شما اینجا هستید: مهندسی زلزله و عمران > مهندسی عمران > آموزش مهندسی عمران > زبان تخصصی > درس دوازدهم زبان تخصصی مهندسی عمران

 

پیوندهـــــــا

صفحه اصلی سایت

بازگشت به آموزش مهندسی عمران

بازگشت به زبان تخصصی مهندسی عمران

 

لطفا مطالب خود را به آدرس زیر ارسال نمایید: [email protected]

 

زبان تخصصی مهندسی عمران - درس دوازدهم

دریافت نسخه PDF قابل چاپ

 

   

لغات جدید درس دوازدهم :

بیهوده

Improvised

 

شرایط

Circumstances

پیوستگی

Cohesion

 

موقتی

Temporary

چسبنده

Adhesive

 

موضوع

Matter

پیوندی

Cohesive

 

قطعی

Clear-cut

مستقل

Discrete

 

نامحدود

Indefinitely

خارج شدن از

Expel from

 

عاقلانه

Judiciously

هموار كردن

Expedite

 

روكش

Overlay

فرض كردن

Deem

 

ارزیابی كردن

Assess

تحمیل كردن

Imposed

 

كاهش

Deduction

هوایی ، گازی

Pneumatic

 

حمله، هجوم

Onset

باد كردن

Inflated

 

فساد ، خرابی

Deterioration

زیاد ، سنگین

Numerous

 

محتمل

Likely

پرشور، علاقه‌مند

Enthusiastic

 

سالم

Sound

ارزیابی، تخمین

Appraisal

 

مرحله

Stage

دوره عمر

Lifespan

 

قابل اعتماد

Relied

بی موقع كار كردن

Misplaced

 

اساسی

Substantial

برگزیدن، انتخاب كردن

Adopt

 

ارزیابی كردن

Survey

فرض احتمالی

Hypothetical

 

همبستگی

Correlation

كامیون

Lorry

 

خرابی

Defects

مناسب

Convenience

 

رد لاستیك

Rut

محور

Axle

 

گذشتن، منقضی شدن

Elapse

به خاطر، به لحاظ

Sake

 

بطور ضمنی، گرفتاری

Implication

پایین، زیر روساخت

Beneath

 

صورتحساب

Reckoning

دانه‌ای

Granular

 

سربرآوردن

Emerge

تعیین كردن، اندازه گیری

Quantify

 

تحمل كردن

To bear

متداول، رایج

Widespread

 

تعلق گرفتن به

Accrue to

عملی

Empirical

 

سرمایه گذاری

Expenditure

 

 

 

تنزیلی

Discounted

 

 

 

نرخ تنزیل

Discount rate

 

 

 

وصله كردن، تعمیر

Patch

 

 

 

سود

Interest

 

 

 

رطوبت

Moisture

 

 

 

تجدید نظر كردن

Revised

 

 

 

اختراع كردن

Devised

 

 

 

آگاهانه

Advised

 

حل تمرینات درس دوازدهم :

Part I. Comprehension Exercises

A.     True of False

 1. F

 2. T

 3. T

 4. F

 5. T

B.     Choose a , b , c  or d

 1. C

 2. B

 3. D

 4. B

 5. C

 

‍Part II. Language Practice

 1. Choose a, b, c or d.

  1. (B)

  2. (B)

  3. (A)

  4. (D)

  5. (A)

 

 1. Fill in

  1. Deteriorate

Deterioration

  1. Maintaining

Maintenance

  1. Pave

Paved

  1. Compaction

Compact

Compactness

  1. Discount

Discounted

 

 1. Fill in the blanks :

Wheel

Stress

Deterioration

Strain

Pavement

Failure

Deemed

 

 1. Put the sentences in right order :

  1. e

  2. d

  3. a

  4. c

  5. b

 

Section Two

 1. True or False

 1. F

 2. F

 3. T

 4. F

 5. T

 1. Choose a, b, c or d

 1. c

 2. d

 3. d

 4. d

 5. d

 

Section: Three: Translate Activities

نسبت باربری كالیفرنیا

برای خاك زیر روسازی، خاكی مورد نیاز است كه در مقابل تغییر شكلی كه بصورت محلی ایجاد می‌گردد مقاومت نماید. برای مثال ، چرخ بارگذاری شده‌ای كه بر روی مصالح دانه‌بندی شده غیر چسبنده‌ای كه بر روی خاك سخت قرار دارد، عمل كند تغییر شكلهای كمتری را نسبت به مصالح دانه‌بندی شده‌ای كه بر روی خاك نرم قرار می‌گیرد خواهد داشت. در طراحی لایه‌های پایینی روسازی ، اطلاع داشتن از نحوه پاسخ زیر اساس به این چنین نیرو‌هایی با ارزش خواهد بود.

آزمایش نسبت باربری كالیفرنیا روشی را برای اندازه‌گیری رفتار خاك در این شرایط را ارائه می‌نماید. آزمایش در سال 1930 در كالیفرنیا ابداع گردید و در حال حاضر اساس متداولترین روش طراحی عملی روسازی می‌باشد.

 

 

 
 

کلیه حقوق برای سایت Vojoudi.com محفوظ است.