شما اینجا هستید: مهندسی زلزله و عمران > مهندسی عمران > آموزش مهندسی عمران > زبان تخصصی > درس دهم زبان تخصصی مهندسی عمران

 

پیوندهـــــــا

صفحه اصلی سایت

بازگشت به آموزش مهندسی عمران

بازگشت به زبان تخصصی مهندسی عمران

 

لطفا مطالب خود را به آدرس زیر ارسال نمایید: [email protected]

 

زبان تخصصی مهندسی عمران - درس دهم

دریافت نسخه PDF قابل چاپ

 

   

لغات جدید درس دهم:

منطقه

Zone

 

قائم

Vertical

شلوغی

Congestion

 

هم‌تراز سازی

Alignment

پست

Blight

 

معیار

Criteria

تفاضا

Demanding

 

شیب

Grade

كاهش

Diminishing

 

مصرف

Consumption

كم شدن

Slashing

 

كاهش

Reduction

گلگون كردن

Blushing

 

ظاهر ، آشكار

Apparent

منظره

Scenic

 

سالانه

Annual

تخریب

Encroachment

 

بررسی كردن

Survey

زیبایی

Aesthetics

 

ناهمواری ، زمین

Terrain

رشد كردن

Spring Up

 

مسكونی

Residential

عابر پیاده

Pedestrian

 

تمایل داشتن به

Tend to

لغزیدن

Skid

 

مطابق بودن با

Conform to

جهت

Respect

 

تركیب شدن با

Blend with

سهمی

Parabolic

 

نوسان، حركت موجی

Undulation

منحنی

Curve

 

پر از تبه، با پستی و بلندی

Hilly

انجام  دادن

Accomplish

 

تامین، بها دادن

Provision

ذاتی

Inherent

 

ترقی، سربالائی، صعود

Ascent

سخت، سخت گیرانه

Stricter

 

گ.دی، قوس

Dip

نسبت، صفت، نشان

Attributed

 

روستایی

Rural

اصطكاك

Friction

 

تاجدار، نوكدار

Crowned

تحمل كردن

Tolerate

 

روسازی

Pavement

ناحیه، بخش

Districts

 

شانه (شانه راه)

Shoulder

شكم دادگی

Sag

 

زهكشی

Drainage

تمایل

Tendency

 

كافی

Adequate

نامناسب، نامطلوب

Undesirable

 

فاصله دید

Sight Distance

آهسته، سست ، ملایم

Slack

 

غیر مترقبه

Unexpected

تكان خوردن، انقباض

Jerking

 

مانع

Obstacle

ازكار انداختن، متوقف شدن

Stall

 

مداخله، تصادف

Interference

مجازی

Virtual

 

نامگذاری كردن، نامیدن

Termed

مذاكره كردن

Negotiate

 

درك ، احساس ، مشاهده

Perception

كشنده، مربوط به كشش

Tractive

 

مانع

Obstruction

كوشش

Effort

 

شرایط‌، موقعیت

Circumstance

كاهش، كم كردن

Subtracting

 

خط كشی كردن

Trace

بازوی كشنده

Drawbar

 

روسازی كردن

Pave

 

 

 

كاهش سرعت

Decelerate

 

 

 

گاز

Throttle

 

 

 

سوزن راه‌آهن

Fastener

 

 

 

انحنا

Curvature

 

 

 

تاج، سربالائی

Crown

 

 

 

شیب، سراشیبی

Slope

 

 

 

جمع شدن آب

Ponding

 

 

 

تسریع كردن

Expedite

 

 

 

جاری شدن

Emanating

 

 

 

شعاع‌ها

Radii

 

 

 

خروج از مركزیت

Offset

 

 

 

شابلون

Template

 

 

 

تنظیم كردن

Setting

 

حل تمرینات درس دهم :

Part I. Comprehension Exercises

A.     True of False

 1. F

 2. T

 3. T

 4. F

 5. F

 

B.     Choose a , b , c  or d

 1. d

 2. c

 3. a

 4. a

 5. b

 

C.     Answer orally

1.      Sight distance is the length of highway visible ahead to the driver of a vehicle.

2.      Because, it affects the gasoline consumption, reduction of speed and accidents.

3.      Agency of roadways and transportation.

4.      In the passage 15 percent grade is not allowed for highways.

5.      Design speed for 3 percent grade is 80 mph, and for 5 percent is 70 mph.

 

 

 

Part II. Language Practice

 1. Choose a, b, c or d.

  1. (b)

  2. (b)

  3. (b)

  4. (d)

  5. (d)

 2. Fill in

  1. Align

Alignment

  1. Sight

Sighted

  1. Brake

Braking - Brake

  1. Skidding

Skidded

  1. Reaction

Reacted

 1. Fill in the blanks :

Traffic

Vehicles

Driver

Sight distance

Lane

Highway

 

 1. Put the sentences in right order :

  1. b

  2. c

  3. e

  4. a

  5. d

 

Section Two

 1. True or False

 1. F

 2. F

 3. T

 4. T

 5. T

 1. Choose a, b, c or d

 1. d

 2. c

 3. a

 4. a

 5. a

Section Three: Translate Activities

 

سربالائی یا سراشیبی روسازی جاده

جزء دیگری از سطح مقطع بزرگراه ، تاج و یا شیب روسازی آن می‌باشد. كه برای جلوگیری از جمع شدن آب در سطح روسازی راه لازم می‌باشد. در طول سالها قوس تاجی سطح جاده‌ها تفاوت زیادی كرده است. در جاده‌های پست اولیه، سربالائی‌ها نیم اینچ و یا بیشتر در هر فوت بودند. روسازی‌های امروزی با كنترل خوبی از زهكشی تاجها حدود یك هشتم اینچ در فوت می‌باشد. این ممكن شده است با پیشرفت در مصالح ساختمانی،  تكنیكهای ئ تجهیزات كه كنترل دقیقتر را اجازه می‌دهند. تاجهای كمتر وقتی مناسب هستند كه نشستهای كم و یا ناچیز پیشبینی گردد و سیستم زهكشی ظرفیت كافی برای انتقال آب از روی سطح جاده‌ را داشته باشد. وقتی كه چهار باند و یا بیشتر استفاده گردد، مناسب است كه تاج بیشتری  در خطوط میانی ایجاد گردد تا جریان آب را تسریع كند.

تاج سطح جاده از تقاطع خطوط مماس یا خطوط منحنی خارج شونده از خطوط وسط جاده تشكیل می‌شود. در صورت استفاده از خطوط منحنی، قوس تاجی سطح جاده به شكل كمانهایی از دایره‌ای به شعاع بزرگ و یا به صورت كمانهای سهموی خواهد بود. در هر صورت ، بانهای قوسی سهموی، خودشان محاسبات مراكز اولیه یا عرضهای شابلونها و یا تنظیمات شیب‌ها را

 

 
 

کلیه حقوق برای سایت Vojoudi.com محفوظ است.