایی رقومی
 93. شناسائی بافتهای فرسوده با استفاده از سیستم های اطلاعات مكانی (GIS)
 94. طراحی مدل نوین ارزیابی توان اكولوژیك سرزمین ایران به منظور استقرار كاربری توسعه شهری وخدماتی

 

 

 

 
 

تمام حقوق برای سایت Vojoudi.com محفوظ است - [email protected]