شما اینجا هستید: مهندسی زلزله و عمران > مهندسی عمران > آموزش مهندسی عمران > زبان تخصصی > درس چهارم زبان تخصصی مهندسی عمران

 

پیوندهـــــــا

صفحه اصلی سایت

بازگشت به آموزش مهندسی عمران

بازگشت به زبان تخصصی مهندسی عمران

 

لطفا مطالب خود را به آدرس زیر ارسال نمایید: [email protected]

 

زبان تخصصی مهندسی عمران - درس چهارم

دریافت نسخه PDF قابل چاپ

 

لغات جدید درس چهارم :

هم‌زمان

Simultaneous

 

تقریبی

Approximate

طره

Cantilever

 

جانبی

Lateral

دستی

Unofficial

 

ساده‌سازی

Simplicity

ظهور ، پدید آمدن

Advent

 

قابل قبول

Satisfactory

حذف، غفلت

Omission

 

فرضیات

Assumptions

غیر متقارن

Unsymmetrical

 

قاب

Portal

اهمیت

Seriousness

 

تیر

Girder

زیاد

Tremendous

 

خمش

Bend

قابل صرفنظر كردن

Negligible

 

عطف

Inflection

دقیق

Precise

 

وسط عمق

Middepth

اصلاح كردن

Accommodate

 

دلخواه ، اختیاری

Arbitrarily

گسترده

Versatile

 

نشان داده شده

Illustrated

مانع، ضرر، برگشت

Drawback

 

خارجی

Exterior

مایل

Inclined

 

داخلی

Interior

مورب

Diagonal

 

دهنه

Bay

قالب، استخوان بندی

Framework

 

روش سطح مقطع

Area method

درست ، دقیق

Accurate

 

واقعی‌تر

Realistic

 

 

 

مجهول

Redundant

 

 

 

تراورس عمودی

Stringer

 

 

 

سیم ، طناب ، قطر

Chord

 

 

 

تیر محیطی

Spandrel Beam

 

 

 

میل مهار، مهار شدن

Anchor

 

 

 

مفصل شدن، لولا شدن

Hinge

 

 

 

مهاربند زانویی

Knee Brace

 

 

 

حدود

Extremes

 

 

 

قابل تقدیر، قابل ارزیابی

Appreciable

 

 

 

القا كردن، تحریك كردن

Inspire

 

 

 

اعتماد ، توكل

Confidence

 

 

 

كسر كردن، سلب كردن

Detract

 

 

 

تیرچه

Joist

 

 

 

صدمه دیدن

Injury

 

 

 

تامین كردن

Provision

 

 

 

ساكن

Occupant

 

 

 

دریا زدگی

Seasickness

 

حل تمرینات درس 4 :

Part I. Comprehension Exercises

 

A.     True of False

 1. T

 2. T

 3. F

 4. F

 5. T

B.     Choose a , b , c  or d

 1. c

 2. b

 3. c

 4. c

 5. c

 

C.     Answer orally

 1. Each of the interior columns is serving two bents, whereas the exterior columns are serving only one.

 2. The number of stores is limited to 25.

 3. three assumptions are made :

a)      there is a point of inflection at middepth of column

b)      there is a point of inflection at girders centerline

c)      the horizontal shears on each level are arbitrarily distributed between the columns.

 

 1. the portal method presented for the first time by Albert Smith in the journal of the West Society of engineers in April 1915.

 2. Because it is a simple method.

 

Part II. Language Practice

 1. Choose a, b, c or d.

  1. (b) Girder

  2. (c) Bars

  3. (c) Determinate

  4. (b) rigid

  5. (a) Plastic

 

 

 1. Fill in

1.      Redundants

Redundants

2.      Of Indeterminate

Indeterminacy

3.      Rigid

Rigidity

4.      Deflect

Deflection

5.      Analysis

Analyze

 

 1. Fill in the blanks :

Column

Anchored

Hinges

Bases

Entire

Inflection

Truss

Knee braces

 

 1. Put the sentences in right order :

  1. a

  2. b

  3. e

  4. c

  5. a

 

Section Two

 1. True or False

 1. T

 2. T

 3. T

 4. F

 5. F

 

 1. Choose a, b, c or d

 1. d

 2. c

 3. d

 4. c

 5. c

 

 1. Write the answers to the following questions.

  1. If the height ratio of a building is more than five then itís recommended to use these methods: Factor method, Witmer method of K percentage and the Spurr method.

  2. If the height of a building is roughly five or more times its least lateral dimension this method canít be used.

  3. It is simple for determining lateral loads in building frames.

  4. the assumption are : (a) the columns bend in such a manner that there is a point of inflection at middepth, (b) the girders bend in such a manner that there is point of inflection at there centerlines. (c) the horizontal shears on each lever are arbitrarily distributed between the columns.

  5. Slope deflection method and moment distribution method.

 

 

Section Three: Translate Activities

بادبند‌های جانبی برای پلها

خرپا‌های پلها ممكن است كه به وسیله سیستم مهاربندی در صفحات بالا و پایین وترها و همچنین صفحات قائم و افقی مهاربندی ، به طور جانبی مهاربندی نمود.

صفحات مهاربند، خرپاهای اصلی را به هم گره می‌زنند و باعث می‌شوند كه كل ساز به صورت یك قالب صلب عمل نماید. آنها از تكانهای بیش از حد جلوگیری می‌كنند و در مقابل بارهای جانبی باد ، زمین لزره، صدای لوكوموتیو‌ها و اثر جانب مركز ناشی از ترافیك بر روی پلهای انحنا دار مقاومت می‌كنند.

بارها به صورت متمركز به گره‌های خرپا‌های جانبی وارد می‌شوند تا امكان استفاده از روشهای تقریبی وجود داشته باشد. مهاربند جانبی بالا معمولا در مقابل بارهای سبك قرار می‌گیرد و لذا  اعضای مورب احتمالا لاغر بوده و تنها می‌توانند در مقابل بارهای كششی مقاومت نمایند.

 

 

 

 

 
 

کلیه حقوق برای سایت Vojoudi.com محفوظ است.