شما اینجا هستید: مهندسی زلزله و عمران > چكيده پايان نامه

 

بازگشت به صفحه اصلی

مطالعه جنبش شديد زلزله بم با بررسي عدم قطعيت در تحليل خطر زلزله

چكيده پايان نامه

 

مهدی وجودی

[email protected]

توجه: به زودي متن كامل پايان نامه در سايت ارائه خواهد شد.

 

چکیده:

با وجود تلاش گسترده دانشمندان علم زلزله شناسي و مهندسي زلزله، كه با هدف ارائه راهكارهاي عملي در جهت كاهش خسارتهاي ناشي از زلزله و نيز شناخت اين پديده انجام پذيرفته و ميپذيرد، ولي هنوز ناشناخته هاي بسياري در مورد زلزله براي بشر باقي مانده است. و اين عدم شناخت از چنين پديدهاي، باعث گرديده تا همواره محاسبات و اندازه گيريها با خطاهاي بيشماري همراه باشند. از سوي ديگر به دليل حضور پارامترهاي بسيار زياد در تحليلهاي مهندسي، شاهديم كه هنوز مدل سازيهاي شايسته اي كه بتواند به صورت دقيق رفتار زلزله را مدل سازي و پيش بيني نمايد توليد و توسعه نيافته اند. ولي بايد در نظر گرفت كه اصولا وجود عدم قطعیت در پدیده های فیزیکی یک احتمال یا بر اثر وجود اشتباه نیست، بلکه یک قانون است.

با در كنار هم قرار دادن مطالب فوق و اينكه برآورد جنبش شدید زمین در زندگی ما انسانها نقش بسيار زيادي دارد، تعیین دقیق اینکه چه مقدار عدم قطعیت در محاسبات ما وارد بوده است امری است بسیار مهم. هدف اصلي مطالعه حاضر، بررسي نقش عدم قطعيتها در نتايج حاصل از تحليل خطر ميباشد كه به منظور استفاده از مثالهاي عيني و مقايسه نتايج با واقعيت، زمين لرزه 5 دي ماه 1382 شهر بم به عنوان مبناي كار قرار گرفته است. لذا ابتدا به صورت اجمالی روشهای متفاوت تخمین جنبش شدید زمین را مورد مطالعه قرار میدهیم و سپس به معرفی عدم قطعیتها پرداخته و زمینه های ورود آنها را در محاسبات جنبش شدید زمین بررسی میکنیم. عدم قطعیتهایی که مربوط به مدل انتخابی و ناقص بودن دانش بشری هستند (Epistemic) و نیز عدم قطعیتهای وابسته به طبیعت تصادفی پدیده زلزله (Aleatory) شناخته میشود و تاثیر آنها در نتیجه نهایی برآورد خطر به تفکیک پارامترهای مختلف مورد بررسی قرار میگیرد.

به منظور شناخت هر پديده و كاربردي كردن نتايج حاصل از محاسبات انجام شده بايد دقت نتايج كاملا مشخص گردد. در پديده هايي كه پارامترها و عوامل مختلفي در آنها دخالت دارند، بدليل خطايي كه در پارامترهاي ورودي و نيز مدلهاي ساخته شده براي پيش بيني نتايج پيشنهاد گرديده است، همواره شاهد خطاي زيادي در نتايج هستيم. هر كدام از پارامترهاي ورودي ذاتا داراي عدم قطعيت هايي هستند كه اين عدم قطعيتها با عدم قطعيتهاي ناشي از دانش ناقص ما تركيب ميشوند و در نهايت در پاسخهاي نهايي شاهد مقاديري پيچيده و ناقص از عدم قطعيتها هستيم. شناخت عدم قطعيتها شامل شناخت منابع ورودي و تاثير آنها در پاسخ نهايي است بدين ترتيب خواهيم توانست بازه نهايي از جوابهاي ممكن و احتمال يا ضريب مربوط به هركدام از آنها را تعيين نماييم. بدين ترتيب حاشيه اطمينان دقيق براي پاسخ انتخابي براي ادامه روند طراحي و تحليل و يا تصميم گيري خواهيم داشت.

فصل دوم شامل مطالعه بر روي تحليل خطر زلزله بوده و روشهاي مختلف و مرسوم تحليل خطر معرفي ميگردند. در فصل سوم تحليل خطر كلي و معمول شهر بم با استفاده از روش تعييني و احتمالاتي بر اساس داده هاي قبل از زلزله انجام پذيرفته است تا بتوانيم بر اساس نتايج حاصل از آن در فصل بعدي با مقايسه انتخاب پارامترهاي مختلف تاثير هركدام را در پاسخ نهايي بدست آوريم. در واقعنتايج فصل سوم براي در دست داشتن چهارچوبي براي مقايسه ميباشد.

در فصل چهارم مقدمات مطالعات عدم قطعيت با استفاده از روش درخت منطقي و نيز منطق فازي را فراهم ميگردد و بحثهايي پيرامون نتايج حاصل از اين دو روش انجام ميپذيرد.

فصل پنجم ماحصل مطالعات انجام گرفته است كه علاوه بر جمع بندي و نتيجه گيري از مباحث مطرح شده در چهار فصل قبلي به معرفي دو روش جديد ميپردازد. روش اول تركيبي ارائه ميدهد از درخت منطقي و منطق فازي تحت عنوان "درخت منطقي فازي" كه امكان اصتفاده همزمان از اين دو روش را با تكيه بر سرعتهاي بالاي رايانهها فراهم ميآورد.

روش دوم به عنوان روش ابتكاري در تحليل خطر زلزله ميباشد كه با بهره گيري از عدم قطعيت موجود در پارامترهاي زلزله متغيرهاي زباني منطق فازي براي تعيين سطح خطر زلزله استفاده ميكند. اين روش تحت عنوان "روش ساده شده زباني تحليل خطر" معرفي ميگردد كه با توجه به مطالعات انجام شده معلوم گرديد كه اين روش ميتواند به نتايج خوبي براي تحليل خطر زلزله و با جمع بندي تمام نظرات افراد خبره بيانجامد. در پايان داده هاي مورد استفاده، متن نرم افزارهاي نوشته شده و خلاصه اي از مبحث "سامانه اطلاعات مكاني" به پيوست ارائه گرديده است.

 

 
 

تمام حقوق برای سایت Vojoudi.com محفوظ است - [email protected]